vrijdag 8 maart 2019

Al Je Haren Zijn Geteld

Gepost door woorden van leven op vrijdag, maart 08, 2019 0 reacties
handtekening

donderdag 7 maart 2019

Gepost door woorden van leven op donderdag, maart 07, 2019 0 reacties

Brood nodig

We zijn in de 40 dagen voor pasen.

Veertig dagen doet denken aan de 40 dagen dat Jezus in de woestijn was, ook doet 40 denken aan de 40 lange jaren dat het volk Israël door de woestijn reisde.

Elke dag kwam het manna uit de hemel, God zorgde voor Zijn volk.
De Here Jezus is deze wereld ingekomen, heeft Zijn Godheid afgelegd, met het doel om de wil van Zijn Vader te doen. Hij is de Enige Die Gods wil kon volbrengen.

Hij kwam niet om de wereld te veroordelen maar om te redden.
Jezus stapte het water in en liet Zich dopen en God had welbehagen in Zijn Zoon en riep op om naar Hem te luisteren.

Jezus kwam in de woestijn met de wilde dieren om Hem heen en de engelen dienden Hem.
Veertig lange dagen, en werd verzocht door de tegenstander, de satan.
De satan, die nog macht heeft in deze tijd, die overste van deze eeuw genoemd wordt.
Hij is de vader van de leugen, is leugenachtig, de grote na-aper, hij is het die alles verdraait, op een manier dat alleen te onderscheiden is door Gods Geest.

De Here gehoorzaamde de Schriften van Zijn Vader en de verzoeker moest wijken.

De Here Jezus is de weg gegaan naar het kruis, de zwaarste weg ooit…
Hij is het Die alles VOLBRACHT heeft.

Het nieuwe verbond is ingegaan

Wij leven na pasen, de Geest is uitgestort,  wij leven door en uit het geloof, uit en door genade alleen.
De gelovige is niet meer van deze wereld, hij is een hemelburger geworden.
De Here zorgt voor ons, we kunnen dat zo makkelijk oplezen, maar niet voor niets laat Hij telkens in Zijn Woord zien dat we dicht bij Hem moeten blijven om daar ook werkelijk uit te leven.

De verleider is nog steeds zeer actief om ons van dat ware Manna af te houden.
Hij is de grote naaper, waar de Heer ons oproept om onze gerichtheid op de hemelse dingen te hebben is het de tegenstander die de gelovige misleid.

Dagelijks mogen we brood eten voor ons lichaam, het brood dat een beeld is van het hemelse manna wat we ook dagelijks nodig hebben, de Heer Zelf zegt dat Hij het brood des Levens is.
Brood dat gemaakt is van iets dat begraven lag in de aarde, dat opkomt en geoogst wordt en gemalen is, dat in het vuur gebakken wordt en tot spijze genuttigd kan worden en het lichaam voorziet van de nodige voedingsstoffen om het lichaam te gebruiken.

Het dagelijkse brood en het voedsel wordt tegenwoordig, ook door gelovigen aan alle kanten bekeken of het geen kwaad doet voor het lichaam. Velen, ook degenen die gezond zijn focussen zich elke dag heel veel op het  aardse voedsel en het aardse lichaam. Velen die er op inspelen verdienen er een dikke boterham van.
Het idee dat het eten van dieren slecht zou zijn, komt ook steeds meer in de media.

De tegenstander heeft het goed gezien, ipv dat we beseffen hoe nodig het is om ons dagelijks geestelijk te laten voeden worden we ervan afgeleid door met het aardse voedsel bezig te zijn.

De Here God Zelf zegt in Zijn rijke Woord dat Hij voor ons zorgt en dat we ons niet druk hoeven te maken met wat we zouden eten en kleden.
Hij zegt dat we alles met dankzegging genomen mogen eten en genieten.

Hij roept op om ons denken te laten veranderen door Zijn Woord en dan ons verstand te gebruiken en alles met mate te doen.

Niet wat de mond ingaat verontreinigd ons, maar wat de mond uitgaat.
Wij kunnen onze lichamen stellen tot een welbehagelijke offerande voor Hem.
Wij kunnen met onze lippen Zijn Naam belijden.

Veertig dagen vasten…..laat de gezindheid van de Here Jezus Christus overvloedig in je zijn.
Nooit kunnen wij de weg gaan die de Here heeft gedaan, laten we niet denken dat we vanuit onszelf God kunnen behagen. De Here in de woestijn sprak de tegenstander tegen vanuit de bijbel en Hij is het die een goed werk in je wil doen naar Zijn welbehagen.

Niet vasten maar je laten voeden met het hemelse Manna, dat reinigt en vernieuwt.
Dat zet alles in de goede proportie’s en bied tegenstand aan de naaper.
In deze woestijnreis nemen we verantwoording, handelen we verstandelijk, zijn nuchter en standvastig.

GELOOF DAT DE HEER VOOR JE KAN, WIL EN ZAL ZORGEN

De Here Jezus Christus, is onze Hogepriester Die Zelf Zijn gemeente bouwt, Hij houd Zijn Woord in stand, Hij wil Zijn Woord bekend maken en ook u en jou eeuwig leven geven.

   De dood is overwonnen, Halleluja, Hij leeft.

https://youtu.be/krFOCRO27_E

handtekening

dinsdag 19 mei 2015

Weet dat je een parel bent, een parel in God's Hand.

Gepost door woorden van leven op dinsdag, mei 19, 2015 0 reacties
 
Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.In het Bijbelboek Mattheüs hoofstuk 13 vers 45 en 46 staat het volgende:

"Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt;Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve."

 
Een parel ligt in de zee, verborgen in de schelp van de oester.
 
Een parel ontstaat doordat een korreltje zand in de oester gekomen is. Als er iets in de schelp indringt wat er niet thuishoort, dan irriteert dit de oester. De oester reageert hierop door een bepaalde stof af te geven, die om het zandkorreltje, dat ingedrongen is, heen gekapseld wordt. Iedere keer komt er weer van die stof vrij; net zolang totdat het een mooie parel is.
 
Die stof noem je parelmoer en die geeft een mooie diepe glans aan de parel.
De zee staat in de Bijbel voor de volkeren. De parel is een beeld van de Gemeente van Christus. De Gemeente, oftewel de Kerk van de Here Jezus Christus, bestaat uit mensen vanuit alle volkeren, die in de Here Jezus Christus geloven.

In Johannes 1 : 12 staat:
"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven."

 
 
En Handelingen 15 : 14 zegt:
"Simeon heeft verhaald hoe God éérst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam."

 
De Gemeente heeft een hemelse roeping en is hier op aarde verborgen. De parel komt tot stand door lijden heen. Een Christen verblijft nog in deze vergankelijke duistere wereld, waarin nog lijden is.

 
De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 5 : 10:
"De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fundere ulieden."

(Lees ook: Rom. 8 : 18, 2 Kor. 4 : 17 en 1 Petr. 1 : 7)

Door verdrukking krijgt de schat (de parel) meer en meer glans.
Christus, het nieuwe Leven, is in ons, want 2 Kor. 4 : 7 zegt
"Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;"

 
En de Here Jezus zei (Matth. 6 : 21):
"Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."
Wanneer je gelooft in het verlossingswerk van de Here Jezus, dan mag je weten, dat de Here Jezus je door genade alléén het nieuwe leven heeft gegeven. Je mag zeker weten, dat die schat in je is en bij je blijft. Joh. 3 : 16 zegt namelijk:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft."
 
Niets kan je dan van Hem scheiden, want in Rom. 8 : 38 en 39 staat:"Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere."
 
Deze wereld ligt in de duisternis. Wanneer de Here Jezus Christus, Die het Licht is, weer terugkomt op aarde, zal er vrede komen en zal de duisternis verdwijnen. Tot die dag komt, doet de Here een verborgen werk binnen de Gemeente; dus onder gelovigen (Hand. 15 : 14). Hij trekt mensen naar Zich toe en geeft ze (op grond van geloof alléén) eeuwig Leven en zorgt ervoor, dat ze kunnen groeien in dat geloof.

 
De Here Jezus wil in je komen wonen.

Hij neemt je aan zoals je bent.

Hij wil je volledige vergeving geven.

Het enige wat Hij vraagt, is GELOOF.

Hij accepteert je zoals je bent.

Hij biedt je eeuwig Leven aan.

Neem Hem aan als je Verlosser.

Dan mag je je geliefd weten door Hem.

Je bent door geloof geborgen bij Hem.

Het nieuwe verborgen Leven in je, is van Hem.

Hij Zelf zorgt daarvoor.

Je bent verzegeld en verzekerd van eeuwig Leven in de hemel.

 
Het is heel belangrijk, dat je dat weet. Het is belangrijk, dat je weet wie je bent in Christus; wie je mag zijn in Hem. Aanvaard dat je vergeven bent en dat je in Hem een nieuwe schepping bent geworden.
 
Dit staat allemaal in de Bijbel, lees het, geloof het en je hebt het.

Door het te lezen word je zelf bevestigd.

Omdat je nog in deze wereld bent, heb je nog te maken met het aardse leven. Nu wil de Here je leren om door het geloof te leven. Hij wil je opvoeden in het geloof. Je weet nu, dat je bij Hem hoort en dat je straks in de hemel komt, waar het volmaakt is.

Omdat je dat gelooft, heeft de Here God je Zijn Geest gegeven. Dat zie je niet en voel je niet, maar je zult merken, dat als je oprecht bent en je Redder wilt leren kennen, dat je Zijn Woord gaat begrijpen.

God houdt van oprechtheid. Hij kent je beter dan wie dan ook. Je hoeft niet vroom te worden of je anders voor te doen. Blijf je zelf. Je weet, dat je een kind van de Heer bent en dat Hij voor je zorgt. Dan kan Hij je Zijn woorden laten begrijpen en ga je al meer begrijpen hoe de Here God de dingen ziet en mag je Zijn plan leren kennen. En dat is zo belangrijk !

 
Dit leven op aarde is niet zonder verdrukking, omdat de Heer nog niet is teruggekomen. Juist ook door de verdrukking heen kan je geloof sterker worden; net als die mooie parel, die ontstaat door verdrukking. Daardoor krijgt hij een mooiere glans. Ook omdat je vanwege de verdrukking zo afhankelijk wordt/bent van de Here. Wanneer je de dingen van de Here leert kennen doordat je Zijn Woord hebt leren kennen, heb je een wapenrusting en dat houdt je staande.

 
Verdrukking kan komen door andere mensen, door ziekte, door tegenslag, door de dood, door problemen, door verleidingen, verslavingen enz. enz. Het kan heel zwaar zijn. Je kan veel verdriet moeten meemaken.

De Here zegt in Zijn Woord, dat Hij je vasthoudt. Hij zal het vergelden. Wanneer je door die verdrukking heen bent en je toch vasthoudt aan je geloof, dan ben je na de verdrukking sterker geworden in het geloof. Hij zal je straks in de hemel belonen, omdat je het van Hem hebt verwacht. Hij heeft dan van de verdrukking een beproeving van je geloof gemaakt.

Daarom is het zo belangrijk dat je gaat leren te leven met Hem. Aan de Here ligt het niet. Hij wil alles aan je geven wat daar voor nodig is en zal dat ook zeker doen.

Elke parel is uniek. De één heeft meer glans dan de ander. Zo is het ook met een gelovige. De Heer kijkt alleen naar je geloofsleven, of je trouw bent geweest aan Hem. Daarvoor kan Hij je belonen.

Hij is je redder, je Verlosser, Hij heeft je verlost van de dood, de wet en de zonde. Je bent zo ontzettend veel waard voor Hem. Daarom is het zo belangrijk, dat je weet wat je met die Schat, Die in je is, moet doen. Stel je vertrouwen op Hem en je zult gaan merken, dat Hij echt leeft in je. De Here kijkt niet naar je buitenkant. Die buitenkant valt straks weg. Die moeten we straks afleggen. Kijk maar naar de schelp van de oester, die ruw en hard is. Het gaat om de binnenkant, om je geloof. Geef de Here de eer in je leven door te geloven en je vertrouwen te stellen op Hem en door Hem te leren kennen vanuit Zijn Woord.

 
Een parel is keihard en is niet stuk te krijgen. Daarvan kunnen we leren, dat het Leven en het werk van de Heer niet stuk te krijgen is; door niets of niemand. Vaak voel je niets en zie je niets, maar als je weet hoe het zit, dan hoef je je niet door je gevoel, je omstandigheden of wat je ziet, te laten leiden. Dan weet je wat de Heere God zegt en dat maakt, dat je je laat leiden door Zijn Woord. Dat bepaalt je denken.

Om een parel te vinden moeten ze echt diepzeeduiken. Dan is het ook de moeite waard als ze zo’n mooie parel gevonden hebben. Zo is het ook met het geloof. Al die schatten in de Bijbel mogen we ontdekken en dat is zeker de moeite waard.

 
WEET DAT JE EEN KOSTBARE PAREL BENT IN GODS HAND.

LEEF DAARUIT EN JE BENT EEN PRACHTIG SIERAAD VOOR JE VERLOSSER, DE HERE JEZUS CHRISTUS.
 
( Het schilderij "Parel" is gemaakt door Tineke de Raat, meer over het schilderij is te lezen op haar blog:  tinekederaat.blogspot.com )
 
 

handtekening

zaterdag 23 februari 2013

De Deur

Gepost door woorden van leven op zaterdag, februari 23, 2013 0 reacties
 
 
De Deur.


Joh.10:7-9: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar Voorwaar zeg Ik u. Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

In de bijbel, Gods Woord, vergelijkt de Heer zich op vele manieren. In Johannes 10 vergelijkt de Here Jezus Christus zichzelf met een deur en de goede Herder. Hij zegt van zichzelf dat Hij de Deur is en de goede Herder.

Een ieder die door deze enige waarachtige Deur binnen gaat, namelijk die Christus Jezus aanneemt in zijn leven, zal behouden worden. Christus Jezus is de enige weg tot behoud op grond van het verlossingswerk dat Hij heeft gedaan. Dit werd ook al geïllustreerd in het Oude Testament waar de Israëlieten bloed op de deurposten moesten smeren zodat de eerstgeborene niet zou sterven. Dit is onder andere een verwijzing naar het werk wat Christus zou doen namelijk ons verlossen van onze schuld en daarmee vrije toegang naar Zijn Vader. Hier houdt het niet mee op. Wanneer we door deze Deur in en uitgaan zullen we “weide vinden” Christus geeft ons de ruimte in onze levens om Hem te dienen. Wanneer we Zijn Woord ter harte nemen, kan Christus in ons werken en zullen we vrucht dragen voor Hem.

In de bijbel hebben veel dingen een geestelijke betekenis. Het hebreeuwse woord voor Deur = Daleth en heeft als getalswaarde 4. De vier in de bijbel staat voor de wet. Wanneer wij tot Christus naderen ontvangen wij nieuw leven. De bijbel leert dat wij verlost zijn van de dood/zonde en wet (Romeinen 3 & 6, Galaten 3).De Deur in de bijbel spreekt dan ook op vele manieren over Christus. Het spreekt ten eerste van verlossing maar ook van de praktische wandel. Wanneer wij door de Deur gaan geven we daar mee aan dat we Christus willen dienen en zullen we Hem kennen in de kracht van Zijn opstanding (Fil 3:10).


Het schilderij "De Deur" is geschilderd door Tineke de Raat en  heeft de afmeting van een echte deur, 200 cm x 100 cm. Alle beelden in het schilderij wijzen naar Christus. Alle beelden zijn uitgelegd in een boekje wat gratis aan te vragen is bij Tineke de Raat. Op de blog van Tineke, www.tinekederaat.blogspot.com staat de gehele uitleg van dit schilderij. Bezoek ook eens haar website www.tinekederaat.nl


 
 
 
 
 
 

handtekening

zaterdag 6 oktober 2012

WET OF GENADE

Gepost door woorden van leven op zaterdag, oktober 06, 2012 0 reacties

Wet  of  Genade

Religie of Relatie, dat zijn twee verschillende dingen.

De tegenstander van God, de duivel heeft al eeuwen voor elkaar gekregen dat mensen genade vermengen met wet.

Een Christen mag zich geborgen weten in Christus, hij of zij is voor eeuwig in Zijn armen veilig, daar kan niemand meer tussenkomen, niets kan ons scheiden van Zijn Liefde. ( Romeinen 8 : 39 )

Daar kan de tegenstander dus niets meer aan veranderen, wat hij wel probeert is mensen het licht op de Waarheid te ontnemen.

Een machtig wapen van hem is te zorgen dat mensen Gods Woord niet serieus nemen, te zorgen dat ze zelf het Woord niet gaan onderzoeken zodat ze geen onderscheid hebben aan de Waarheid.

Velen zijn gevallen in deze valkuil en lopen zo een verkeerde leer achterna.

De bijbel is zo rijk en ons hele leven kunnen we vanuit deze Waarheid leven.

In de bijbel hebben we genoeg geestelijk voedsel voor ons leven.

Er is een wereld van boekjes, overdenkingen, lezingen, naslagwerken, preken enz. enz. te verkrijgen, vaak zien we door de bomen het bos niet meer.

Het is goed om je als eerste alleen bij te bijbel te houden en niet door allerlei wind van leer mee te laten slepen. De bijbel verklaart zich zelf ( 1 Tim. 6 : 3, 2 Tim. 3 : 16 )

Als je volwassen wordt en onderscheid kunt maken kun je op zoek gaan naar de waarheid, als je dan de Waarheid gevonden hebt en je bent tot levend geloof gekomen dan kan het voorkomen dat  de Waarheid, ( Joh. 17 : 17)   niet recht gesproken wordt in de plaats waar je grootgebracht bent.

Gelukkig is de Heer nergens aangebonden.

Als het Woord door de Heilige Geest voor je gaat leven, gaat er een hemel voor je open.

Zo mocht ik door genade zien, dat de Heer een geweldig plan heeft en dat aan Zijn kinderen wil openbaren.

Hij is een God van orde en Zijn beloften zijn  ja en amen.

Hij heeft een plan al lang voordat de mens bestond, dat plan is Hij aan het uitwerken en wij mogen daar deel aan hebben.

De overgave aan Gods heilige Woord is belangrijk, wij kunnen niet gaan sjoemelen met woorden die God gesproken heeft.

Zo wil ik iets laten lezen van Zijn plan wat in Zijn Woord geopenbaard is.

 

Gods oude verbondsvolk Israël kreeg de 10 geboden, deze wet is een tuchtmeester geweest tot op Christus ( Galaten 3 : 24 ).

Wij leven al 2000 jaar na de Christus , dus de wet is al 2000 jaar geen tuchtmeester meer.

De tijd van de wet is al 2000 jaar geleden beëindigd, de Here Zelf is de vervulling van de wet. Het heeft Hem alles gekost. ( Kolossensen 2 : 14 )( Hebreeën 8 : 13 )

In veel gemeenten is dat een probleem, terwijl al de eeuwen vóórdat de wet aan Israël gegeven werd, de mensen ook zonder de wet leefden.

Heel de periode van de mensheid gaat het om het geloof in de Here Jezus Christus, in welke periode je ook geboren bent.

Vanaf de opstanding heerst genade.

In die tijd leven wij nu nog.

Straks als de Gemeente opgenomen is komt er een tijd dat de Heer op aarde anders zal werken.

De Here blijft altijd hetzelfde, Hij werkt niet altijd op dezelfde manier.

De Here is nu in de functie als Hogepriester werkzaam, straks als Hij zich weer openbaart,  treedt Hij op als Koning over deze aarde. ( Hebr. 4 : 14 – 5 : 14 )

We gaan leren dat de bijbel helemaal van genesis tot openbaring voor ons is, maar niet alles gaat over ons. We mogen geen uitspraken,  die God bijv. voor het volk Israël bestemd heeft, op ons zelf van toepassing doen.

We leren dat het oude testament, waaronder de tabernakel, de wet en alle geschiedenissen een schaduw is van toekomende dingen. ( Kolossensen 2 : 17 / Hebreeën 8 : 5, 10 : 1 )

We kunnen er lering uittrekken en de geestelijke betekenis ervan leren verstaan.

Dat geeft diepgang, en verrijking, de bijbel is een onuitputtelijke bron en van onschatbare waarde.

 

Wie nu tot geloof in Christus komt wordt toegevoegd bij de Gemeente, ook dus een jood die in deze periode tot geloof komt hoort bij de Gemeente, het Lichaam van Christus, er is geen onderscheid.

Wel gaat straks de Here, met Israël, als volk weer verder, straks zal er weer een gelovig overblijfsel uit Israël de Here aannemen en die zullen een geweldig wereld evangelisatie verrichtten.

De Heer spreekt in Zijn Woord dat het nu Lo – Ammi is, dat is niet Mijn volk, straks zal het weer Ammi zijn, en als bruid het huwelijk met de Bruidegom vieren. Israël is het aardse volk van de Heer en de Gemeente, Zijn Lichaam,  het Hemels volk, bij Abraham werd al gesproken over het zand (aards) en de sterren ((hemels) (Gen. 13 : 16,15 :5) Het was Israël die de woorden Gods waren toevertrouwt, het evangelie is naar de heidenen gegaan nadat Israël het afgewezen heeft en de heidenen mogen er ook deel aan hebben.

 

De Gemeente, die ontstaan is vanaf de opstanding leeft in genade tijd, de tijd waarin de Heer Zich verbergt. De hogepriester in het oude verbond, die elk jaar voor het volk in het heilige der heilige mocht binnengaan en verzoening kon doen voor het volk van God, is een beeld van onze Hogepriester, de Here Jezus Christus, Die éénmaal is binnen gegaan in de Hemel, Hij is onze voorspraak, Hij vergadert Zich nu een volk voor Zijn Naam, een hemels volk, Hij reinigt en heiligt de gelovige met Zijn Woord, Hij zorgt voor Zijn kinderen. ( Handelingen 15 : 14)     

Straks komt Hij naar buiten, dan zal Hij zichtbaar op de troon zitten en regeren als Koning, de 1000 jaren, (nadat er oordeel over Israël en de wereld gekomen is en vóórdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal wezen.) Daarna gaat Hij weer verder met Zijn aardse volk, Israël.

 

Nu in deze periode, vanaf de opstanding spreekt God alleen door Zijn Woord(Hebreeën 1 :1)      

Als we de dingen niet goed kunnen onderscheiden, zien we dit machtige heilsplan van God niet en gaan we de schrift door elkaar halen en passen we het verkeerd toe.

Zoals de Here de profetieën van het verleden heeft vervuld, zo zal Hij de toekomst profetieën ook in vervulling laten gaan.

Wij zouden die profetieën niet verachtten.

We moeten oppassen dat we het niet beter gaan weten omdat we het nou eenmaal niet zo geleerd hebben.

Om terug te komen op onze tijd, het hier en nu, wat is genade tijd, we hebben al gelezen dat de Here nu niet zichtbaar regeert.

Het geloof is onzichtbaar, het is in ons denken, daarom praat de Here ook over: wordt veranderd in je denken en ‘bedenk’ de dingen die van boven zijn ( Kol.3 : 3 ). ( Romeinen 8 : 6, 12 : 2)

We leven nog wel in de wereld maar zijn niet meer van deze wereld, als je Christus hebt aangenomen als je Verlosser, dan ben je wederomgeboren.( o.a Joh. 17 :14)

In o.a.  Efeze 2 : 6  zegt de Here dat we nu al mede gezet zijn in de Hemel,het gaat over het heden, we kunnen dat nog niet zien, wel bedenken, geloven, net zoals de Here zegt dat we nu al gestorven zijn, wij zien nog het aardse lichamelijke leven, maar de Here ziet het al als gestorven.

Het is dus geestelijk bedoeld, eerst waren we geestelijk dood, nu zijn we levend geworden in Hem, we hebben nu al nieuw onvergankelijk leven in ons. (2 Kor. 4 : 7 )

We kunnen de Here dus dienen uit het geloof, door ons te richten op de dingen die ons geschonken zijn, geestelijk geschonken zijn ( Efeze 1 : 3 ),  het is dus noodzakelijk dat we die dingen weten, door Zijn Geest Die we ontvangen hebben, kunnen we die dingen leren.

 

Om terug te komen op de wet,

de dingen die we leren moeten, leren we niet uit de wet, integendeel, de wet laat ons met ons eigen vlees, met onszelf bezig zijn. (Romeinen 7 : 6 / 2 Kor. 3 : 6: de letter (=wet) dood.

Wij zouden ons nu juist met de dingen die van boven zijn, bezig houden.

De wet is heilig rechtvaardig en goed, de mens van nature niet, dat alleen moet al duidelijk zijn. Toen de wet gegeven werd, werden er ook offers gebracht, verplichte offers en vrijwillige offers, alles wees naar Christus, Die komen zou.

Door Gods liefde is de Here Jezus Christus gekomen, ten eerste voor het volk Israël, die tot op heden Hem nog niet hebben aangenomen.

Hij heeft alles volbracht.

Het evangelie is ook naar de heidenen gegaan, zij die niet bij het volk van Israël behoorden.

 

Als een gelovige nu de wet toepast als richtlijn of uit dankbaarheid, heeft hij het niet begrepen, de Here waarschuwt daar dikwijls voor in Zijn Woord.

In feite zeg je dan dat het werk van de Here voor jouw niet goed genoeg is, dat je het zelf ook nog moet proberen.

Ik weet wel dat men het vaak uit onwetend doet, omdat het overgenomen is en men denkt dat het bijbels is, maar men leest dan de bijbel niet goed, of door een eigengemaakte bril.

Natuurlijk is de wet goed, de wet spreekt van Christus.

Daarvoor moest Hij ook in deze wereld als Mens komen, als wij nu de wet gaan toepassen op ons zelf, ga je tegen God Zelf in en doe je ook je zelf tekort. Je zegt dan dat je nog niet met Hem bent gestorven en opgestaan. ( Romeinen 6) ( Kolossensen 3 : 3)

Na de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag geeft God een ieder die in Zijn Zoon gelooft Zijn Geest, Hij geeft niet Zijn wet, maar Zijn eigen Leven aan jouw persoonlijk.

Nu wordt je geleid door Zijn Geest in al de Waarheid ( Johannes 16 : 13) niet door de wet geleid, van wat is goed en wat is kwaad, dat houd je met je vlees bezig, met je aardse leven, nee, nu eten we van de boom des levens, dat is Christus Zelf, Die wil je als persoonlijke Verlosser leiden, je mag het heel persoonlijk maken. Je gaat dan niet met je zelf bezig, maar met het Leven wat Christus aan je gegeven heeft.

Het is geweldig als je Zijn eigendom bent, dan is je leven pas zinvol.

Bij gemeenten die de wet verkeerd toepassen zie je vaak dat de toekomst profetieën veracht worden, en zie je dat ze het plan van God, met name voor Israël vergeestelijken.

Er is vaak lauwheid en geen toekomst verwachting en weinig diepgang.

Natuurlijk zijn ook daar gelovigen, mensen die eeuwig leven hebben door Christus, toch zijn die gelovigen vaak met zichtbare dingen bezig.

Dat alles is de uitwerking van het verkeerd uitleggen van de wet, door de bedekking van de wet, is er niet het volle licht wat de Here zo graag wil schenken aan een ieder die zich overgeeft aan Hem.

God ziet ons aan in ons nieuwe leven, als we de wet gaan gebruiken als een richtlijn, maken we God voor leugenaar uit, Hij heeft het oude weg gedaan, dus hoe kunnen wij daar dan weer de wet opleggen ??

Toen Christus opstond uit de dood, was het oude voorgoed voorbij, wij moeten daar niet weer mee aan de slag gaan ( 2 Korinthe 5 : 17 )

Onze voorvaderen konden zich niet aan de wet houden en wij ook niet, gelukkig heeft God daar Zelf 2000 jaar geleden een oplossing voor gegeven. (Handelingen15 : 10)

Wij mogen nu vanuit die rust wandelen.

Zijn liefde overtreft alles, het is genade op genade dat we daar deel aan mogen hebben.

Geloven is vertrouwen op wat God in Zijn Woord gezegd heeft.

 

Als het nog niet duidelijk is, waarom willen mensen perse onder de wet leven?

Kunnen ze de vrijheid niet aan, willen ze aan banden gelegd worden.

Van nature is een mens van zich zelf al wettisch, iedereen zal beamen dat mensen toch wetten nodig hebben.

Aards gezien heeft men landelijk ook wetten, daar is toch niks mis mee.

Nee, daar is ook niks mee, als we ons keurig gedragen, hebben we daar ook geen last van,

en als we de wet overtreden betalen we boetes en daarmee zijn we klaar.

Als men iemand vermoord, krijgen we straf, daar hebben we de 10 geboden niet voor nodig, iedereen in de wereld weet dat.

Een gelovige die niet in de kerk grootgebracht is heeft meestal helemaal geen moeite om de wet goed te verstaan, hij heeft nooit onder 10 geboden geleefd, en leeft nu onder de genade. ( Romeinen 6 : 14)

 

 De Here Jezus Christus kunnen we alleen dienen vanuit de vrijheid die Christus ons gegeven heeft.

Ja, dat geeft verantwoording, je richten op de hemelse dingen, daarmee al  scheid je jezelf van de wereld af, je bent een hemelsburger, en hebt hemelsburgerschap. ( Johannes 17 : 16 )(Efeze 2 : 6, 19)( Filip. 3 : 20)

Je bent niet meer van jezelf, maar je bent het eigendom van de Here Jezus Christus.

Nu wil Hij je opvoeden in Zijn Waarheid.

Wil je vrucht dragen in het geloof, dan roept Hij je op, om in Hem te blijven (Johannes 15 : 5)

dan zul je vrucht dragen voor Hem, niet voor deze wereld.

 

Een ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

We ( en nu praat ik over gelovigen ) zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, daar hoeven we niet bang voor te zijn, het is geen oordeels dag maar een beoordeling ( Romeinen 14 : 10, 2 Korinthe 5 : 10).

 

Wat moeten we nu doen, nu we dit allemaal weten.

Geloven en vertrouwen in Hem, Hij zal u/jij in Zijn Woord leiden, wat dat voor consequenties heeft in dit leven, dat zal blijken, maar weet dat Hij alles zal medewerken ten goede voor degene die in Hem geloven (Romeinen 8 : 28 )( 1 Korinthe 10 : 13 ) Op mensen kunnen we niet vertrouwen, maar op Hem kunnen we altijd bouwen. Het vergt overgave, maar Hij zal het willen en het werken in je doen. Zoveel beloften geeft Hij aan ons. Daar mogen we in leren staan.

Nu zien we nog niet wat ons alles geschonken is, nu zien we door geloof, straks in aanschouwen 2 Kor. 5:7. Zo kunnen we tot Zijn eer leven. Je Heer Zelf zorgt voor genoeg gezonde geestelijke voeding.

 

Willen we regels, het nieuwe testament staat vol met rijke adviezen, laten we nogmaals genade niet vermengen met wet, (galaten 5 : 18) dat is tegen Gods regel in.

 

Laten we niet zelf op de troon gaan zitten, maar
laten we gehoor geven aan het gezag dat boven ons is, welke is de Christus, Die het begin en het einde is, de Schepper aller dingen. ( Handelingen 5 : 29 / Romeinen 11 : 36 / 1 Korinthe 8 : 6 / Kolossensen 1 :15,16)

Laat het Woord van God je persoonlijk overtuigen, lees het nieuwe testament goed en geloof wat er staat en je hebt wat er staat.     Ds. Johannes de heer.

 

Mattheus 6 : 20                                 Romeinen 6 : 4 – 18                                      Galaten 4 : 5 -10, 21 -30

Mattheus 16 : 24 – 27                       Romeinen 7 : 4, 6, 9                                      Galaten 5

Mattheus 19 : 26 – 29                       Romeinen 8                                                   Galaten 6

Lukas 11 :28                                       Romeinen 9 :  8, 23 – 26, 30 -33                   Efeze 1 : 3 - 14

Johannes 1 : 11 – 13                         Romeinen 10 : 17                                          Efeze 2 : 6, 19

Johannes 3 -13                                  Romeinen 11 : 36                                          Efeze 3 : 17 - 19

Johannes 3 – 16,18                           Romeinen 12 : 1, 2                                        Efeze 4  ; 1, 15, 24, 30

Johannes 6                                        Romeinen 13 : 10 -14                                                Efeze 5 : 8

Johannes 7 : 39                                 Romeinen 14 : 1,3, 5, 7, 8, 10, 14, 23           Efeze 6 ; 10 - 13

Johannes 8 : 12, 32, 36                     Romeinen 15 : 1, 2, 13                                  Filippensen 1 : 6

Johannes 11 : 25, 26                         1 Korinthe 1 : 4, 24, 30, 31                           Filippensen 2 : 3, 13

Johannes 12 : 36                               1 Korinthe 2 : 10, 12, 14                               Filippensen 3 : 10, 14, 20

Johannes 14 : 6                                 1 Korinthe 3 : 9, 23                                       Filppenzen 4 : 4 – 9, 13, 19

Johannes 15 : 5                                 1 Korinthe 8 : 6                                              Kolossensen 1 : 9, 10 – 19,

Johannes 16 : 13, 33                         1 Korinthe 10 : 13, 23                                                                     23, 26, 27

Johannes 17 : 16, 17                         1 Korinthe 15 : 9, 56 – 58                              Kolossensen 2: 2, 3, 10-17

Handelingen 2 : 4                              2 Korinthe 3 : 5 – 18                                      Kolossensen 3 : 1 – 4, 23

Handelingen 5 : 29                            2 Korinthe 4 : 2, 14 – 18                               2 Thessalonicenzen 2:16

Handelingen 13 : 39                          2 Korinthe 5 : 7, 10, 14 – 21                         1 Timotheüs 6 : 17

Handelingen 15 : 10, 11, 14              2 Korinthe 9 : 6                                             2 Timotheüs 2 : 11, 15

Handelingen 17 : 24, 28                    2 Korinthe 12 : 9                                           2 Timotheüs 3 : 16

Romeinen 1 : 16, 17, 20                    Galaten 1 : 4                                                  Titus 1 : 14 2 : 11-14

Romeinen 3 : 12, 19 – 31                  Galaten 2 : 16 -19 – 21                                 Titus 3 : 5 - 9

Romeinen 4 : 5, 24. 5 : 1,2                Galaten 3                                                      Hebreeën 3 : 6

Hebreeën 4 : 16 / 7: 16 -  8 – 13. Hebreeën 10 : 1 / 19 -25, 35, 38 / 12 : 1,2 / 13 :20 – 21.  2 Petrus 3 : 18.

 

 
handtekening

zaterdag 1 september 2012

Gaan voor de gouden plak (kroon).

Gepost door woorden van leven op zaterdag, september 01, 2012 1 reacties


"Gaan voor de gouden plak (kroon) ",
dit was het thema van Dhr. H. Henstra
 op zondag 12 augustus 2012.
Deze bijbelstudie met het thema van de Olympische Spelen is zeer de moeite van het beluisteren waard.

Website van Dhr. Henstra: www.hetgetrouwewoord.nl
 handtekening

vrijdag 6 juli 2012

De zoon van ...,de zoon van..., de zoon van...

Gepost door woorden van leven op vrijdag, juli 06, 2012 0 reacties

Kon de Heere Jezus alle zonden van de hele mensheid betalen in een paar uur tijd? Veel mensen denken van niet, omdat het niet in verhouding lijkt te staan tot de grootte van de schuld van de mensheid. Tóch heeft Hij het gedaan. Hij was ook de enige op de wereld die het kón doen. Dat had alles te maken met het recht op plaatsvervanging, dat geregeld is in Gods wet. De Here Jezus stierf (betaalde met zijn leven) in plaats van de mensheid. Om dat beter te kunnen begrijpen vandaag een stukje genealogie, oftewel: stamboomkennis.
Je kent vast Willem van Oranje wel. Hij was de grondlegger van het huis van Oranje. Zijn zoon erfde van hem de titel en functie “Prins der Nederlanden”. Diens oudste zoon erfde zijn titel weer, enzovoorts. Als er geen zoon was om de titel aan over te dragen, ging de titel over naar de dichtbijstaande mannelijke bloedverwant, dus een neef of broer. Onze koningin Beatrix is zodoende de meest directe afstammeling van Willem van Oranje (want sinds iets meer dan 100 jaar kunnen ook vrouwen de titel erven). Als Koningin der Nederlanden is zij het hoofd van de koninklijke familie en de vertegenwoordigster van het Nederlandse volk.

Wist je dat de Here Jezus toen Hij hier op aarde leefde de meest directe afstammeling was van Adam, de allereerste mens? Lees er Lukas 3 : 23-38 maar eens op na. Daar staan alle voorouders van de Here Jezus genoemd, helemaal terug in de tijd tot aan “Adam, de (zoon) van God”. Als directe afstammeling van de eerste mens, en dus als “hoofd van de mensheid” of “Zoon des mensen”, kon de Here Jezus de mensheid vertegenwoordigen naar God toe. Als hoofd van de mensheid had hij de mogelijkheid en het recht om de mensheid te lossen (lees Leviticus 25 maar eens over de situaties waarin lossing toegepast werd). De Here Jezus was vanwege Zijn afstamming in staat om de mensheid vrij te kopen van de grote schuld die zij had bij God. En gelukkig heeft Hij dat ook gedaan! Hij is naar God toe als onze Losser opgetreden en heeft betaald voor ons, zodat wij nu vrij – verlost – van zonde zijn.

En wat zo mooi is, is dat Hij door Zijn opstanding uit de doden voor eeuwig onze vertegenwoordiger naar God toe kan blijven. “Ik weet dat mijn (Ver)losser leeft!”(Job 19 : 25)
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates