vrijdag 22 juli 2011

Echte vrijheid

Gepost door woorden van leven op vrijdag, juli 22, 2011 0 reacties
Vrijheid. 

“Vrijheid” is een woord, wat samen gaat met “vrij zijn”; vrij zijn om te doen wat je wilt. Het betekent, dat jij je niet aan regels van anderen hoeft te houden. Degene, die de oorlog hebben meegemaakt, weten maar al te goed wat dat betekent.

Vrijheid is positief. Iemand die na een gevangenschap vrijgelaten wordt, is vrij om te doen wat hij wil. Om dan ook goed met die vrijheid om te kunnen gaan, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland is het natuurlijk niet zo moeilijk om je eigen zin te doen, of je eigen gedachten kenbaar te maken. We moeten er niet de waarheid van gaan maken, alsof dat de enige juiste manier van leven is.

In het woordenboek staat bij het woord vrijheid o.a. : afwijking van de regel.
Dat klinkt misschien niet zo positief, maar is toch nodig, om niet perse in een andermans regel te gaan lopen. Nu is het overduidelijk dat iemand, die mensen om zich heen heeft, die dingen doen, die tegen de wetgeving van het land ingaan, dat die persoon vanzelfsprekend de vrijheid heeft,  om daar afstand van te nemen. Dat is overduidelijk.
Dit geld echter voor alles. Wij, die in een vrij land leven, hoeven niemand achterna te lopen.
Toch zijn er ook in ons land veel nalopers. We nemen dingen maar al te snel ter kennisgeving aan.
En we kunnen  heel makkelijk met Gods Woord omgaan.
De Bijbel, Die, in Nederland gelukkig nog open gaat, wordt heel makkelijk verdraaid.  Wat er over de bijbel gezegd wordt, wordt heel makkelijk ter kennisgeving aangenomen, zónder na te gaan, of het er zó op die manier staat.
Gods Woord zou het hoogste gezag moeten hebben; vooral met nog zoveel kerkvolk.

Is er nog ontzag voor de Bijbel? Onderzoeken we de dingen, die gepredikt worden? Is, wat er verteld wordt, in overeenstemming met hét Boek?
Hopelijk zijn er nog mensen, die de zondagse prediking onderzoeken. Wat gepredikt wordt (of in de krant wordt geschreven) zouden we niet zomaar aannemen. Het is van belang om zelf de Bijbel te onderzoeken, om te controleren, of de boodschap juist is. Dàn hanteren we vrijheid op de juiste manier en nemen we niet zomaar alles klakkeloos aan. Daar is Gods Woord te heilig en kostbaar voor.  Wie het aan  wijsheid ontbreekt, mag daar zomaar om bidden en het zal gegeven worden.

We kunnen over van alles wat discussiëren, en over elkaar oordelen, en elkaar op een verkeerde manier ter verantwoording roepen, bijvoorbeeld zeggen tegen jeugd, die naar de kerk moeten, dat ze een gedoopt voorhoofd hebben en daarom dit of dat niet mogen doen.
We moeten stoppen om elkaar een zegel op te plakken. Het is zaak, om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Laten we ons afvragen, wat Gods wil nou werkelijk is. God zegt in Zijn Woord,  dat Hij aan  een ieder de ‘verborgenheid’ van ‘Zijn’ wil, wil openbaren. Willen we die Goddelijke wil leren kennen, of gaan we liever door met ons druk maken met alle ‘zichtbare’ dingen van deze ‘wereld’. De Here Jezus Christus is het Die mensen één met Zichzelf maakt. Als Christus centraal staat, gaat het om Zijn Woord, want Hij staat centraal in Zijn eigen Woord. Christus verandert het denken van een mens,  zodat die mens Zijn plan gaat ontdekken vanuit de bijbel.

Vaak zie je toch een andere beweging, er worden elkaar geboden opgelegd en er worden oordelen uitgesproken, alsof ze alle macht zelf in handen hebben.
De Heere Zelf spreekt over vrijheid. Vrijheid in Hem is pas echte Vrijheid. Wanneer Hij je vrij mag spreken (van de wet, de zonde en de dood), dàn ben je pas echt vrij. Dàn kun je Hem  in vrijheid dienen; door het geloof, zonder regels. Dàn spreek je over de Liefde en kun je groeien in genade  en kennis van Hem.
 Over Vrijheid gesproken.
handtekening

dinsdag 5 juli 2011

Het Woord van God recht snijden

Gepost door woorden van leven op dinsdag, juli 05, 2011 0 reacties
Kennis van de bijbel is noodzakelijk om een getuige te zijn.

In 2 Timotheüs 2:15 roept de bijbel ons op om Gods Woord
‘recht te snijden’, en niet van de waarheid af te wijken.
Het is belangrijk te weten dat de bijbel onderscheid maakt
tussen de ’joden, de heidenen en de Gemeente Gods.
Het is niet recht om de beloften aan Israël aan de Gemeente
toe te kennen.
Ook de voorrechten van de Gemeente kun je niet aan de
wereld opleggen.
En de wet, die gerechtigheid ‘eist’ kan niet vermengd worden
met genade die gerechtigheid ‘schenkt’.
Het is belangrijk de twee naturen van de Christen te onder-
scheiden, de nieuwe natuur, ( die aan ieder mens gegeven
wordt die gelooft in de Here Jezus Christus), Die niet
zondigen kan, en de oude natuur, die niet anders kan dan
zondigen.
Een dienstknecht van God schenkt ook aandacht aan de
‘staat’ van de gelovige in Christus, en aan de praktische
toestand van de gelovige hier op aarde.
En hij zou weten wat de bijbel bedoelt met uitdrukking als: opstanding, oordeel, de komst van de Heer enz.
Het onderzoeken van de verschillende bedelingen/tijdperken is van belang om Gods Woord te leren verstaan.

De tijd waarin we nu leven noemt God de
dag des mensen’,het is een tijd waarin Christus niet
zichtbaar aanwezig is, en de Heilige Geest  werkzaam
is om een Gemeente te vormen van-uit alle volken, met
een hemelse roeping en een hemelse bestemming.  
God zwijgt in deze tijd, vanaf de kruisiging van Zijn Zoon liet Hij de mens aan zichzelf over om enerzijds de dwaasheid van de wereld
en anderzijds de getrouwheid van Zijn volk in het licht te stellen.(Ps.12:2).
De mens spreekt voordurend over de hervorming van de bestaande maatschappelijke toestanden en maakt plannen en zint op middelen tot verbetering van de wereld.
Men vergeet  dat de mens niet in staat is, die maatschappelijke wedergeboorte tot stand te brengen, waarnaar hij toch onbewust streeft.
In psalm  2:4,5 staat dat God lacht, de Heer bespot hen, en wanneer Hij eenmaal tot hen spreekt, zal het zijn ‘in Zijn toorn’ en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
Het zwijgen van God stelt de getrouwheid van Zijn volk op de proef, wij zijn getuigen van Hem, Die ons al geestelijk uit deze wereld getrokken heeft en ons geplaatst heeft in de hemel.
Daarom ook houden we ons bezig met de geestelijke dingen.
De Heer heeft een gelovige bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van Hem.
Daarom is onderricht nodig, je leest en wordt wijs gemaakt door het Woord Gods, 2 Tim.3:16,17, zo iemand is bekwaam en een levende getuige van Hem, zo kunnen  wij op dit moment de Heer dienen.
Het is genade, dat wij met God kunnen wandelen, ook in deze duistere dagen, en een getuige mogen/kunnen zijn van Hem.

Als de Gemeente van de Heer thuisgehaald zal worden, spreekt de bijbel over de ‘dag van Christus’.  
Christus betekent de Gezalfde, het is de Naam van de Verhoogde, Verheerlijkte.
Voordat de Gemeente weer met Christus op de aarde zal verschijnen zullen er nog belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, de plaatsen in de bijbel die spreken over de dag van Christus staan in het nauwste verband met onze arbeid als gelovigen. Lees Filip.1:6,10, 2:12-16, 1 Cor. 3:13-15.
Al onze goede werken bestaan slechts in het ‘uitwerken’ van het hetgeen God in ons gewerkt heeft.
De Here zal in de dag van Christus openbaren de raadslagen des harten, en als dan zal een iegelijk lof hebben voor God.
Slechts wat gedaan werd tot eer van God, zal zijn lof ontvangen.
In die dag, de dag van Christus, zullen wij voor de ‘rechterstoel’
van Christus geopenbaard worden ( 2 kor. 5:10 )
Het is geen troon waar veroordeling of vrijspraak van uitgaat, maar waarvan de kronen voor bepaalde overwinningen worden uitgereikt.
Alle gelovigen van deze tijd zullen dan verschijnen als nieuwe schepselen in Christus, voor hen is geen verdoemenis, maar hun werk, hun loop ( 2 Tim. 4:7), hun arbeid is Hem niet in alles welbehaaglijk, ofschoon zij zelf begenadigd zijn in de Geliefde(Efeze 1:6).
Terwijl dan de dag van Christus in de hemel is, zal het de dag van de antichrist op aarde zijn.
Nu wordt de verdorvenheid nog binnen de perken gehouden door de Heilige Geest, Die in de Gemeente is,
maar als Die ‘wederhouder’ weg is, heeft de tegenstander vrij spel.(2 thess. 2:7)
De Gemeente is dan dus al in de hemel.
Dat is de hoop van een gelovige, die hoop dat wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is, die Hoop heeft een reinigende werking.(1 Joh. 3:2,3)

De ‘dag des Heeren’ zal aanvangen, wanneer de Here met Zijn
Gemeente komt om de antichrist en al Gods vijanden te verdoen.
Dan komt Hij om Zijn macht  uit te oefenen, om te regeren.
(Joël 2:2,Ps.67:8, Ps. 72:2,11.Openb.11:15, matth.24:29,30)
Eerst oordelen, dan gerechtigheid.
Blijdschap en vrede zullen dan de aarde vervullen.
Die dag duurt duizend jaren.

Bij het einde van die Dag zal de satan nog een korte tijd ontbonden worden, hierna zal de grote afval der natiën plaatshebben, doch slechts van korte duur zijn, een grote witte troon wordt gezien en de doden worden geoordeeld.
Dood en graf zullen niet meer zijn, de hemelen zullen voorbijgaan, en de elementen zullen verbranden en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

De ‘dag Gods’ zal een aanvang nemen.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste(vorige) hemel en de eerste (vorige) aarde was voorbijgaan.(Openb. 21:1)
Dat zal een onbewolkte Morgen zijn, een dag die geen avond en geen nacht zal hebben.(Openb. 21: 25)
Die verwachting mogen wij hebben en mogen opwassen in de’genade’ en ‘kennis’ van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de
Dag der eeuwigheid. 2 petrus 3:1-18

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates