maandag 28 maart 2011

Erfenis in de bijbel

Gepost door woorden van leven op maandag, maart 28, 2011 0 reacties
Bijbelstudie Erven/ erfenis in de bijbel.
In de bijbel wordt op meerdere plekken gesproken over een erfenis.  Er zijn ook verschillende erfenissen, die een gelovige kan ontvangen en heeft ontvangen.
Wanneer iemand belijdt dat Hij gelooft in den Heere Jezus Christus dan ontvang je eeuwig leven. Dit beërf je dan. Dit wordt aangehaald meerdere malen in de evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes). Dit eeuwig leven krijgt de gelovige op grond van zijn geloof in de Here Jezus Christus. Dit kan ook niet afgepakt worden. ( Zie de bekende tekst Joh 3:16).  Het eeuwige leven staat dus vast voor de gelovige.
In de bijbel wordt er verder nog gesproken over de gelovige in zijn verdere leven. Bij het tot geloof komen in de Here Jezus Christus, is dit niet het eindpunt maar het begin. Veel brieven in het nieuwe testament spreken over het nieuwe leven wat de gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte (Romeinen 8 en 12, Efeze 4, Kolossenzen 3 etc.). Ook wordt de gelovige bij zijn wedergeboorte verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1, Handelingen 2:38, Johannes 14, Romeinen 8).
Het is de bedoeling dat de gelovige in zijn verdere leven het nieuwe leven gaat leven. Een Christelijke levenswandel aanneemt. In Romeinen 12:1 staat: Stelt u lichamen dan tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande welke is uw redelijke Godsdienst. In Filippenzen 3 staat vervolgens in vers 17: Weest mede mijn navolgers, broerders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt en in vers 20: Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.
Wanneer je verder leest in romeinen 12:2 staat dat we deze wereld niet gelijkvormig zouden worden maar dat we veranderd moeten worden in ons denken. De Galaten brief zegt het nog sterker in Gal. 1:4: Dat Hij ons heeft getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld.
In de bijbel komt duidelijk naar voren hoe de gelovige behoort te wandelen in deze wereld nadat het tot geloof is gekomen. Hier zijn vele teksten voor! Wij zouden ons stellen onder het Woord van God, dit tot ons te nemen en hiermee ons te voeden. Zo groeit het nieuwe Leven in ons. We zouden  ons beschikbaar stellen aan de Heer zodat Hij in ons kan gaan werken en wij vrucht dragen in onze levens. We zouden ons echter niet meer druk maken om wereldse zaken, we zouden niet de wereld gelijkvorming worden maar de dingen zoeken die van boven zijn. Dit is de bijbelse gedachte.
Echter blijkt dit niet altijd in de praktijk zo te zijn. In de korinthe brief zien we ook dat de gelovigen nog voor de wereld leven. Hiervoor waarschuwt Paulus dan ook.  In Filippenzen 2:12 staat: Alzo dan, mijne geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. Het woord zaligheid gaat in dit verband niet over de behoudenis.  De brief wordt geschreven aan de mensen in Fillippi die al zalig waren. Wat ze waarschijnlijk nog niet hadden was de beloning “een kroon”. 
De erfenis bestaat niet alleen uit het in de hemel komen maar ook uit de bezittingen die je eventueel in de hemel ontvangt. Je komt alleen in de hemel op grond van genade, op grond van het werk van Jezus Christus. Het tweede, de kroon of het loon, ontvang je wanneer je de Heer hebt gediend in je leven, volhardt hebt in je leven en met Hem geleden. Dat hoort er bij, want als je met Hem lijdt, dan zal je ook met Hem verheerlijkt worden. Dat heet ook erfenis.
De gelovige heeft dus de keus hier op aarde. Of hij dient de Heer hier op aarde, of dient de wereld hier op aarde. Wanneer je de aarde hier dient raak je de erfenis kwijt,  die in de hemel bewaard is voor de gelovige. Het is dus mogelijk om een erfenis kwijt te raken. De gelovige zal altijd het koninkrijk van God binnengaan maar het is nog maar de vraag of je daar een beloning krijgt in de hemel. Dit hangt ervan af wat je met je leven hier op aarde doet.
In romeinen 8:17 staat: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, efgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus, zo wij anders met Hem lijden opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Elke gelovige erft dus wel ( gaat het koninkrijk Gods in). Het hangt ervan af in welke mate wij verbonden waren met Christus in onze levens voor de erfenis die in de hemelen voor ons bewaard is. Het is dus de bedoeling dat we de Heer hier dienen in ons leven. Wanneer we veracht worden of lijden om Jezus Christus wil dan zullen we hier ook voor beloond worden in de hemel.
Elke gelovige wordt vergeldt naar zijn werken (Romeinen 2:6). Het is dus van degelijk belang wat je hier doet op aarde. 1 korinthe3 10-15:  Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een anders bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver,kostelijke stenen, hout ,hooi, stoppelen, Eens iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Iedereen zal eens verschijnen voor Christus. Wanneer dit gebeurt worden je werken hier op aarde beoordeelt. Wanneer je voor Christus hebt geleefd, vrucht hebt gedragen, hebt geleden voor Christus dan zal je daarvoor loon ontvangen, dan zal je nog een erfenis krijgen in de hemel. Echter zijn er ook gelovigen die zich niet bezig houden met de dingen van de Heer en al hun werk zal verbrand worden. Ze worden wel behouden maar krijgen geen beloning/erfenis in de hemel.  Ze komen “naakt”voor God te staan.  1 korinthe 6:9,10,11 spreekt hierover ook weer. Vele Schriftplaatsen in de bijbel spreken over afval van de gelovige en het niet beërven. Dit is dan ook een gruwel voor God.
De erfenis houdt verder verband met het geestelijke lichaam. Het natuurlijke lichaam wordt veranderd in een onverderfelijke en verheerlijkt lichaam. Erfenis is dan ook in de bijbel heerlijkheid.
Hoe ziet deze erfenis eruit?
Lees  1 korinthe 9: 16-27. In dit gedeelte wordt beschreven om de loopbaan te lopen voor God. Wanneer de gelovige dit doet, ontvangt hij de erfenis. Dit kan een kroon zijn, zoals in vers 25 staat.
Lees 2 korinthe 5: 3,4. Hier vinden wij terug dat wij in de hemel straks naakt voor God kunnen staan. Hier staat tegen over dat we ook bekleed voor God kunnen staan en overkleed. Dit is de erfenis die we straks ontvangen in de hemel. We worden verheerlijkt wanneer we Christus hebben gediend in onze levens.
Lees openbaring 3:18: Hier wordt weer gesproken over witte klederen en naaktheid.

Het is dus zo dat de gelovige een erfenis kan ontvangen in de hemel. Dit kan zijn klederen, kronen etc. Maar dit is dus ook in de eerste plaats eeuwig leven.  Het is ook heerlijkheid, zaligheid etc. De erfenis is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk (1 petr 1:4).
Wanneer de gelovige zich wil laten leiden door de Here Jezus Christus, zich onderwerpt aan Zijn Woord, het nieuwe leven in de gelovige groeit, veracht wordt om Christus wil zal de gelovige de erfenis in de hemel ontvangen. Zijn werken worden dan niet verbrandt.  Iedere gelovige heeft dus recht op een erfenis. Dit kan hij echter ook kwijt raken. Het is dus de keuze aan de gelovige wat hij met zijn leven gaat doen. Doet hij dit in dienst van de Heer, dan zal je daarvoor beloond worden.
Daarom laten we met vrijmoedigheid tot God gaan, Christus verheerlijken in ons leven, Het Woord van God bestuderen en hier op deze aarde op weg gaan met Hem. De Geest leidt ons hier in. Dan zal ons werk straks niet verbrand worden.


handtekening

vrijdag 25 maart 2011

Hoop is een anker voor de ziel.

Gepost door woorden van leven op vrijdag, maart 25, 2011 0 reacties

Wat is hoop?
Hoop is datgene, wat we van het leven verwachten. We zeggen in het dagelijks leven wel eens: "Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!" Met "hopen" bedoelen we in dat geval dat we niet verwachten dat het droog blijft, maar wel verlangen hebt dat het gebeurt, zo van: je weet maar nooit.

Het bijbelse begrip hoop is totaal anders. Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft.
Hoop heeft te maken met geloofszekerheid.
Het is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag.
Terwijl geloofsvertrouwen meer betrekking heeft op het heden, is hoop eigenlijk geloof in Gods beloften die voor de wat verdere toekomst gelden en daarna.

Anker voor de ziel
De bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd (Heb.6:18-19). Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd. Als in figuurlijke zin de golven om je heen slaan oftewel als je gevoel en je gedachten aangeven dat je in de problemen zit, dan heb je een anker nodig: God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal wegdrijven of omslaan. Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Een spreekwoord zegt: hoop doet leven, en zo is het ook. De hoop, die gebaseerd is op geloofszekerheid op grond van het Woord, is een krachtige ondersteuning op onze levensweg. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en blijdschap.

Bijbelse waarheden
Onze hoop heeft betrekking op allerlei beloften over de omstandigheden, gebaseerd op het Woord, zoals:

zeker weten dat God alle omstandigheden laat meewerken voor je bestwil, ook al zit je nu nog volop  in de moeilijkheden
zeker weten dat God uit elke nood redt, hoewel niet altijd op de manier die je zelf zou kiezen
Bijbelse hoop komt vooral uit de verf als de toekomst er menselijkerwijs gesproken hopeloos uitziet.

Beloften
De Bijbel reikt ons een overvloed van allerlei beloften aan over onze toekomst:

terugkomst van Jezus (Joh.14:2; Hand.1:11; 2Petr.2:4)
blijvende hereniging met Jezus (1Tess.4:17; Op.19:6-8)
weerzien van de gelovigen die ons zijn voorgegaan naar de hemel
eeuwig leven (Joh.3:16; Jak.1:12; 1Joh.2:25)
nieuwe hemel en nieuwe aarde (2Petr.3:13)
Er is geen verzekeringspolis, geen pensioenverzekering die zulke hoge uitkeringen belooft. Valt het je op dat ALLE beloften met Jezus hebben te maken? Geen wonder, het is Jezus, die de verzekeringspremie heeft betaald. Die premie was ongelooflijk hoog: zijn eigen volmaakte leven! Daarom mag je weten dat de uitkering van die verzekering ook oneindig hoog is. Je zult er nooit door teleurgesteld worden.

Hoop op eeuwig leven
In de Bijbel wordt het begrip hoop vaak gekoppeld aan de zekerheid van eeuwig leven na de dood. De opstanding van Christus wordt daarbij genoemd als de onaantastbare zekerheid van die hoop. Zo zeker als Jezus als eerste is opgestaan uit de dood, zo zeker zal de gelovige opstaan tot eeuwig leven met God. Jezus legt dat uit aan Marta met de krachtige woorden:

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?" (Johannes 11:25-26).

In het leven van ongelovigen neemt angst voor de dood een grotere plaats in dan de meeste christenen vermoeden. Wie tijdens zijn leven op aarde aan zichzelf gestorven is en tot een nieuw leven opgestaan (door wedergeboorte), zal aan het einde van zijn aardse leven opstaan tot een nieuw leven met God, en altijd bij Hem wonen.

Vrede
Je leeft vandaag in vrede als je je verleden hebt verwerkt en hoop hebt voor de toekomst.De haven van rust.

 
Nederlandse vertaling van dit lied:

1. Mijn ziel was verbannen op drift op de zee
    Door zonde belast uitgeblust
    Maar ‘k hoorde een stem die zacht zei: kies voor Mij
    En ik kwam in de haven van rust

Refrein:  Mijn anker ligt vast in de haven van rust;
                Ik bevaar woeste zeeën niet meer
                Al loeit een orkaan, ik heb Zijn stem verstaan
               ‘k Ben veilig voorgoed bij mijn Heer

2. Ik ben door erbarmen van Hem overmand
    Vertrouw in geloof op het  Woord
    Dat ketens verbreekt in de haven van rust
    Daar is mijn Verlosser aan boord

Refrein

3. Het lied van mijn hart, sinds de Heer in mij woont
     Is steeds het gezegend refrein
     van Jezus: Hij zoekt iedereen die verlangt
     in de haven van rust ook te zijn

Refrein
handtekening

zaterdag 19 maart 2011

Blij met de bijbel

Gepost door woorden van leven op zaterdag, maart 19, 2011 0 reacties

Blij met de bijbel.
Lees Romeinen 15: 6-13
Door te geloven in de Heere Jezus Christus en te lezen in het Woord van God zou het zo moeten zijn dat we vervuld worden met blijdschap. Blijdschap die de Here Jezus ons geeft in onze dagelijks leven. Wanneer we de Here Jezus hebben aangenomen in onze levens zouden we met een blij hart onze weg bewandelen in dit leven.
Hoe kan het dan toch zo zijn dat sommige met een gebukt en bedroefd hart op weg gaan. Geen blijdschap hebben en in onzekerheid leven. De bijbel leert ons toch , lazen we net dat we God zouden verheerlijken door de Here Jezus Christus. Dat we vrolijk zouden zijn, de Heere loven en dat God ons vervuld met alle blijdschap en vrede door de kracht van de Heilige Geest.
Het heeft dus ook alles van doen met de Heilige Geest. Die in ons zit en met het persoonlijke individu.
Wanneer we allereerst kijken naar het leven van Jezus, valt ons meteen aan het begin al wat op.
Lees Lukas 1:39-45
Maria kreeg bezoek van een engel en vertelde haar dat zij zwanger zou worden en dat Zijn naam Jezus moest heten. Verder vertelde de Engel dat dit de zoon van de allerhoogste zou worden en dat haar nicht Elizabeth bij haar op bezoek kwam die ook zwanger was van Johannes de Doper. Toen Elizabeth bij Maria op bezoek kwam en Maria groette Elizabeth sprong Johannes de Doper van vreugde op in haar buik. Waarom was dit?  Vanwege degene die in de buik van Maria zat, in vers 42 staat vanwege de vrucht uws buiks. Dit is de Here Jezus Christus.  Het is dus duidelijk dat de Here Jezus Christus blijdschap geeft en vreugde brengt.
Bij de geboorte van de Here Jezus bracht hij blijdschap en vreugde aan het volk Israël. De Here Jezus openbaarde het koninkrijk der hemelen aan het volk Israël. Het volk dacht dat dit een aards koninkrijk zou zijn en dat al hun problemen voorbij zouden zijn. In de rondwandeling van de Here Jezus valt op dat Hij zieken genas, doden liet opstaan, en dat vele mensen hem volgden. Wanneer Jezus een zieke genas of een wonder deed, gaf dit veel blijdschap bij de mensen. Velen wilden hem ook achter na gaan en werden verblijd in hun hart. De Here Jezus kan dus vreugde en blijdschap geven maar de vraag is , is dit van korte duur of is dit blijvend? De Here Jezus Christus geeft eeuwige blijdschap wanneer je de stap naar Hem toe zet, je de keuze voor Hem maakt.
Jezus gaf dus in zijn rondwandeling hier op aarde veel mensen blijdschap door hen te genezen of een wonder te doen. Deze blijdschap was bestemd voor heel het volk Israël maar zoals we lezen in Johannes 1:11 Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben hem niet aangenomen. Het volk Israël verwierp de Here Jezus Christus en daarom leven ze tot vandaag de dag in oorlog en in onzekerheid en veel ellende, ze hebben geen vrede en blijdschap ontvangen.
Wanneer we kijken naar de gelovigen van vandaag ontvang je op meerdere manieren blijdschap:
Allereerst geloof/ de eerste stap in het geloof.
Wanneer een mens tot geloof komt, ontvang hij Blijdschap van de Here Jezus Christus. Het zou gek zijn als hij bedroefd zou zijn. Waarom ontvang je deze blijdschap nadat je tot geloof bent gekomen. Omdat je weet dat al je zonden zijn vergeven/ je eeuwig leven hebt ontvangen door Christus Die voor ons gestorven is en is opgestaan. Je merkt ook wel aan mensen die pas tot geloof zijn gekomen, die zijn over enthousiast. Dit is dan die blijdschap die in je zit en de Geest die dan in ons werkt. Je voelt je sterk en vertrouwt volkomen op Christus. Dit geeft je rust.
Net sprak ik over de Geest die we ontvangen nadat we tot geloof zijn gekomen, deze geest werkt in ons en geeft ons die blijdschap. In andere gedeelten uit de bijbel lees je dat de Geest geen vlees en geen beenderen heeft. De Here Jezus heeft geprofeteerd dat Hij een trooster zou zenden die ons zal leiden in deze wereld. Dat is de Heilige Geest. Deze ontvangen we nadat we tot geloof zijn gekomen. De Geest kan worden vergeleken met de wind. Soms is Hij sterk aanwezig en soms voel je hem niet. Dit is ook per mens verschillend. Naar mate je je meer laten voeden door het Woord Gods kan de Geest meer en meer in je werken en zal je vrucht dragen voor Christus. De Geest wordt bedroefd wanneer we het Woord telkens afwijzen en kan de Geest niet door je heen werken.
Lees Galaten 5:22.
Een van de vruchten van de Geest is blijdschap, wanneer de Geest in ons werkt zal dit als uitwerking blijdschap hebben, betekent dit dan dat we altijd blijdschap zullen hebben? Nee dit is niet zo. Want wat staat er in 1 thessalonizensen 5:19: Blus den Geest niet uit. Er bestaat dus een mogelijkheid om den Geest uit te blussen? Wanneer gebeurt dit? Wanneer je je niet bezig houdt met de dingen van de Heer,  de geestelijke dingen. Wanneer je je niet laat voeden door het Woord van God.
Wanneer je alles al denkt te weten en je niet bezig houdt met de bijbel kan de Geest niet door je heen werken, dan blus je hem uit. Dan komt er ook geen vrucht meer uit je voort en verdwijnt de blijdschap in je.
De Heer geeft ons dus de blijdschap wanneer we tot geloof zijn gekomen, maar wanneer we deze blijdschap willen vasthouden, vurig willen blijven dan is het van belang om de Heer te leren Kennen, te groeien in het geloof en te gaan staan in het Woord van God.
Hoe kan het dan zo zijn als we om ons heen kijken dat er mensen gebukt gaan onder een last of angstig zijn om dood te gaan? 
Johannes 8:51 zegt: Voorwaar, Voorwaar zeg ik U, Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. Hierin mogen wij ons verblijden. Wij mogen ons verblijden in heel de bijbel, dat geeft  ons leven en doordat we geloven zullen we de dood niet zien. De meeste mensen gaan gebukt door het leven omdat ze niet staan in de vrije genade, niet wetend wat ze allemaal hebben ontvangen in Christus Jezus, waar we deel aan hebben gekregen in Hem (Efeze 1).
Lees Galaten 5:1.
Wij zouden in de vrijheid staan want Christus heeft ons vrijgemaakt. Deze vrijheid gebruiken wij om de Heer te dienen. We zouden niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen worden? Wat is dit juk der dienstbaarheid? Waar zijn wij van vrijgemaakt? Romeine 7:6 zegt dat wij vrij zijn van de wet en van de zonde. Wanneer we leven onder de wet dan wordt ons dat tot last en verdwijnt onze blijdschap, we zouden leven onder de genade en hierin ook staan. Dat geeft ons blijdschap. Christus geeft ons blijdschap.
Blijdschap ontvangen we dus nadat we tot geloof zijn gekomen, door de geest ontvangen we blijdschap/ door de Heer te leren kennen/ door de bijbel te lezen en door in de volle genade te staan. Wanneer we één van deze punten niet doen dan verdwijnt de blijdschap.
Lees Jakobus 1:2
In onze levens komen er problemen voor/ verzoekingen/ verdrukkingen. Dat is moeilijk om hier mee om te gaan. Jakobus zegt hier wanneer er verzoekingen komen acht dat van grote vreugde. Waarom? Omdat dit ten goede van je geloof is? Je gaat hierdoor nog meer je vertrouwen op God stellen. Paulus zegt in zijn brieven dat Hij roemt in de Heere in zijn verdrukkingen. Paulus kreeg veel tegenslagen maar blijft standvastig. Christus heeft voor ons geleden, hij bleef vertrouwen op Zijn Vader. Hij zegt dan ook in Zijn Woord: Wanneer de wereld je als gelovige haat onthou dan dat de wereld eerst Mij gehaat heeft.
Romeinen 8:18:
Wanneer we volharden in het geloof/ onze weg met blijdschap gaan en met de Heer, zullen we daar later voor beloond  worden. Straks krijgen we heerlijkheid. Wanneer we nu al in verwachting van de toekomst hier op aarde onze weg gaan kunnen we dit alleen maar met een blij hart doen! Want wie zal ons tegen Zijn als de Heer vóór ons is? Hij geeft ons de vreugde. We worden gesterkt door het Woord van God, hierdoor worden we opgebouwd en worden we vast in het geloof. Dit geeft ons blijdschap en kan niets ons meer in de weg staan.
Dus laten we als gelovigen niet somber en gebukt door het leven gaan. Maar laat de geest in ons werken en laten we zolang we hier op aarde zijn met een blij en vrijmoedig hart leven. Dit kan omdat Christus in ons is. Laten we dan ook in onze levens Christus verheerlijken en ons dagelijks vullen door Hem.

handtekening

dinsdag 15 maart 2011

Boodschap van hoop!

Gepost door woorden van leven op dinsdag, maart 15, 2011 0 reacties
Langzaam komt het voorjaar in zicht.
De natuur ontwaakt en het nieuwe leven bloeit op. Mooie tijd.
Tijd van hoop. Het woord hoop komt ook heel wat keren in de Bijbel voor. Daarin is het altijd verbonden met de beloften van God.      Gods Woord spreekt zelfs over de "God der hope".
De Bijbel laat zien, dat God een plan heeft met deze wereld, met mensen, jong en oud. Hij heeft de aarde voor de mens bestemd tot een woonplaats van vrede, harmonie en welzijn.
Daar is tot op heden nog niet zoveel van gebleken, maar dat komt door het falen van de mens.
De bijbel zegt het ongeveer zo: "Alle mensen hebben gezondigd en moeten de heerlijke rijkdom van God missen".
Een trieste situatie... maar er is hoop!

Iemand heeft eens gezegd: 'Een christen is een optimist bij de gratie Gods'. Te midden van alles wat hij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst. Dat geeft het leven kleur, inhoud en doel. Hoop betekend in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken!
En elk voorjaar draagt de ontluikende natuur die hoopvolle boodschap uit!
handtekening

vrijdag 11 maart 2011

Nooit val ik uit Zijn hand.

Gepost door woorden van leven op vrijdag, maart 11, 2011 0 reacties(klik op de foto voor vergroting)
handtekening

woensdag 9 maart 2011

God alleen is genoeg

Gepost door woorden van leven op woensdag, maart 09, 2011 0 reacties

 

God alleen is genoeg

uit: AMEN 92, pagina 20

Ronald Lammers
Veel gelovigen kunnen accepteren dat het leven soms een strijd is en dat God lijden toelaat. Maar in hun hoofd hebben zij al een idee hoe dit dan in hun leven moet functioneren.

Wij denken dikwijls dat Gods gebruik van het lijden van drie voorwaarden afhankelijk is.
1.    Het moet tijdelijk zijn – bijv. als een maatregel om ons weer op Gods weg te brengen…
2.    Het moet te begrijpen zijn - bijv… God liet dit toe omdat….
3.    Het moet direct toepasbaar zijn – bijv… als ik mijn lessen heb geleerd, hoef ik de pijn niet nog een keer te ervaren.

Maar we moeten eerlijk zijn. Dit strookt niet met de ervaringen van veel gelovigen. En daardoor blijven we gefrustreerd zoeken naar antwoorden. Maar juist in dit onbegrepen werk van God in het leven, roept God om ons hart. Zoek mij! Vind mij! Laat mij je vervullen met mijn goedheid in de pijn. Laat mij je overweldigen met Mijn nooit ophoudende goedheid terwijl je lijdt… Eens worden jouw tranen parels, geloof en vertrouw je Mij?

Als we zo zoeken naar intimiteit met God, vinden we blijken van Zijn goedheid op onze levensweg. Hoe gebroken deze weg ook is… Hoe we ook gezondigd hebben op deze weg en nog zullen zondigen! We vinden deze uitingen van goedheid in de Psalmen verwoord. Daarom lezen wij met een verlangend hart delen uit verschillende Psalmen. Dit zal ons hart tot aanbidding brengen en ons verlangen naar God versterken!

De uitingen van Gods goedheid

1. God herstelt ons

Te midden van gebrokenheid verlangen we naar herstel. God belooft dat ook (maar heeft daar niet een tijdstip aan verbonden in dit leven – we kunnen echter wel zeker zijn dat Zijn herstel volkomen zal zijn als wij Hem ontmoeten). In dit herstel zullen wij Zijn liefde en trouw gaan ervaren. In dit herstel zien we iets heel groots. Hij verandert ons lot van niets naar grote heerlijkheid. We ervaren dat als onze zonden worden vergeven, als onze ziel Hem ontmoet. Deze ontmoeting versterkt de hoop dat eens alles goed zal komen. Ons geest wordt gebroken door het leven, maar vindt zijn herstel in de Herder van onze ziel.

De HERE is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
(Psalm 23:1-3)

De HERE is nabij de gebrokenen van hart en
Hij verlost de verslagenen van geest.
(Psalm 34:19)

2. God zorgt voor ons

Wij zijn eenzame en bange mensen. We hebben een Vaderhand nodig die ons leidt door dit leven, die ons een gevoel van veiligheid geeft, zonder dat de oplossingen van onze pijn direct worden gegeven of ervaren. In deze Vader vinden we de vervulling van ons verlangen naar iets groots en sterks wat tussen ons en onze pijn in gaat staan.

gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
(Psalm 103:13)

3. God geeft ons rust

Al het verdriet, in ons leven of in het leven van hen van wie wij houden, kan ons onrustig maken. We verlangen ernaar te ontsnappen aan de pijn van vandaag. We willen de druk van de ketel. Sommigen boeken een vakantie, gaan er een weekend uit. Anderen vluchten in boeken of films. Weer anderen verliezen zich in sport of een nieuwe relatie. Allemaal met één doel, te ontsnappen aan de werkelijkheid die pijn doet.
Maar de werkelijke rust is alleen te vinden in God! We zijn alleen in en door Hem in staat te rusten te midden van een waanzinnige wereld, waar mensen scheiden, waar gelovigen worden vervolgd, waar ziekten ons levenspad kunnen verwoesten…
Waarom kan een zuster onlangs mij vertellen dat zij temidden van het besef dat zij kanker heeft, de overweldigende nabijheid van God ervaart in een rust die niet verstandelijk te verklaren is? Dat kan alleen omdat die rust wordt gegeven…

HERE, mijn hart is niet hovaardig,
mijn ogen zijn niet trots;
ik wandel niet in grootse dingen,
noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht
als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij.
(Psalm 131:1,2)

4. God vult ons

Wij voelen ons dikwijls niet alleen eenzaam, maar ook leeg. Maar de deur naar het paradijs, waar we naar verlangen, is gesloten. De poort naar de hemel is echter een open poort. Het is goed om te leven met een innerlijke honger. Weiger de leegte van je hart te verminderen door te proberen het te vullen of ervan weg te vluchten. Gebruik je innerlijke honger om alvast te genieten van het geweldige banket dat op ons wacht. Dan proef je nu al veel uitingen van Gods genade. Dan wordt je ziel nu al gevoed met het goede van God. Zijn zegeningen te midden van de pijn, vullen dan de leegtes. En een dankbaar hart groeit in relatie tot Hem die ons verzadigt met Zijn liefde.

De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden,
wie de HERE zoeken, zullen Hem loven,
uw hart leve op, voor immer.
(Psalm 22:27)

Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
(Psalm 107:8,9)

5. God verheerlijkt ons

Al deze uitingen van goedheid leiden uiteindelijk tot Gods doel, dat wij in Hem voor altijd worden verheerlijkt.

Ik heb jaren achter elkaar het kerstconcert uit de Rotterdamse Doelen bijgewoond. Nog ieder jaar wordt dit kerstconcert op de televisie uitgezonden door de EO. Het was altijd spannend wanneer dit gebeurde. Want zouden wij in beeld komen? Als kleine jongen was dat zo’n beetje het hoogtepunt van de avond. De koorleden kwamen natuurlijk uitgebreid in beeld – dan riepen we in koor: kijk pa, daar sta je. En dan glunderde mijn vader. Je was immers gezien.

Later zijn mijn vrouw en ik een keer in een uitzending geweest van de EO, in de serie man/vrouw. We waren één van de vier echtparen waarmee werd gesproken vanwege een bepaald onderwerp. We kwamen uitgebreid in beeld. De spanning van het op de televisie komen kan ik bijna nog ervaren.
Maar waarom is dat zo bijzonder? Voor mijzelf was dit omdat ik gezien werd. Het geeft een gevoel van belangrijkheid dat je in beeld komt.

En wat heeft God nu besloten bij de aanvang van Zijn schepping? Dat de mens het hoogtepunt zou worden van Zijn schepping. Dat de mens zou worden gemaakt naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. En hoewel de mens is gevallen, kan in de relatie met God dit beeld weer worden hersteld.

Als de mens al zo veel waarde heeft voor God in zijn gevallen toestand, kunnen we ons dan voorstellen hoe we zullen zijn in de hemel? Kunnen we ons voorstellen dat een iemand daar met een prachtig ontspannen gezicht nooit meer bang zal zijn omdat alle angst voor eeuwig verdwenen zal zijn? Kunnen we ons voorstellen dat alle pijn die een scheiding met zich meebrengt daar nooit meer ervaren zal worden? Kunnen we ons voorstellen dat een ander daar lachend kijkt naar de Here Jezus en zegt: ik kan mij niet meer herinneren hoe het op aarde was? Kunnen we ons voorstellen dat we ons nooit meer zullen schamen voor onze verborgen zonden? Kunnen we ons voorstellen dat al ons verlies op aarde, daar winst betekent? En kunnen we ons voorstellen wat het betekent om de Here Jezus te zien die zoveel voor ons geleden heeft om ons juist daar in de hemel te verheerlijken, te laten delen in Zijn glorie?

Nu al worden wij door God gezien. Nu zijn wij al voor Hem in beeld. Maar straks zullen we voor God voor altijd in beeld zijn! En dat ook ervaren!

Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
(Psalm 3:4)

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
(Psalm 18:36)

6. God geeft Zichzelf

Te midden van al ons verdriet, zullen we gaan ervaren, dat we ten diepste hunkeren naar God. Ieder mens is op zoek naar iets groots, iets goddelijks. Dit besef heeft God zelf aan de mens gegeven.
Gods uitingen van goedheid leiden altijd tot Zijn Zoon. Hij is, volgens Paulus, Christus in u, de hoop der heerlijkheid! In Hem stilt God onze honger en voedt Hij ons met hoop. In Hem blijven we altijd verbonden met de goedheid van God, want Hij is eeuwig en wij in Hem!

Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.
(Psalm 17:15)

Deze God is genoeg! Hij is in alles genoeg voor ons. Vlucht met de pijn in Zijn armen en laaf je aan Zijn hart. Dan wordt jouw geloof een weten dat Hij ons herstelt, dat Hij voor ons zorgt, ons rust geeft, ons vult en ons in Christus verheerlijkt. Onze God is genoeg.GOD ALLEEN IS GENOEG (J.M. Talbot)

Laat niets je verontrusten
niets je angstig maken.
Alles gaat voorbij
maar God verandert nooit

Wie geduldig volhardt
zal alles ontvangen.
Wie God heeft
wil niets anders meer

Koor:
God alleen is genoeg
God alleen is genoeg
Wie God heeft
wil niets anders meer.

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates