zondag 18 december 2011

DAVID'S ZOON LANG VERWACHT......

Gepost door woorden van leven op zondag, december 18, 2011 0 reacties
Het schijnt een goede christelijke traditie te zijn om ter kerke te gaan tijdens de zogeheten kerstnacht. Jaar in jaar uit gaan gelovigen en ongelovigen, kerkelijke- en niet kerkelijke mensen ter kerke om de kerstnacht te vieren. Of dit zo’n prachtige traditie is dat laten we maar in het midden. De vraag is ook niet of het een prachtige traditie is, de vraag is of God verheerlijkt wordt, of het Evangelie gesproken wordt en of de mens gewezen wordt op het Woord Gods.
Oh ja, natuurlijk, het kerstverhaal wordt voorgedragen uit de Bijbel, maar wordt de Schrift ook uitgelegd? Meestal is dat laatste niet het geval.


Boven dit artikel staat een bekende zinsnede uit één van de meest gezongen kerstliederen. Vaak wordt het gezongen zonder te beseffen wat de betekenis is van de uitdrukking “Davids Zoon”. Rondom de geboorte van de Here Jezus, maar ook later in Zijn leven, wordt er in de Bijbel gewezen op het feit dat de Here Jezus uit het huis en het geslacht van David is. Maar wat betekent het dat Hij de Zoon van David is?


Een belangrijke uitspraak hierover vinden we in Luc. 1:32-33:


Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.


De Here Jezus zou koning zijn over Israel in eeuwigheid. Waarom? Omdat de Here Jezus de Zoon (=erfgenaam) van David is. De Here Jezus was niet zomaar iemand, maar de Here Jezus was van Koninklijke bloede en zo stond Hij blijkbaar ook bekend, want er waren er velen die Hem aanspraken met “Gij Zone Davids”.


Dit sluit precies aan bij wat tot David, de koning van Israel, gezegd was zo’n 1000 jaar voor de geboorte van de Here Jezus, namelijk:


2 Sam 7:12-13

Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.

Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.


Wie zou er een eeuwig koninkrijk hebben? De Zoon van DavidHi, en dat blijkt uiteindelijk te zijn, de Here Jezus Christus.


Lang verwacht?

Zoals het lied suggereert heeft men lang moeten wachten op de Zoon van David, maar toen de Here Jezus geboren werd in die zogeheten “Stille Nacht”, toen was daar de langverwachte Zoon van David. Maar we zijn nu zo’n 2000 jaar verder en nog steeds moet deze vraag op ieders lippen braden:”Als de Here Jezus de Zoon van David is, waar is dan Zijn Koninkrijk over Israel?”, “Waarom zit Hij niet op de troon in Jeruzalem?”. Want dat is wat verwacht mocht worden.
  
Hoewel Hij koning zou zijn over Israel, was het juist Zijn eigen volk dat Hem verworpen heeft en zei:”Wij willen niet dat Deze over ons Koning zij!”


Toen de Here Jezus opgestaan was uit de dood liepen de discipelen dus al met deze vraag rond:


Hand. 1:6b

Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?


Wat er gebeurde is dat het Koninkrijk wel opgericht werd, maar niet in het openbaar. De Heer trok zich terug, Hij ging naar de hemel en bevindt zich tot op de dag van vandaag daar nog. Hij verbergt zich namelijk voor een ongelovige wereld, een wereld die Hem verworpen heeft.


Jezus Christus doet in onze dagen een werk in het verborgene. Hij openbaart zich niet in of aan de wereld, maar Hij verzamelt zich uit alle volkeren een volk voor Zijn Naam, om pas daarna de vervallen hut van David weder op te richten (Hand. 15:16).


Feitelijk is het nog steeds wachten op de komst van de Zoon van David, hoewel Hij in het verleden reeds gekomen is. Hij heeft zichzelf namelijk tot op heden nog niet gemanifesteerd als Koning, als Zoon van David, hoewel Hij deze rechten heeft. Na Zijn opstanding zei Hij immers: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”.


Vrede op aarde?


Een kindje in een kribbe is natuurlijk een aandoenlijk plaatje, maar laten we wel beseffen dat het een koninklijk kind was, en dat het een Man is geworden, dat Hij stierf voor onze zonden, dat Hij opstond uit de dood en zo nieuw leven en een nieuwe schepping tot stand bracht. Anderzijds liet Hij de wereld na Zijn opstanding in duisternis achter, maar er komt een tijd dat Hij zijn troonsrechten op zal eisen (Ps. 2:8), dat Hij zal komen als de Zoon van David, dat Hij zal heersen over Israel en over de volkeren. Dat alle volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Koning te aanbidden (Zach. 14:16). Dan zal het werkelijk vrede zijn, als de Vredevorst gekomen is.

Het kerstfeest van vandaag proclameert:”Vrede op aarde”, maar het wordt pas vrede op aarde, als de Vredevorst zal gekomen zijn. Of hebt u nooit gelezen dat de Heer zei:”Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde (Mt 10:34a)”.

Laat u zich niet meeslepen door menselijke traditie, maar onderwerp u aan het Woord Gods, dat ons spreekt over onze Here Jezus Christus. Dan zult u de waarheid leren verstaan en die waarheid zal u vrijmaken.

handtekening

donderdag 15 december 2011

ZONDEN VAN NEDERLAND ?

Gepost door woorden van leven op donderdag, december 15, 2011 0 reacties
Je komt het regelmatig tegen: profetieën over ons land. In de trant van: 'Als Nederland zo doorgaat met zondigen zal God een oordeel over ons land uitspreken'. Een poosje geleden nog heeft men met een aantal broeders en zusters op de dijken bij Zeeland gelegen om vergeving te vragen voor de zonde in ons land, in de hoop Gods oordeel af te wenden. Welke Schriftplaatsen men daarbij precies in gedachten had, is er niet echt uitgekomen. Dat vinden deze boetedoeners ook niet belangrijk, want er bestaat kennelijk(?) een rechtstreekse-oncontroleerbare-lijn tussen God en henzelf. Soms noemt men er ook een datum bij waarop het oordeel wordt uitgesproken. Als deze datum dan voorbijgaat, zonder dat iemand er erg in heeft gehad, noemt men dat gebedsverhoring. Dit klinkt wat sarcastisch allemaal, maar het is ook wel droevig als je dit soort dingen leest. Denkt men nu werkelijk dat de zonden die in Nederland plaatsvonden tot zeg maar een paar jaar geleden nog net wel konden? Waren er toen nog niet voldoende ruzies, diefstallen, hoererijen, zedenmisdrijven, kindermishandelingen, etcetera om door God geoordeeld te worden? Is het dan zo dat God bijvoorbeeld een maximum aantal zedenmisdrijven in gedachten heeft, waarna Hij het oordeel  uitspreekt? Dit is natuurlijk onzinnig, maar wel de consequentie van dit soort denken.

Wat de Bijbel ons leert, is dat wij leven in een wereld die God heeft losgelaten en inderdaad zondigt. Echter, de zonden der wereld zijn vergeven en daarmee is de wereld "dood"voor God. Hij bemoeit Zich er niet meer mee. "Er is niemand rechtvaardig, ook niet één", lezen we in Romeinen 3 : 10. En verder (vers 11 en 12): 'Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden, er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe." Een paar hoofdstukken eerder lezen we dat God de wereld reeds had losgelaten, omdat zij God niet zoekt. Romeinen 1 : 24:"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunnen harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren".

We zouden oorzaak en gevolg goed scheiden. De wereld wil Hem niet kennen en leeft daarom onder de "toorn van God". Iedereen die daar onderuit wil krijgt daar voor de mogelijkheid door wedergeboorte. En niet door minder te zondigen!
handtekening

zondag 11 december 2011

VERZOENING

Gepost door woorden van leven op zondag, december 11, 2011 0 reacties


Als je een willekeurige gelovige vraagt wat nu de kern is van het evangelie, dan hoor je vaak:”Dat de Here Jezus voor mijn zonden is gestorven”. Natuurlijk gelooft men ook dat Hij is opgestaan (hoewel je dat soms moet afwachten…). Maar veelal wordt die vergeving als het belangrijkste gezien. Die reactie komt voort uit de gedachte dat vergeving van zonden automatisch leidt tot behoud.
Maar zoals we gisteren gezien hebben, zijn de zonden ”der wereld” vergeven, terwijl we ook weten dat niet iedereen behouden is…hoe zit dat dan? In de Bijbel wordt vaak het woord “verzoening”gebruikt, onder andere in:


Romeinen 5 : 10
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn
     door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend  zijnde, behouden worden door Zijn leven.


Verzoening betekent dat tussen twee partijen niets meer in de weg staat. Alles wat er nu tussen zou kunnen staan is weggenomen.
In het Engels wordt dit woord vertaald met “reconcile”.
Dit woord wordt in boekhoudingkundige termen vaak gebruikt wanneer een openstaand bedrag wordt vereffend.
Stel nu dat ik een schuld heb bij de bank en deze schuld los ik af, dan wordt het bedrag dat ik overmaak aan de bank tegen die schuld weggestreept. Dit heeft dan “reconciliation”.

De betaling bij de bank van mijn schuld betekent echter niet dat ik vanaf dat moment iets te vorderen heb. Alleen de schuld is weg.
Zo is het ook met de schuld die voor onze zonden is betaald. Deze is weggestreept tegen onze schuld.
We hebben dan nog steeds niets ontvangen, alleen vergeving van zonden. We kunnen echter wel iets ontvangen, door, verzoend zijnde, deel te krijgen aan Zijn leven! Hoe krijgen we deel aan Zijn leven?
Door wedergeboorte, oftewel geloof in de dood en opstanding van de Heer:


Romeinen 6 : 8,9
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, 
   dat wij ook met Hem zullen leven; 
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet
   meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
  
handtekening

donderdag 8 december 2011

Gods rechtvaardigheid.

Gepost door woorden van leven op donderdag, december 08, 2011 0 reacties
Gods rechtvaardigheid

Waarom is de Heer eigenlijk naar deze aarde gekomen?
Het antwoord daarop is heel vaak: om onze zonden te vergeven. En natuurlijk is dat wel waar, maar het is slechts één element daaruit. Als dat de enige reden was, waarom staat er dan bijvoorbeeld in:

1 Johannes 2 : 2
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Hieruit leren we dat het in ieder geval ging om meer dan het vergeven van alleen ónze zonden, want ook de zonden van de ongelovigen zijn vergeven. En dat is nieuws voor veel gelovigen, met name voor hen die gewend zijn om voor alles en nog wat vergeving aan de Heer te vragen.
De Heer had die zonden al lang vergeven.
De vraag is dan ook of men dat wel gelooft.
De vraag is ook hoe de Heer het vindt, als wij hem alsmaar vragen om iets wat Hij al gegeven heeft….
Wij hebben vaak zelf een probleem met onze tekortkomingen, maar de Heer -  Die ons ook nog eens beter kent dan wijzelf – heeft dat niet!

De Heer is naar deze aarde gekomen om te kunnen sterven en om zo verzoening te doen voor de zonden van de wereld.
Waarom dat nodig was? Niet om ons te rechtvaardigen, maar vanwege Gods rechtvaardigheid! Hij kan, populair gezegd, geen zonden “door de vingers zien”, maar zal deze moeten bestraffen.
En het is de Here Jezus die onze straf en die van de gehele mensheid gedragen heeft. In plaats van te vragen om vergeving van zonden kunnen wij Hem nu beter hiervoor danken.

Als we weten dat God rechtvaardig is kunnen wij ook begrijpen waarom er in Jesaja 53 : 10 staat: “Doch het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben…”.
Daarmee is het oordeel over de zonden voltrokken, heeft God recht gesproken en is Zijn wil volbracht

handtekening

woensdag 23 november 2011

Zonde belijden

Gepost door woorden van leven op woensdag, november 23, 2011 0 reacties
1 Johannes 1 : 6-10
6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7  Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben  wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
8  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons Zelven, en de waarheid is in ons niet.
9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Er zijn mensen die op grond van dit Schriftgedeelte beweren dat je je zonden (liefst dagelijks) moet belijden. Anders zouden ze wel eens tussen jou en God in kunnen komen te staan en de relatie belemmeren.
Enig  Schriftuurlijk bewijs hiervoor is er niet en het is eigenlijk zeer kwalijk dat men op deze wijze tekort doet aan het verlossingswerk van de Heer! Een paar verzen verder (1Johannes 2 : 2 ) staat zelfs dat niet alleen onze zonden, maar die van de gehele wereld vergeven zijn.

Het belijden van zonden is een zaak die niet moet, maar soms kan helpen om iets bij de Heer te brengen en het daarmee los te laten.
Maar vergeet niet dat God het al had vergeven nog voordat jij erom vroeg, nog voordat jij zondigde en zelfs voordat je bestond.

Dat verklaart ook waarom er staat dat Hij is”…getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve…”. Er staat niet dat Hij ons elke keer opnieuw vergeeft, maar dat Hij trouw is aan Zijn reeds volbrachte verlossingswerk!

Als God naar ons kijkt, ziet Hij ons naar de Nieuwe Mens, vrij van zonden, onafhankelijk van wat wij ervan vinden.
handtekening

donderdag 17 november 2011

WET DOET ZONDE KENNEN

Gepost door woorden van leven op donderdag, november 17, 2011 0 reacties
De Bijbel is er heel duidelijk over: wij leven niet meer onder de wet, maar onder het Nieuwe Verbond en uit genade.
Dit is eerder duidelijk uiteengezet en is van groot belang voor het onderwerp van deze maand, namelijk "verlost van zonde".
Romeinen 7 : 7,8
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.
8 Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.

Een voorbeeld. Als de algehele verkeerswet wordt opgeheven kun je niemand meer bekeuren voor het rijden door een rood stoplicht. Het mag gewoon, er is geen sprake van een overtreding. De overtreding is `dood`.
En als de verkeerswet weg is, is ook de verleiding om de grenzen te overschrijden er niet meer.
Is daarmee de verkeerswet op zichzelf slecht? Nee hoor, het is best handig om af te spreken dat we allemaal stoppen voor rood...Maar we hebben een heel politiekorps en allerlei camera's nodig om een paar procent van de overtreders te bestraffen. Dat komt omdat de mens nu eenmaal niet geneigd is zich aan regels te houden.
Met de wet van het oude verbond is dat nog sterker.
De mens is zelf niet in staat zich aan die wet te houden en blijft geneigd tot alle kwaad. Maar doordat die wet kwam weten we dat en worden we bepaald bij onze zondige natuur.
In Romeinen 5 : 20 staat het als volgt:"Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest";

Ooit gerealiseerd dat die wet mede kwam om de misdaad te doen toenemen? De wet is echter volbracht en bovendien is onze oude mens - die nog steeds zondigt - gestorven.
Twee redenen waarom God ons die zonden op geen enkele wijze meer toerekent.
handtekening

zondag 13 november 2011

ONS GEWETEN

Gepost door woorden van leven op zondag, november 13, 2011 0 reacties
Als satan mij wijst op mijn schuld zeg ik: “Ja, maar ’t is alles genageld aan ’t kruis.”


Voor jou als gelovige geldt dat ook jouw grootste zonde je niet meer van Christus kan scheiden. Je bent namelijk onlosmakelijk met Hem verbonden. Wat moet je nu verder met je leven?
De bedoeling voor ons als gelovigen is dat we zouden doen de werken die Hij voorbereid heeft.


Efeze 2 : 10
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.              

Dit betekent dat wij zouden stoppen met onze eigen werken en vervolgens Zijn werken zouden doen. Hier hangt je eeuwig leven niet vanaf, maar het heeft te maken met de ( toekomstige) positie die Hij voor je in gedachten heeft. Dus dat is nogal wat. Waar onze tegenstander niet meer aan kan komen is jouw eeuwig leven. Je bent namelijk wedergeboren en dat blijft zo. Helaas is hij ook niet helemaal van gisteren en daarom doet hij er van alles en nog wat aan om jou zo min mogelijk geestelijk te laten groeien. En daarmee beïnvloedt hij jouw positie. Eén van de manieren waarop hij dat doet, is jou het idee te geven dat je ongeschikt bent voor het werk van jouw Heer.
En dat doet hij door jou een schuld(gevoel) aan te praten….
Als hij dat voor elkaar krijgt ben jij bezig met jouw schuldgevoel in plaats van met het werk van de Heer! Daarom worden wij ertoe opgeroepen erop te vertrouwen (vertrouwen is hetzelfde woord als geloven) dat we rein voor Hem staan. Pas dan worden we echt geschikt voor Zijn werk.


Hebreeën 10 : 22
22  Zo laat ons dan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water.           
handtekening

zaterdag 12 november 2011

REINIGEN

Gepost door woorden van leven op zaterdag, november 12, 2011 0 reacties
Christus heeft Zichzelf aan de Gemeente overgegeven…


Efeze 5 : 26,27
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, Die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou Heilig zijn en onberispelijk.

Je wordt dus gereinigd als je het Woord tot je neemt. Het werkt hetzelfde als met bloed dat door je lichaam stroomt: op alle plekken in je lijf worden voedingsstoffen aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd.
Op geestelijk gebied werkt dit ook zo. Zoals je misschien weet is bloed een beeld van het Leven dat we hebben gekregen.
Je weet ook vast wel dat de Gemeente als een Lichaam wordt voorgesteld. Als we deel hebben aan het Nieuwe Leven, hebben we automatisch deel aan de reiniging door Zijn bloed: Hij is immers het Hoofd van dit Lichaam.

Volgens Efeze reinigt Christus Zelf ons met het bad des waters door het Woord. Daardoor vindt reiniging plaats en krijgen wij een rein geweten.

Het is onze verantwoordelijkheid dat Woord te aanvaarden en blijvend tot ons nemen.
Vervolgens zorgt Hij voor de reiniging van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente.
Wij hoeven niet onszelf te reinigen, zoals velen denken.
Hij stelt Zich Zijn Gemeente voor die zonder vlek of rimpel is, maar heilig en onberispelijk. Wij zouden onszelf en onze medegelovigen dan ook door Zijn “bril”moeten bekijken, niet lettend op die oude mens, waar veel op aan te merken is, maar op de nieuwe mens, die een nieuwe schepping is.

2 Korinthe 5 : 17
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
handtekening

donderdag 10 november 2011

VOETWASSING

Gepost door woorden van leven op donderdag, november 10, 2011 0 reacties
De geschiedenissen zijn meestal wel bekend.
Het was vlak voor het paasfeest en de Heer wist wat er zou gebeuren.
Hij wist van Zijn vernedering en van Zijn heerlijkheid die daarna zou volgen. Er staat in:

Johannes 13 : 3,4

3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,
4 stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. Achter deze geschiedenis zit uiteraard een betekenis.

De Heer zegt daarvan in vers 7:”wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Er schuilt dus een diepere waarheid achter deze gebeurtenissen. Wij weten wat er daarna met Hem gebeurd is.
Hij stierf, stond op en werd onze Hogepriester.
Dat de Heer tijdens het laatste avondmaal opstond is een beeld van Zijn echte opstanding die later zou volgen.
Het afleggen van de klederen is typologisch Zijn (recht op het aardse) koningschap dat Hij aflegde.
De linnen doek die Hij aantrok, heeft te maken met Zijn Priesterschap.
Kortom, de geschiedenis van de voetwassing is een schitterend beeld van het werk dat de Heer nu doet, na Zijn opstanding.

Wat doet Hij dan nu? Zolang we op deze aarde rondlopen krijgen we “stoffige voeten”. Zondigen wij dus. Dat blijft zo gedurende ons hele leven. Echter, Hij reinigt onze voeten. Dat betekent: Hij reinigt ons van onze zonden. Wij hoeven daar niet eens om te vragen, het enige wat van ons gevraagd wordt is ons te laten reinigen. Dit doe je eenvoudig door Het Woord tot je te nemen. De rest volgt vanzelf. Komen we morgen op terug, okay?

Dit lijkt misschien tegenstrijdig. Als we geheel gereinigd zijn, dan hoeft het toch niet meer, zou je kunnen denken. Maar het werk van de Heer gebeurt vaak op verschillende niveaus. De mens is geest, ziel en lichaam. De geest van de gelovige is verlost, toen we tot geloof kwamen.
De ziel van de gelovige wordt verlost tijdens zijn leven.
Dat is de praktische uitwerking van het eerste. Een wandel vanuit het geloof. Reiniging is daar een onderdeel van. Tenslotte wordt het lichaam van de gelovige verlost bij de opname. De definitieve  uitwerking.

handtekening

IN DE VRIJHEID

Gepost door woorden van leven op donderdag, november 10, 2011 0 reacties
Veel gelovigen gaan helaas nogal gebukt door het leven.
Ze denken  dan van alles en nog wat niet meer mag omdat er -  nu ze eenmaal tot geloof zijn gekomen – een norm zou zijn waaraan voldaan moet worden. Die wordt nooit bereikt en dus voelen ze zich schuldig.
Meestal  gaan ze met hun schuld naar de Heer, vragen om vergeving en voelen zich daarna even iets minder schuldig.
De volgende dag herhaalt zich precies hetzelfde ritueel.
Weer tekort geschoten en weer vergeving gevraagd.
Zou dat de bedoeling zijn?
Het lijkt zo oprecht, maar het is ongeloof.
Twijfel over het verlossingswerk van de Heer.
Kennelijk wordt niet aanvaard wat de Bijbel onder andere zegt in:

Romeinen 6 : 7
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

God rekent ons rechtvaardig.
De bedoeling is nu niet meer: onszelf te rechtvaardigen.
De straf op de zonde is immers juridisch gezien voltrokken en onze oude mens is met Hem gestorven ( Romeinen 6 : 4: “Wij zijn dan met Hem begraven, door den dood in den dood,…”).
In ons rechtssysteem geven we iedereen die ooit is veroordeeld een strafblad, zodat zo iemand ook als hij zijn straf heeft uitgezeten, altijd met zijn verleden wordt geconfronteerd.
Bij God werkt dat anders. Hij komt er niet meer op terug.
Nooit.

Als jij gelooft dat de Heer is opgestaan en je daarmee het nieuwe leven hebt gekregen, is het de bedoeling daaruit te leven ( Romeinen 6 : 4:
“…opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden”.)

Je bent vrijgekocht en daarmee ook vrij om te doen en laten wat jij wilt.
Geloof je dat niet? Lees dan maar eens in 1 Korinthe 10 : 23:
“Alle dingen zijn mij geoorloofd…”. Natuurlijk is dit slechts het eerste deel van dit vers, maar ik stop hier met opzet.
Leeft u/jij al met de wetenschap dat alle dingen ook jou geoorloofd zijn?
Of ben je stiekem bezig met het opknappen van die oude mens, die al gestorven was?


handtekening

dinsdag 8 november 2011

Maar wat betekent dat eigenlijk, zondigen?

Gepost door woorden van leven op dinsdag, november 08, 2011 0 reacties
Een voorbeeld. Je hebt net een paar euro’s gepind en laat
je geld in de pinautomaat zitten. Geld weg.
Waarom noemen we dat zonde?
Heel eenvoudig: omdat het geld zijn doel mist.
En in dit voorbeeld was het, de bedoeling dat dat geld door diegene zou worden uitgegeven en niet door iemand anders!
Ook als wij bijvoorbeeld iets kostbaars op de grond stuk laten vallen, noemen wij dat zonde. Het doel was niet duizend losse stukjes, maar een geheel dat ergens voor geschikt is.

Zondigen betekent: je doel missen. En dat is precies de situatie van de natuurlijke mens ( Adamiet). Hij mist doel. God heeft namelijk iets anders voor hem in gedachten dan slechts zo’n 70 à 80 jaar leven op deze aarde en daarna niets.
Hij wil dat wij het nieuwe, eeuwige leven ontvangen; een eeuwige relatie met Hemzelf. God heeft Zijn Zoon aan de mensheid aangeboden voor dit doel. De mogelijkheid om verbonden te worden aan een andere Mens: Jezus Christus.

1 Johannes 5 : 20
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus, Deze is de Waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Een gelovige heeft een nieuwe natuur gekregen.

1 Johannes 5 : 18
18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart  zich zelven, en de boze vat hem niet.

Als je dit goed in je laat doorwerken begrijp je steeds beter wat bedoel wordt met het bijbelse “zondigen”. Als wij ons leven ter beschikking stellen van de oude natuur, stellen wij het op dat moment niet ter beschikking van iets anders. Of, liever gezegd, ter beschikking van Iemand anders. En dat is zonde.
handtekening

ZONDIGE NATUUR 2

Gepost door woorden van leven op dinsdag, november 08, 2011 0 reacties
De vorige keer zijn we geeindigd met een somber lijstje uit Romeinen 3, ook in Galaten 5 : 19-21 staat zo'n lijst.
Paulus vat de toestand van de natuurlijke mens als volgt samen in Romeinen 8 : 8:"En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen". Is het dan zo treurig met de mens gesteld? Het antwoord is helaas ja.
Hoe de mens ook zijn best doet, hij blijft slechts een afstammeling van Adam, een "Adam's family", vlees.
En daardoor blijft hij  te maken houden met zijn zondige natuur. Is dat nu de blijde boodschap? Nee dus.

Maar toch is er goed nieuws, zeer goed zelfs!
Als we verder lezen in Romeinen 8 : 9: "Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest..."
Rare boodschap vind je ook niet? Als ik in de spiegel kijk zie ik toch echt nog gewoon een vleselijk lichaam.
Waarom staat hier dan dat wij (gelovigen) niet in het vlees zijn? Het antwoord hierop is eenvoudig. Het gaat niet om onze normen, maar om Gods normen.
Hij ziet ons vlees helemaal niet, sterker nog Hij ontkent dat wij in het vlees zijn. Zie je ook hoe belachelijk het is om bezig te zijn met je tekortkomingen? Want die vloeiden nu eenmaal voort uit dat zondige vlees.
God heeft ermee afgerekend en zegt dat ze niet bestaan.

Vergis je niet, zelfs van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij kwam"...in gelijkheid des zondigen vleses."( Romeinen 8 : 3 )
Maar daarbij is het bij Hem niet gebleven, kijk maar naar :

Romeinen 5 : 19
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens ( dat is Adam ) velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

Als jij in Hem geloofd, word ook jij tot die "velen" gerekend die tot  rechtvaardigen gesteld worden. En voor God ben je dan niet meer in het vlees, maar "in de Geest".
Geen Adamiet meer, maar een Christen.
Geen zondaar meer, maar een rechtvaardige.
En dat is wel een Blijde Boodschap !
handtekening

maandag 7 november 2011

ZONDIGE NATUUR 1

Gepost door woorden van leven op maandag, november 07, 2011 0 reacties
Ben je wel eens op een begrafenis geweest van iemand die de Heer niet heeft gekend? Vaak wordt dan vol lof gesproken over de overledene.
Alle goede daden worden opgenoemd en de conclusie luidt steevast:
“Het was een goed mens”. En om elkaar te troosten zegt men dat de overledene nu wel in de hemel zal zijn.
Heel modern is trouwens om te beweren dat hij of zij nu een “sterretje” is  geworden.
Alsof dat zo’n vrolijke gedachte zou zijn: je dierbare eenzaam en eeuwig zwevend in een donkere ruimte daarboven.
Kennelijk houden mensen ervan om zichzelf en elkaar voor de gek te houden.
We verzinnen gewoon iets en klampen ons daaraan vast.
Dan zijn we weer gerustgesteld en kunnen we weer door met het leven van alledag.

Dat is natuurlijk oneerlijk. Je doet alsof. Als mensen zeggen wel een plekje in de hemel te kunnen verdienen doen ze ook alsof. Of ze kennen zichzelf niet.
Als je eerlijk bent, zul je moeten erkennen dat “iets verdienen”er helaas niet in zit.
De Bijbel leert ons dat ook en legt uit hoe dat komt.
De oorzaak is onze oude natuur, onze oude mens.
Deze oude mens komt voort uit het “stof der aarde”.
Het stof der aarde was al zondig, dus alles wat daaruit voortkomt is ook zondig.
Kijk  maar naar Adam en Eva: één van de eerste dingen die we van hen weten is dat ze gingen zondigen. Omdat wij afstammelingen zijn van Adam, zondigen wij ook.
Wij hebben nu eenmaal zijn “natuur” geërfd.
Zoals een appelboom appels voortbrengt, brengt een zondaar zonden voort.
De zondige natuur van de mens, wordt ook wel “erfzonde”genoemd.
De zonde is de machthebber in het leven van de natuurlijke mens.
Of wij willen of niet, wij dienen met onze oude mens de zonde.
Daarom staat er van die oude mens niet veel goeds.

In Romeinen 3 : 11,12 staat:
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die  
     God zoekt
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut
     geworden; er is niemand, die goed doet, er is er ook niet
     tot één toe.
handtekening

vrijdag 4 november 2011

Een levend, Gode welbehagelijk, offer

Gepost door woorden van leven op vrijdag, november 04, 2011 0 reacties
Een levend, Gode welbehagelijk offer

Romeinen 12:1:2

We hebben stilgestaan bij verschillende rituelen, beelden, tekenen, wonderen en gewoontes. Hopelijk begrijp je nu iets van de Bijbelse betekenis ervan. Uiteindelijk gaan ze allemaal op één of andere manier over het werk en de persoon van de Heer Zelf. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de offers alleen als ritueel uitgevoerd zouden worden. Het ging de Heer om geloof in wat Hij gesproken had, om het hart van degene die het offer bracht. Met de komst van Christus zijn de offers vervuld. De rituelen die er onder het Nieuwe Verbond zijn, zijn Doop en Avondmaal.

Als je gelooft in de Here Jezus staat niets je in de weg om aan deze rituelen deel te nemen. Geen heilige dagen, geen offers, wetten, kledingvoorschriften, of iets dergelijks heeft de Heer ons gegeven, maar twee tastbare beelden om ons tegemoet te komen. Eenmaal Doop, telkens weer Brood en Wijn. Ze spreken van de geestelijke zegeningen van het Nieuwe Verbond. Van de éénheid met de Heer en met je broeders en zusters in een nieuwe schepping. Ze spreken van het Woord, dt je eeuwig leven gaf en reinigde. En van het Woord dat je nog steeds reinigt, voedt, onderwijst, bekrachtigt, troost en hoop geeft en je (leven) een zinvolle inhoud geeft, kortom: je oog richt op Christus en verandert naar Christus’ beeld.

We hopen dat je door de vele beeldspraak de reikwijdte van de werking van het Woord van God ziet. Dat je met plezier je verder in het Woord wilt verdiepen. De Heer staat voor je klaar om je verder te leiden. Jouw leven mag een levend offer zijn voor je Heer. Wil je je leven aan Hem geven?

Tot slot het eerste couplet van het lied 216 uit de bundel van het Leger des Heils:

Als de ranken aan  de wijnstok zijn we aan U verbonden, Heer; U gaf ons de heil’ge roeping vrucht te dragen tot U eer. In onszelf zijn wij onmachtig, zonder U komt niets tot stand, maar wij zullen veel vermogen zo we in U zijn ingeplant.

Help mij Heer in U te blijven, groeiend, wassend dag aan dag, dat mijn leven U ter ere rijke vruchten dragen mag.handtekening

donderdag 3 november 2011

Voetwassing

Gepost door woorden van leven op donderdag, november 03, 2011 0 reacties
Voetwassing

Lees Johannes 13:1-20

Tot slot dan deze geschiedenis van de voetwassing. Het is de avond voor de kruisiging van de Heer. Het tijdstip is, net na het avondmaal, dat de Heer met de discipelen vierde. Ze zijn in de opperzaal. De Heer staat op, legt Zijn kleren af en doet een linnen doek aan.

Je kleren afleggen is het afleggen van je uiterlijke verschijning. De Heer heeft na Zijn opstanding Zijn aardse Koninkrijk niet opgeëist. Hij heeft Zijn koningschap afgelegd en kleedt zich in een ander gewaad. De linnen doek spreekt van priesterschap. Met dit beeld maakt Hij duidelijk dat wat er nu gebeurt, betrekking heeft op de tijd na zijn opstanding. Hij zou opstaan en als Hogepriester verzoening doen voor Zijn Volk. Hij neemt het water en begint de voeten van de discipelen te wassen. Ze begrijpen het niet. De Heer doet het werk van een dienstknecht.

Petrus wil helemaal gewassen worden, maar dat is niet nodig. Als je gedoopt bent in Christus, dan ben je rein (vers 10) in Hem. Je bent een hemelburger geworden. Met Hem gezet in de Hemel. Met je voeten sta je nog op de aarde. Je levenswandel is niet rein. In Zijn brief schrijft Johannes dat wie zegt zonder zonde te zijn een leugenaar is. Maar ook je levenswandel wordt door de Heer gereinigd met Zijn Woord. Daarin staat dat de Heer getrouw is en ons onze zonden vergeeft. Zelfs zonder dat wij er om vragen ( dat mag natuurlijk wel ). De Heer zorgt ervoor dat wij rein blijven, zodat we altijd vrijmoedig als gezanten van Christus door het leven kunnen gaan.

En als je je dan afvraagt hoe je als Christen moet leven, dan vind je hier een antwoord. We moeten ook elkaar de voeten wassen. Met andere woorden: zoals de Heer ons vergeven heeft, moet we ook elkaar vergeven.
 

handtekening

woensdag 2 november 2011

Water met aarde.

Gepost door woorden van leven op woensdag, november 02, 2011 0 reacties
Water met aarde

Lees Johannes 9:1-11

Van nature is de hele wereld in duisternis (overdrachtelijk). We weten niet waar we vandaan komen. We weten niet waar we naartoe gaan. Het is zelfs zo dat de Bijbel zegt dat de mens de duisternis liever heeft dan het licht, omdat zijn werken boos zijn.

God is Licht. Zijn Woord is Licht. Hij wil ons de ogen openen zodat we leren zien waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Hij wil ons laten zien waar het eigenlijk om gaat, wat de zin van het leven is.

Blindheid is een gevolg van de zonde. Niet zozeer van een persoonlijke zonde van ons of van onze ouders, maar vanwege de schepping waar we uit geformeerd zijn. De schepping is een zondige schepping. Deze situatie van de schepping gebruikt de Heer ten goede. Wanneer de natuurlijke mens niet blind van geboorte was, dan zouden we de werken die God doet niet opmerken. Ziende zijn, betekend niets als we niet weten wat blindheid is. Heerlijkheid betekent niets als we het lijden niet hebben gekend.

Het verschil tussen de heiligheid van God en de zondigheid van de mens schept de voorwaarde om de grootheid van God te ontdekken. De mens is van nature zondaar. Hier kunnen we niets aan doen en dat neemt God ons ook niet kwalijk. Hij heeft echter een oplossing voor het probleem en Hij wil ons de ogen openen. Als we dit bewust afwijzen, blijven we in duisternis met alle gevolgen van dien.

In deze geschiedenis gebeurt iets heel vreemds. De Heer spuugt op de grond, maakt er een papje van, smeert het op de ogen van de blindgeborene die zich moet wassen, waarna hij weer kan zien. Ergens anders lezen we dat de mens niet bij brood alleen leeft, maar bij alles wat uit de mond van God uitgaat. Het speeksel dat de mond van de Heer uitgaat, is een type van het Woord van God. Wij zijn uit de aarde. Als we het Woord accepteren, er één mee worden, dan worden we ziende. We moeten er wel rekening mee houden dat dit naar de mens vervelende consequenties kan hebben. Dat had het voor de Heer Zelf ook. En ook deze genezen man, werd verworpen door de godsdienstige leiders van zijn tijd.


handtekening

dinsdag 1 november 2011

Gezond makend water.

Gepost door woorden van leven op dinsdag, november 01, 2011 0 reacties
Gezond makend water

Lees Johannes 5:1-14

Wij zijn hier in een soort ziekenhuis. Er is een badwater met vijf zalen. Mensen met allerlei ziekten liggen te wachten op de beweging van het water. Wie er het eerst in kwam na de beweging werd gezond. De Heer kwam daar en had met een gedachte, met een woord, met een vingerknip, alle mensen gezond kunnen maken. Toch deed Hij dat niet. Hoewel, zeker in de tegenwoordige maatschappij, gezondheid heel belangrijk is, is dat in de Schrift niet zo. Het gaat wel om gezondheid, maar om “geestelijke” gezondheid.

Geestelijke gezondheid wil zeggen dat de Heer je bekwaam maakt om Hem te dienen. Net als in deze geschiedenis. De 38 jaar spreekt over ongeloof (Israël in de woestijn). Men bliefde het Manna niet. Men geloofde niet wat God gesproken had. Men had dood water, zoals het stilstaande water van Bethesda. Het Woord van God gaf hen geen leven, omdat het verkeerd beoordeeld werd. Men zag het Woord slechts als regel op regel, gebod op gebod.

Toch was de hoop op de beroering van het water er bij een enkeling nog. Dat wil zeggen: geloof in de beloofde Messias. De engel, die afdaalt en het water in beweging brengt, is een beeld van de Messias, die het leven brengt. Dan is daar de Heer!

De man wordt niet in het levende, bewegende, water gegooid maar heeft wel een ontmoeting met het Levende Water, de Heer Zelf. De man kon niet lopen. Dat betekende ook dat hij geen kinderen kon krijgen. De Heer sommeerde hem op te staan, zijn bed op te nemen en te wandelen. Als wij in dat Levend Water gegooid worden (Doop) een ontmoeting hebben met de Heer, Zijn Woord geloven, dan staan we op, we krijgen nieuw leven, we gaan de rust in en de Heer stelt ons in staat Hem te dienen en vrucht te dragen.

handtekening

maandag 31 oktober 2011

Water uit de bron

Gepost door woorden van leven op maandag, oktober 31, 2011 0 reacties
Water uit de bron

Lees Johannes 4:1-30; 39-42

Net als bij Nicodémus begrijpt ook de Samaritaanse vrouw in eerste instantie niet waar de Heer het over heeft. Paulus zou later zeggen dat deze dingen alleen geestelijk te verstaan zijn. Ook hier gebruikt de Heer een beeld uit het dagelijkse leven. Hier in Samaria gebeurt geen wonder of teken, maar toch komt er iemand tot geloof.

Samaritanen waren een “bastaardenvolk”, in die zin dat Israëlieten zich vermengd hadden met heidense volkeren. Ze werden door de joden gehaat, omdat ze niet raszuiver waren. Toch is de Heer hier twee dagen. Er is de persoonlijke ontmoeting met een vrouw die andere heren diende dan die ze zou moeten dienen. Hierbij is ze een beeld van ieder mens van nature. De Heer spreekt haar aan. Legt uit dat Hij water heeft dat de eeuwige dorst lest en dan gaat de vrouw vertellen van haar ontmoeting met Hem. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.

Sommigen vinden het moeilijk om over hun geloof te praten. Anderen hebben het over een “persoonlijk geloof” of “ieder zijn eigen geloof”. De Heer zegt: “Die in Mij gelooft, gelijkerwijze de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien”. Dat gebeurde bij de Samaritaanse vrouw. De Heer stoorde zich niet aan de slechte afkomst van de vrouw, niet aan haar losbandig leven. De Heer stoorde zich niet aan de culturele gewoontes van zijn volk om Samaritanen uit de weg te gaan. En Hij stoorde zich niet aan de voorgeschreven omgangsvormen tussen mannen en vrouwen.

De Heer was vrij van allerlei menselijke filosofieën. Hij had een zuiver doel voor ogen: redding van deze zondaar. Als wij dezelfde zuivere doelen hebben tot bepaalde mensen, moeten wij ons niet af laten leiden door menselijk denken. In de aanwijzingen dat hier geen wonderen gebeurt en dat de Heer twee dagen in Samaria blijft, leest de goede verstaander dat de vrouw in deze geschiedenis in het bijzonder een type is van de Gemeente uit de heidenen.
handtekening

zondag 30 oktober 2011

Vruchtwater

Gepost door woorden van leven op zondag, oktober 30, 2011 0 reacties
24
Lees Johannes 3: 1-10

Je zou God kunnen vergelijken met een kunstenaar.
Als je verstand van kunst hebt, kun je vaak aan het kunstwerk herkennen wie het gemaakt heeft. Zo is het ook met de schepping.
God als Kunstenaar heeft de schepping gemaakt en we kunnen, als we er verstand van hebben, Hem er in herkennen.

De Here Jezus gebruikt in dit gedeelte een voorbeeld dat we allemaal kennen: een geboorte.
Als een vrouw negen maanden zwanger is geweest dan breken de vliezen en uit vruchtwater wordt dan de baby geboren.
Jezus legt aan Nicodemus (iemand die verstand van de Schrift had ) uit,
dat net zoals je de eerste keer uit water geboren bent, je ook een tweede keer uit water geboren moet worden om het Koninkrijk van God in te gaan.


Nicodemus wist vanuit het Oude Testament dat er een Verlosser zou komen. Hij zag aan wat de Heer deed, dat Hij die verlosser wel eens zou kunnen zijn. Hij paste in het profiel van de Messias.
De Heer wil hier geen discussie over, maar gaat gelijk naar de kern.
Je moet uit geestelijk water, namelijk het Woord van God geboren worden; oftewel, je moet van boven geboren worden.


Toen begreep Nicodemus dat nog niet. Vreemd toch dat de Heer zo slecht begrepen werd door degenen die het Woord tot hun beschikking hadden. De leidslieden van Israel trokken heel andere conclusies uit het Woord, dan de Here Jezus. De joodse godsdienst droeg een heel ander ”geloof’ uit dan de Here Jezus. De Heer verwijt hen hun ongeloof.
Daarom was er zo weinig werkelijke kennis over God en Zijn werk.

Nicodemus laat zich bij nacht, stiekum, door de Heer onderwijzen en we mogen aannemen dat hij tot geloof gekomen is.
Want later ( Johannes 7 : 50 en 10: 39) komen we hem nog tegen in ditzelfde evangelie om het voor de Heer op te nemen en Hem eer te bewijzen. Later begreep hij de woorden van de Heer dus hoogstwaarschijnlijk wel.


handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates