dinsdag 27 september 2011

Er is er Eén Die de Naam Heer heeft.

Gepost door woorden van leven op dinsdag, september 27, 2011 0 reacties
Er is er Eén Die de Naam Heer heeft.
Vervuld met de Heilige Geest sprak de apostel Petrus tot de oversten van Israël over Jezus Christus. Hij besloot zijn toespraak met: “Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:8-12). “Geen andere Naam”, let wel, hij zei niet “geen andere godsdienst dan de christelijke”, doch geen andere NAAM. Het evangelie Gods is aangaande Zijn Zoon, Het gaat uitsluitend om Zijn Persoon, de persoon van Jezus Christus.

De mens, die van nature zeer godsdienstig is, heeft al spoedig om het evangelie een godsdienstig systeem gebouwd en talloze kerken met de mooiste liturgieën en ceremonieën. Het is alles in lijnrechte tegenspraak met Gods Woord. Er is geen ander NAAM onder de hemel gegeven om zalig te worden. Wie behouden wil worden, kan dit uitsluitend door het evangelie Gods aangaande Zijn Zoon te geloven. In de Christus Gods geloven, Hem erkennen als Verlosser en Zaligmaker. De enige godsdienst die God Zelf heeft ingesteld, was de godsdienst der Israëlieten. Toen Christus het werk had volbracht, scheurde God de voorhang van het Heilige der heiligen van boven naar beneden doormidden en daarmee zette Hij een punt achter de joodse erediensten. Het grote werk der verlossing van Gods Zoon heeft ELKE godsdienst waardeloos gemaakt. Het is onmogelijk God te behagen door plechtige bijeenkomsten, mooie liturgieën, goede christelijke deugden of wat dan ook. Er is maar één mogelijkheid om behouden te worden, namelijk door Jezus Christus.

De mens kan uitsluitend gerechtvaardigd worden om niet, uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus ( Romeinen 3:24). Het is voor allen en tot allen die GELOVEN ( Romeinen 3:22). Hoe wonderbaar is Zijn Naam, de Naam van Hem die voor ons leed en stierf. God gaf Hem een Naam BOVEN alle Naam, opdat in de Naam van Jezus eens alle knie zich voor Hem zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus Christus is de Here tot heerlijkheid van God de Vader”( Filippensen 2:9-11).

handtekening

dinsdag 20 september 2011

Gelijkenis van de tien ponden.

Gepost door woorden van leven op dinsdag, september 20, 2011 0 reacties
Gelijkenis van de tien ponden Lukas 19 : 11-28.
Voordat de Heer de gelijkenis verteld, staat er in vers 11 dat zij meenden dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden.
Dat Koninkrijk is nog steeds niet openbaar geworden, het is een verborgen Koninkrijk, wij zien het niet, de Koning is weg en Hij verbergt zich voor de wereld.
De Heere sprak in gelijkenissen om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken ( Mattheus 13 : 11).
   
Vers 12: een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.
De Heer is een welgeboren man, Die afreist naar de Hemel, om voor Zichzelf een Koninkrijk te ontvangen en terug te keren.
 
Vers 13: En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: doet handeling, totdat ik kom.
De dienstknechten kregen ieder hetzelfde, allemaal een pond.
We kunnen de dienstknechten vergelijken met de gelovigen van nu, die hun Heer dienen, en die de Heilige Geest ontvangen hebben.
Het nieuwe leven heeft iedere gelovige ontvangen en daarvan wordt gezegd om daarmee handeling te doen, het is de bedoeling dat het nieuwe leven gaat groeien, dat het geestelijke leven sterker wordt.  Dat nieuwe leven dat wij ontvangen hebben uit het Woord van God wordt ontwikkeld door dat zelfde Woord.
Handeling doen is je te voeden met het brood des Levens zodat het goed kan groeien tot volwassenheid.
  
Vers 20 : En een ander kwam, zeggende: Heer; zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had;
Het pond was nog aanwezig en onbeschadigd, het nieuwe leven van een gelovige blijft onbeschadigd. In 1 petrus 1 : 1 staat : “we zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis die in de Hemel bewaard wordt”.
Dat is het werk van de Heer zelf, het is Zijn Leven ( Zijn pond ).
Als  de Gemeente van Christus wordt opgenomen moet een ieder verantwoording  af leggen over de handeling die wij gedaan hebben met het pond en zullen be-oordeeld worden voor de rechterstoel van Christus.
Als het geen vrucht gedragen heeft ben je behouden als door vuur.
De vrucht van het nieuwe leven ( Galaten 5 ) wordt door de Heer tot stand gebracht en wordt  openbaar in een gelovige als dat is gaan groeien.
  
Vers 23: “waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?
Het nieuwe leven is van de Heer en wij zouden het aan Hem ter beschikking stellen zodat  Hij Zijn werk kan doen, Hij Zelf zal er dan voor zorgen dat Christus in ons zal groeien en dat wij minder worden.   Het is de bedoeling dat wij meer krijgen, dat het pond groeit, dat wij een schat zullen verwerven, straks in de hemel.   Wij zullen dan met Christus regeren over één  of meerdere steden.
Het eeuwige leven dat God aan een ieder wil geven, daar heeft God een plan mee, onderwerp je aan Zijn wil, laat God ermee tot  Zijn doel komen.
Als je dat pond door genade hebt ontvangen, kun je handeling doen, de Heer is met je, Hij Zelf zorgt voor Zijn dienstknechten.
Dan kunnen we Hem danken voor al datgene wat Hij door ons en in ons heeft willen en kunnen doen.

handtekening

Opdat wij zouden weten....

Gepost door woorden van leven op dinsdag, september 20, 2011 0 reacties
“Opdat wij zouden weten”

“Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;”( 1 Kor.2:12)

Onze God gaf ons Zijn Geest om Hem en Zijn heilswerk te leren kennen vanuit Zijn Woord. In het dertiende vers zegt de apostel, dat hij daarover spreekt met woorden die de Heilige geest leert, door geestelijke dingen met geestelijke (dingen) samen te voegen. Hij verwoordt hier hét beginsel voor Bijbelstudie: Schrift met Schrift ver-gelijken.
Ook in het aardse leven vinden we het belangrijk dat mensen kennis van zaken hebben. Wie een bepaalde reparatie aan zijn huis wil laten uitvoeren, zoekt daarvoor een bedrijf met gediplomeerde en vakbekwame mensen.

Bij God is kennis van Zijn Woord ook een belangrijke zaak. We kunnen ook wijsheid door middel het praktische geloofsleven verkrijgen, maar die is op zich altijd gerelateerd aan wat het Woord hierover zegt. Paulus gebed voor de Kolossenzen is, dat zij vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dáárdoor leren zij waardig te wandelen voor de Heer en in alle goede werken vrucht te dragen. ( Kol.1:9,10)
Hiermee overeenkomende woorden lezen we in de Efeze-brief. Paulus wil graag dat God aan de gelovigen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Hem zal geven. Namelijk verlichte ogen des verstands, opdat gij moogt weten….Daarbij gaat het om het leren kennen van ( het werk van ) Christus.(Ef. 1:17-19)

Ons geloof is gefundeerd op de dingen die we leren en weten uit Gods Woord. Ons geloof groeit wanneer we ons verdiepen in de woorden Gods. We zingen: “Staande op de beloften van mijn Heer en God ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot….”en het koor daarvan zegt o.a.: “nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen…”
De Heere God noemde het ontrouwe volk Israël een volk dat te gronde ging door gebrek aan kennis. Zij hadden Gods kennis verworpen.(Hos.4:1,6) Daarom werden zij uit het priesterambt gezet. Vandaag de dag merk je onder de christenen (Gods volk nu) een grote lauwheid als het gaat om Bijbelstudie. Het lijkt wel of “kennis” een “vies” woord aan het worden is. Het moet vooral niet te moeilijk en te diepgaand zijn en de studie moet zeker niet te lang duren. De tijdgeest van de wereld is helaas ook steeds meer merkbaar binnen de Gemeente.

Onze verandering van denken (gemoed) vindt plaats door het tot ons nemen van Gods Woord. Door dit Woord met zachtmoedigheid te laten planten in onze harten, zal het onze zielen ( ons praktisch geloofsleven op aarde) zaligmaken ( heiligmaken, reinigen).
Weten is kennis hebben van. Weten is inzien en begrijpen. Weten is zich bewust zijn van. Onwetendheid leidt dikwijls tot onverantwoord gedrag en schade. We worden verstandig geacht als we de wil des Heeren leren verstaan. “Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid , met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden”.Hoe kan dit plaatshebben als we niets uit Gods Woord (willen) leren kennen. Door de zalving ( Heilige Geest) kunnen we alle dingen leren verstaan.(1Joh.2:20) Natuurlijk is het toenemen in kennis en wijsheid uit Gods Woord een groeiproces.

“Wij weten”
Het is dan ook opvallend dat de uitdrukkingen ‘wij weten’/ ‘gij weet’ regelmatig in de Bijbel  vermeld worden. Hier volgen enige voorbeelden, die voor zich zelf spreken.

-------------------Over de zekerheid van het geloof-----------------------
“Want ik weet, dat de Heere groot is, en dat onze Heere boven alle goden is” Ps. 135:5

“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.  1 Joh.3:5

“Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven,…
1 Joh.3:14

------------------M.b.t. onze levenswandel als gelovige-----------------------
“Ik weet Heere! Dat Uw gerichten  de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid vedrukt hebt”. Ps.119:75

“Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet”. 

---------------------------Over onze toekomst-------------------------------
“Want wij weten,dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”. 2 Kor.5:1

“Geliefden,nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1 Joh. 3:2

“Weet gij niet, dat….”
Soms zeggen we wel eens: “Wat niet weet,wat niet deert”. In de Bijbel is dit zeker niet zo. Bijvoorbeeld: Onwetendheid omtrent de eeuwige zaligheid heeft desastreuze gevolgen voor de eeuwigheid. Vandaar het belang van de prediking van het evangelie.
Ook als wij als gelovigen wellicht dingen zouden vergeten, dan brengt de Heer die – via de Heilige Schrift – weer onder onze aandacht. De  uitdrukking is dan vaak: “Weet gij niet, dat….” Bijvoorbeeld:

“Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” Rom.6:16

“Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?....Weet gij niet , dat wij de engelen oordelen zullen?”…..1 Kor.6:2,3

“Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heilige Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?” 1 Kor.6:19

“Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld”. Jak.4:4Weten én doen
Weten en doen horen in de Bijbel bij elkaar. Toen de Heer Jezus door de voetwassing een voorbeeld gaf, sprak Hij tot Zijn discipelen: “Zo zijt ook schuldig elkanders voeten te wassen”. (1 Joh.13:14) Dat betekent: elkander lief te hebben(Rom.13:8; 1Joh.4:11) , de zwakheden der onsterken te dragen( Rom.15:1); voor de broeders het leven te stellen(1 Joh.3:15); en elkander te vergeven naar Zijn voorbeeld..(1Joh.:7-10; Ef.4:32; Kol.3:13) Onze Heiland sprak toen: Indien gij deze dingen weet ,zalig zijt gij, zo gij dezelve doet”.
(Joh.13:17)
In Jak.4:17 staat: “Wie dan weet goed te doen, en (het) niet doet, dien is het zonde”. Van de Korinthiers staat dat zij rijk waren in alle rede en kennis(1Kor.1:5). Toch waren zij nog vleselijk en gedroegen zich als jonge kinderen in Christus. Hun kennis van de Heer leidde in geringe mate tot ware gemeenschap met Hem en met elkander, omdat zij vleselijk gericht waren. Kennis van Gods Woord leert ons – normaal gesproken – Hem te dienen. Gods wijsheid hoort een uitwerking te hebben in de praktijk van ons geloofsleven. Jakobus schrijft het zo: “Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijze ( of : vertone ) uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid”(Jak. 3:13) Johannes schrijft: “Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem (God) hebben,( anders gezegd: we weten en erkennen dat wij kinderen van God zijn), en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet”. M.a.w.: Dan zouden wij ook in het licht behoren te wandelen, want God is Licht. Dus weten én doen. In de praktijk brengen wat wij weten en leren uit Gods Woord. Dat strekt tot Gods eer.

Weten en spreken
Ook mogen we getuigen van wat wij weten. Zoals de Heiland sprak: ”Wij spreken, wat Wij weten , en getuigen wat Wij gezien hebben…..”.( Joh.3:11) Johannes schrijft: ”Hetgeen wij gezien en gehoord hebben ( en dus weten van het Woord des Levens:vs.1,2,), dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus”. ( 1 Joh.1:3 )Weten en gemeenschap
Weten is kennen en kennen is in de Bijbel soms ‘bekennen’( gemeenschap hebben). Daartoe is de kennis van Gods Woord bedoeld. Het weet hebben van de dingen die ons door geloof en genade in Christus geschonken zijn en nog te wachten staan, beoogt die toename in gemeenschap met de Heer en met elkander. Zoals de Schrift zegt:

“God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van ( of : met ) Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere”. ( 1Kor.1:9 )
En : Ïndien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”/ ( 1 Joh.1:7 )

Laten we ons derhalve uitstrekken naar het leren kennen van Gods Woord, opdat de gemeenschap met onze Heer en God en met elkander als broeders en zusters in de Heer meer en meer tot Zijn recht zal komen.
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates