zaterdag 6 oktober 2012

WET OF GENADE

Gepost door woorden van leven op zaterdag, oktober 06, 2012 0 reacties

Wet  of  Genade

Religie of Relatie, dat zijn twee verschillende dingen.

De tegenstander van God, de duivel heeft al eeuwen voor elkaar gekregen dat mensen genade vermengen met wet.

Een Christen mag zich geborgen weten in Christus, hij of zij is voor eeuwig in Zijn armen veilig, daar kan niemand meer tussenkomen, niets kan ons scheiden van Zijn Liefde. ( Romeinen 8 : 39 )

Daar kan de tegenstander dus niets meer aan veranderen, wat hij wel probeert is mensen het licht op de Waarheid te ontnemen.

Een machtig wapen van hem is te zorgen dat mensen Gods Woord niet serieus nemen, te zorgen dat ze zelf het Woord niet gaan onderzoeken zodat ze geen onderscheid hebben aan de Waarheid.

Velen zijn gevallen in deze valkuil en lopen zo een verkeerde leer achterna.

De bijbel is zo rijk en ons hele leven kunnen we vanuit deze Waarheid leven.

In de bijbel hebben we genoeg geestelijk voedsel voor ons leven.

Er is een wereld van boekjes, overdenkingen, lezingen, naslagwerken, preken enz. enz. te verkrijgen, vaak zien we door de bomen het bos niet meer.

Het is goed om je als eerste alleen bij te bijbel te houden en niet door allerlei wind van leer mee te laten slepen. De bijbel verklaart zich zelf ( 1 Tim. 6 : 3, 2 Tim. 3 : 16 )

Als je volwassen wordt en onderscheid kunt maken kun je op zoek gaan naar de waarheid, als je dan de Waarheid gevonden hebt en je bent tot levend geloof gekomen dan kan het voorkomen dat  de Waarheid, ( Joh. 17 : 17)   niet recht gesproken wordt in de plaats waar je grootgebracht bent.

Gelukkig is de Heer nergens aangebonden.

Als het Woord door de Heilige Geest voor je gaat leven, gaat er een hemel voor je open.

Zo mocht ik door genade zien, dat de Heer een geweldig plan heeft en dat aan Zijn kinderen wil openbaren.

Hij is een God van orde en Zijn beloften zijn  ja en amen.

Hij heeft een plan al lang voordat de mens bestond, dat plan is Hij aan het uitwerken en wij mogen daar deel aan hebben.

De overgave aan Gods heilige Woord is belangrijk, wij kunnen niet gaan sjoemelen met woorden die God gesproken heeft.

Zo wil ik iets laten lezen van Zijn plan wat in Zijn Woord geopenbaard is.

 

Gods oude verbondsvolk Israël kreeg de 10 geboden, deze wet is een tuchtmeester geweest tot op Christus ( Galaten 3 : 24 ).

Wij leven al 2000 jaar na de Christus , dus de wet is al 2000 jaar geen tuchtmeester meer.

De tijd van de wet is al 2000 jaar geleden beëindigd, de Here Zelf is de vervulling van de wet. Het heeft Hem alles gekost. ( Kolossensen 2 : 14 )( Hebreeën 8 : 13 )

In veel gemeenten is dat een probleem, terwijl al de eeuwen vóórdat de wet aan Israël gegeven werd, de mensen ook zonder de wet leefden.

Heel de periode van de mensheid gaat het om het geloof in de Here Jezus Christus, in welke periode je ook geboren bent.

Vanaf de opstanding heerst genade.

In die tijd leven wij nu nog.

Straks als de Gemeente opgenomen is komt er een tijd dat de Heer op aarde anders zal werken.

De Here blijft altijd hetzelfde, Hij werkt niet altijd op dezelfde manier.

De Here is nu in de functie als Hogepriester werkzaam, straks als Hij zich weer openbaart,  treedt Hij op als Koning over deze aarde. ( Hebr. 4 : 14 – 5 : 14 )

We gaan leren dat de bijbel helemaal van genesis tot openbaring voor ons is, maar niet alles gaat over ons. We mogen geen uitspraken,  die God bijv. voor het volk Israël bestemd heeft, op ons zelf van toepassing doen.

We leren dat het oude testament, waaronder de tabernakel, de wet en alle geschiedenissen een schaduw is van toekomende dingen. ( Kolossensen 2 : 17 / Hebreeën 8 : 5, 10 : 1 )

We kunnen er lering uittrekken en de geestelijke betekenis ervan leren verstaan.

Dat geeft diepgang, en verrijking, de bijbel is een onuitputtelijke bron en van onschatbare waarde.

 

Wie nu tot geloof in Christus komt wordt toegevoegd bij de Gemeente, ook dus een jood die in deze periode tot geloof komt hoort bij de Gemeente, het Lichaam van Christus, er is geen onderscheid.

Wel gaat straks de Here, met Israël, als volk weer verder, straks zal er weer een gelovig overblijfsel uit Israël de Here aannemen en die zullen een geweldig wereld evangelisatie verrichtten.

De Heer spreekt in Zijn Woord dat het nu Lo – Ammi is, dat is niet Mijn volk, straks zal het weer Ammi zijn, en als bruid het huwelijk met de Bruidegom vieren. Israël is het aardse volk van de Heer en de Gemeente, Zijn Lichaam,  het Hemels volk, bij Abraham werd al gesproken over het zand (aards) en de sterren ((hemels) (Gen. 13 : 16,15 :5) Het was Israël die de woorden Gods waren toevertrouwt, het evangelie is naar de heidenen gegaan nadat Israël het afgewezen heeft en de heidenen mogen er ook deel aan hebben.

 

De Gemeente, die ontstaan is vanaf de opstanding leeft in genade tijd, de tijd waarin de Heer Zich verbergt. De hogepriester in het oude verbond, die elk jaar voor het volk in het heilige der heilige mocht binnengaan en verzoening kon doen voor het volk van God, is een beeld van onze Hogepriester, de Here Jezus Christus, Die éénmaal is binnen gegaan in de Hemel, Hij is onze voorspraak, Hij vergadert Zich nu een volk voor Zijn Naam, een hemels volk, Hij reinigt en heiligt de gelovige met Zijn Woord, Hij zorgt voor Zijn kinderen. ( Handelingen 15 : 14)     

Straks komt Hij naar buiten, dan zal Hij zichtbaar op de troon zitten en regeren als Koning, de 1000 jaren, (nadat er oordeel over Israël en de wereld gekomen is en vóórdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal wezen.) Daarna gaat Hij weer verder met Zijn aardse volk, Israël.

 

Nu in deze periode, vanaf de opstanding spreekt God alleen door Zijn Woord(Hebreeën 1 :1)      

Als we de dingen niet goed kunnen onderscheiden, zien we dit machtige heilsplan van God niet en gaan we de schrift door elkaar halen en passen we het verkeerd toe.

Zoals de Here de profetieën van het verleden heeft vervuld, zo zal Hij de toekomst profetieën ook in vervulling laten gaan.

Wij zouden die profetieën niet verachtten.

We moeten oppassen dat we het niet beter gaan weten omdat we het nou eenmaal niet zo geleerd hebben.

Om terug te komen op onze tijd, het hier en nu, wat is genade tijd, we hebben al gelezen dat de Here nu niet zichtbaar regeert.

Het geloof is onzichtbaar, het is in ons denken, daarom praat de Here ook over: wordt veranderd in je denken en ‘bedenk’ de dingen die van boven zijn ( Kol.3 : 3 ). ( Romeinen 8 : 6, 12 : 2)

We leven nog wel in de wereld maar zijn niet meer van deze wereld, als je Christus hebt aangenomen als je Verlosser, dan ben je wederomgeboren.( o.a Joh. 17 :14)

In o.a.  Efeze 2 : 6  zegt de Here dat we nu al mede gezet zijn in de Hemel,het gaat over het heden, we kunnen dat nog niet zien, wel bedenken, geloven, net zoals de Here zegt dat we nu al gestorven zijn, wij zien nog het aardse lichamelijke leven, maar de Here ziet het al als gestorven.

Het is dus geestelijk bedoeld, eerst waren we geestelijk dood, nu zijn we levend geworden in Hem, we hebben nu al nieuw onvergankelijk leven in ons. (2 Kor. 4 : 7 )

We kunnen de Here dus dienen uit het geloof, door ons te richten op de dingen die ons geschonken zijn, geestelijk geschonken zijn ( Efeze 1 : 3 ),  het is dus noodzakelijk dat we die dingen weten, door Zijn Geest Die we ontvangen hebben, kunnen we die dingen leren.

 

Om terug te komen op de wet,

de dingen die we leren moeten, leren we niet uit de wet, integendeel, de wet laat ons met ons eigen vlees, met onszelf bezig zijn. (Romeinen 7 : 6 / 2 Kor. 3 : 6: de letter (=wet) dood.

Wij zouden ons nu juist met de dingen die van boven zijn, bezig houden.

De wet is heilig rechtvaardig en goed, de mens van nature niet, dat alleen moet al duidelijk zijn. Toen de wet gegeven werd, werden er ook offers gebracht, verplichte offers en vrijwillige offers, alles wees naar Christus, Die komen zou.

Door Gods liefde is de Here Jezus Christus gekomen, ten eerste voor het volk Israël, die tot op heden Hem nog niet hebben aangenomen.

Hij heeft alles volbracht.

Het evangelie is ook naar de heidenen gegaan, zij die niet bij het volk van Israël behoorden.

 

Als een gelovige nu de wet toepast als richtlijn of uit dankbaarheid, heeft hij het niet begrepen, de Here waarschuwt daar dikwijls voor in Zijn Woord.

In feite zeg je dan dat het werk van de Here voor jouw niet goed genoeg is, dat je het zelf ook nog moet proberen.

Ik weet wel dat men het vaak uit onwetend doet, omdat het overgenomen is en men denkt dat het bijbels is, maar men leest dan de bijbel niet goed, of door een eigengemaakte bril.

Natuurlijk is de wet goed, de wet spreekt van Christus.

Daarvoor moest Hij ook in deze wereld als Mens komen, als wij nu de wet gaan toepassen op ons zelf, ga je tegen God Zelf in en doe je ook je zelf tekort. Je zegt dan dat je nog niet met Hem bent gestorven en opgestaan. ( Romeinen 6) ( Kolossensen 3 : 3)

Na de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag geeft God een ieder die in Zijn Zoon gelooft Zijn Geest, Hij geeft niet Zijn wet, maar Zijn eigen Leven aan jouw persoonlijk.

Nu wordt je geleid door Zijn Geest in al de Waarheid ( Johannes 16 : 13) niet door de wet geleid, van wat is goed en wat is kwaad, dat houd je met je vlees bezig, met je aardse leven, nee, nu eten we van de boom des levens, dat is Christus Zelf, Die wil je als persoonlijke Verlosser leiden, je mag het heel persoonlijk maken. Je gaat dan niet met je zelf bezig, maar met het Leven wat Christus aan je gegeven heeft.

Het is geweldig als je Zijn eigendom bent, dan is je leven pas zinvol.

Bij gemeenten die de wet verkeerd toepassen zie je vaak dat de toekomst profetieën veracht worden, en zie je dat ze het plan van God, met name voor Israël vergeestelijken.

Er is vaak lauwheid en geen toekomst verwachting en weinig diepgang.

Natuurlijk zijn ook daar gelovigen, mensen die eeuwig leven hebben door Christus, toch zijn die gelovigen vaak met zichtbare dingen bezig.

Dat alles is de uitwerking van het verkeerd uitleggen van de wet, door de bedekking van de wet, is er niet het volle licht wat de Here zo graag wil schenken aan een ieder die zich overgeeft aan Hem.

God ziet ons aan in ons nieuwe leven, als we de wet gaan gebruiken als een richtlijn, maken we God voor leugenaar uit, Hij heeft het oude weg gedaan, dus hoe kunnen wij daar dan weer de wet opleggen ??

Toen Christus opstond uit de dood, was het oude voorgoed voorbij, wij moeten daar niet weer mee aan de slag gaan ( 2 Korinthe 5 : 17 )

Onze voorvaderen konden zich niet aan de wet houden en wij ook niet, gelukkig heeft God daar Zelf 2000 jaar geleden een oplossing voor gegeven. (Handelingen15 : 10)

Wij mogen nu vanuit die rust wandelen.

Zijn liefde overtreft alles, het is genade op genade dat we daar deel aan mogen hebben.

Geloven is vertrouwen op wat God in Zijn Woord gezegd heeft.

 

Als het nog niet duidelijk is, waarom willen mensen perse onder de wet leven?

Kunnen ze de vrijheid niet aan, willen ze aan banden gelegd worden.

Van nature is een mens van zich zelf al wettisch, iedereen zal beamen dat mensen toch wetten nodig hebben.

Aards gezien heeft men landelijk ook wetten, daar is toch niks mis mee.

Nee, daar is ook niks mee, als we ons keurig gedragen, hebben we daar ook geen last van,

en als we de wet overtreden betalen we boetes en daarmee zijn we klaar.

Als men iemand vermoord, krijgen we straf, daar hebben we de 10 geboden niet voor nodig, iedereen in de wereld weet dat.

Een gelovige die niet in de kerk grootgebracht is heeft meestal helemaal geen moeite om de wet goed te verstaan, hij heeft nooit onder 10 geboden geleefd, en leeft nu onder de genade. ( Romeinen 6 : 14)

 

 De Here Jezus Christus kunnen we alleen dienen vanuit de vrijheid die Christus ons gegeven heeft.

Ja, dat geeft verantwoording, je richten op de hemelse dingen, daarmee al  scheid je jezelf van de wereld af, je bent een hemelsburger, en hebt hemelsburgerschap. ( Johannes 17 : 16 )(Efeze 2 : 6, 19)( Filip. 3 : 20)

Je bent niet meer van jezelf, maar je bent het eigendom van de Here Jezus Christus.

Nu wil Hij je opvoeden in Zijn Waarheid.

Wil je vrucht dragen in het geloof, dan roept Hij je op, om in Hem te blijven (Johannes 15 : 5)

dan zul je vrucht dragen voor Hem, niet voor deze wereld.

 

Een ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

We ( en nu praat ik over gelovigen ) zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, daar hoeven we niet bang voor te zijn, het is geen oordeels dag maar een beoordeling ( Romeinen 14 : 10, 2 Korinthe 5 : 10).

 

Wat moeten we nu doen, nu we dit allemaal weten.

Geloven en vertrouwen in Hem, Hij zal u/jij in Zijn Woord leiden, wat dat voor consequenties heeft in dit leven, dat zal blijken, maar weet dat Hij alles zal medewerken ten goede voor degene die in Hem geloven (Romeinen 8 : 28 )( 1 Korinthe 10 : 13 ) Op mensen kunnen we niet vertrouwen, maar op Hem kunnen we altijd bouwen. Het vergt overgave, maar Hij zal het willen en het werken in je doen. Zoveel beloften geeft Hij aan ons. Daar mogen we in leren staan.

Nu zien we nog niet wat ons alles geschonken is, nu zien we door geloof, straks in aanschouwen 2 Kor. 5:7. Zo kunnen we tot Zijn eer leven. Je Heer Zelf zorgt voor genoeg gezonde geestelijke voeding.

 

Willen we regels, het nieuwe testament staat vol met rijke adviezen, laten we nogmaals genade niet vermengen met wet, (galaten 5 : 18) dat is tegen Gods regel in.

 

Laten we niet zelf op de troon gaan zitten, maar
laten we gehoor geven aan het gezag dat boven ons is, welke is de Christus, Die het begin en het einde is, de Schepper aller dingen. ( Handelingen 5 : 29 / Romeinen 11 : 36 / 1 Korinthe 8 : 6 / Kolossensen 1 :15,16)

Laat het Woord van God je persoonlijk overtuigen, lees het nieuwe testament goed en geloof wat er staat en je hebt wat er staat.     Ds. Johannes de heer.

 

Mattheus 6 : 20                                 Romeinen 6 : 4 – 18                                      Galaten 4 : 5 -10, 21 -30

Mattheus 16 : 24 – 27                       Romeinen 7 : 4, 6, 9                                      Galaten 5

Mattheus 19 : 26 – 29                       Romeinen 8                                                   Galaten 6

Lukas 11 :28                                       Romeinen 9 :  8, 23 – 26, 30 -33                   Efeze 1 : 3 - 14

Johannes 1 : 11 – 13                         Romeinen 10 : 17                                          Efeze 2 : 6, 19

Johannes 3 -13                                  Romeinen 11 : 36                                          Efeze 3 : 17 - 19

Johannes 3 – 16,18                           Romeinen 12 : 1, 2                                        Efeze 4  ; 1, 15, 24, 30

Johannes 6                                        Romeinen 13 : 10 -14                                                Efeze 5 : 8

Johannes 7 : 39                                 Romeinen 14 : 1,3, 5, 7, 8, 10, 14, 23           Efeze 6 ; 10 - 13

Johannes 8 : 12, 32, 36                     Romeinen 15 : 1, 2, 13                                  Filippensen 1 : 6

Johannes 11 : 25, 26                         1 Korinthe 1 : 4, 24, 30, 31                           Filippensen 2 : 3, 13

Johannes 12 : 36                               1 Korinthe 2 : 10, 12, 14                               Filippensen 3 : 10, 14, 20

Johannes 14 : 6                                 1 Korinthe 3 : 9, 23                                       Filppenzen 4 : 4 – 9, 13, 19

Johannes 15 : 5                                 1 Korinthe 8 : 6                                              Kolossensen 1 : 9, 10 – 19,

Johannes 16 : 13, 33                         1 Korinthe 10 : 13, 23                                                                     23, 26, 27

Johannes 17 : 16, 17                         1 Korinthe 15 : 9, 56 – 58                              Kolossensen 2: 2, 3, 10-17

Handelingen 2 : 4                              2 Korinthe 3 : 5 – 18                                      Kolossensen 3 : 1 – 4, 23

Handelingen 5 : 29                            2 Korinthe 4 : 2, 14 – 18                               2 Thessalonicenzen 2:16

Handelingen 13 : 39                          2 Korinthe 5 : 7, 10, 14 – 21                         1 Timotheüs 6 : 17

Handelingen 15 : 10, 11, 14              2 Korinthe 9 : 6                                             2 Timotheüs 2 : 11, 15

Handelingen 17 : 24, 28                    2 Korinthe 12 : 9                                           2 Timotheüs 3 : 16

Romeinen 1 : 16, 17, 20                    Galaten 1 : 4                                                  Titus 1 : 14 2 : 11-14

Romeinen 3 : 12, 19 – 31                  Galaten 2 : 16 -19 – 21                                 Titus 3 : 5 - 9

Romeinen 4 : 5, 24. 5 : 1,2                Galaten 3                                                      Hebreeën 3 : 6

Hebreeën 4 : 16 / 7: 16 -  8 – 13. Hebreeën 10 : 1 / 19 -25, 35, 38 / 12 : 1,2 / 13 :20 – 21.  2 Petrus 3 : 18.

 

 
handtekening

zaterdag 1 september 2012

Gaan voor de gouden plak (kroon).

Gepost door woorden van leven op zaterdag, september 01, 2012 0 reacties


"Gaan voor de gouden plak (kroon) ",
dit was het thema van Dhr. H. Henstra
 op zondag 12 augustus 2012.
Deze bijbelstudie met het thema van de Olympische Spelen is zeer de moeite van het beluisteren waard.

Website van Dhr. Henstra: www.hetgetrouwewoord.nl
 handtekening

vrijdag 6 juli 2012

De zoon van ...,de zoon van..., de zoon van...

Gepost door woorden van leven op vrijdag, juli 06, 2012 0 reacties

Kon de Heere Jezus alle zonden van de hele mensheid betalen in een paar uur tijd? Veel mensen denken van niet, omdat het niet in verhouding lijkt te staan tot de grootte van de schuld van de mensheid. Tóch heeft Hij het gedaan. Hij was ook de enige op de wereld die het kón doen. Dat had alles te maken met het recht op plaatsvervanging, dat geregeld is in Gods wet. De Here Jezus stierf (betaalde met zijn leven) in plaats van de mensheid. Om dat beter te kunnen begrijpen vandaag een stukje genealogie, oftewel: stamboomkennis.
Je kent vast Willem van Oranje wel. Hij was de grondlegger van het huis van Oranje. Zijn zoon erfde van hem de titel en functie “Prins der Nederlanden”. Diens oudste zoon erfde zijn titel weer, enzovoorts. Als er geen zoon was om de titel aan over te dragen, ging de titel over naar de dichtbijstaande mannelijke bloedverwant, dus een neef of broer. Onze koningin Beatrix is zodoende de meest directe afstammeling van Willem van Oranje (want sinds iets meer dan 100 jaar kunnen ook vrouwen de titel erven). Als Koningin der Nederlanden is zij het hoofd van de koninklijke familie en de vertegenwoordigster van het Nederlandse volk.

Wist je dat de Here Jezus toen Hij hier op aarde leefde de meest directe afstammeling was van Adam, de allereerste mens? Lees er Lukas 3 : 23-38 maar eens op na. Daar staan alle voorouders van de Here Jezus genoemd, helemaal terug in de tijd tot aan “Adam, de (zoon) van God”. Als directe afstammeling van de eerste mens, en dus als “hoofd van de mensheid” of “Zoon des mensen”, kon de Here Jezus de mensheid vertegenwoordigen naar God toe. Als hoofd van de mensheid had hij de mogelijkheid en het recht om de mensheid te lossen (lees Leviticus 25 maar eens over de situaties waarin lossing toegepast werd). De Here Jezus was vanwege Zijn afstamming in staat om de mensheid vrij te kopen van de grote schuld die zij had bij God. En gelukkig heeft Hij dat ook gedaan! Hij is naar God toe als onze Losser opgetreden en heeft betaald voor ons, zodat wij nu vrij – verlost – van zonde zijn.

En wat zo mooi is, is dat Hij door Zijn opstanding uit de doden voor eeuwig onze vertegenwoordiger naar God toe kan blijven. “Ik weet dat mijn (Ver)losser leeft!”(Job 19 : 25)
handtekening

vrijdag 29 juni 2012

Straf voor onze zonden

Gepost door woorden van leven op vrijdag, juni 29, 2012 0 reacties

Vroeger, en tegenwoordig helaas ook nog wel eens, zei men als iemand getroffen werd door tegenspoed, zoals ziekte: ”Het is een straf van God. Hij heeft die en die zonde begaan, en God laat hem daar nu voor boeten.”  Je zou er bang van worden, als je niet wist dat de Bijbel iets anders zegt.

Gods Woord zegt dat de Heer eens en voor altijd oor onze zonden geboet heeft aan het kruis. Alle zonden van de mensheid zijn sindsdien weggedaan, “zo ver als het oosten verwijderd is van het westen(Psalm103:12) Er is al gestraft, dus dat hoeft gelukkig niet nog eens gedaan te worden. Als we iets verkeerd doen, straft de Heer ons niet. Hij ziet onze nieuwe mens aan, die volmaakt is in Christus. Hij voedt ons op, wat soms zwaar is, maar laat ons niet meer boeten voor zaken waar lang geleden al voor geboet is.

Maar hoe kan het dan dat ook gelovigen nare dingen zoals ziekte overkomen? Volgens de Bijbel is de mens uit de aarde, aards (1 Korinthe 15:47) en dus per definitie vatbaar voor alles wat daar aan nare dingen bij hoort. Die nare dingen woeden niet door God gegeven, maar zijn een gevolg van het feit dat onze oude natuur nog hoort bij deze oude, onvolmaakte schepping. De satan is op dit moment nog de overste der wereld, en dat verklaart waarom het hier nog niet volmaakt is. Dáár is veel ellende op terug te voeren.

Daarnaast is het niet de bedoeling dat je als gelovige vanuit je oude natuur blijft leven, dus gericht op de wereld en niet op de Heer. Als je dat doet, zal de Heer zich op dezelfde manier met je bemoeien als Hij zich met de wereld bemoeit: niet dus. Hij laat je als het ware in je sop gaarkoken en je ervaart geen zegen. Dat is dan geen straf van Hem, maar een gevolg van jouw eigen keuze.

Geef de Heer in dagen van ziekte of tegenspoed dus niet de schuld. Kijk liever over de narigheid heen naar wie je bent in Christus en leef daar uit. Hij is de eersteling van die nieuwe, volmaakte schepping, waar jij als gelovige ook deel van uitmaakt!


handtekening

zondag 17 juni 2012

OPVOEDING

Gepost door woorden van leven op zondag, juni 17, 2012 0 reacties
Als gelovigen ben je een kind van God. (1 Johannes 3:1) Net als bij echte kinderen is het de bedoeling dat je als kind van God groeit en uiteindelijk volwassen wordt. Alleen als volwassene kun je Zijn zoon, Zijn erfgenaam zijn. Zoals een vader zijn kinderen opvoedt, voedt God de Vader ons op tot goede erfgenamen.

Opgevoed worden is niet altijd leuk. Je hebt vroeger vast wel eens een tik op je vingers gekregen. Op het moment zelf ervoer je het misschien als straf of dacht je dat je ouders niet van je hielden. Nu zie je waarschijnlijk het nut er van in en besef je dat je ouders dat juist deden omdat ze van je hielden. En misschien kun je je wel voorstellen hoe je nu zou zijn als je ouders je niet opgevoed hadden.

Hebreeën 12 : 5-11 vertelt over op de opvoeding die we van God ontvangen. Het woord ”kastijden” wordt daar gebruikt. Dat klinkt nogal eng, maar als je terug gaat naar de grondtekst zie je dat het zoiets betekent als “opvoeden, discipline bijbrengen, leren, instrueren, onderwijzen”.

 Hebreeën 12: 6,7
6 Want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iederen
   Zoon, die Hij aanneemt.
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als
   Zonen …

Als de Heer je opvoedt (kastijdt), is dat dus een teken dat Hij je liefheeft! Ga niet bij de pakken neer zitten als je merkt dat de Heer je opvoedt. Integendeel, weest er blij om, want het is een bewijs dat Hij je als Zijn kind ziet en behandelt. Loop niet weg voor moeilijke situaties of moeilijke mensen of je eigen moeilijke vlees, maar ga erin met de Heer, zet door in vertrouwen op Zijn hulp.
Opvoeden betekent nieuwe dingen leren, uitproberen en oefenen. Met vallen en opstaan, kun je steeds meer aan en schrik je niet meer zo snel.

Jouw opvoeding is Gods zorg. Laat het maar over je heen komen, beseffend dat je daardoor “ Zijn heiligheid zou deelachtig worden”(Hebreeën 12 : 10 )  en dat het “een vreedzame vrucht der gerechtigheid (geeft) aan degenen, die door dezelve geoefend zijn”. (Hebreeën 12 : 11 )
handtekening

woensdag 6 juni 2012

Verlost van de zonde

Gepost door woorden van leven op woensdag, juni 06, 2012 0 reacties

Gaan voor goud

Een wedstrijd loop je niet voor niets. Je gaat natuurlijk voor goud!

Op het lopen van de “loopbaan des geloofs” volgt ook een beloning: een onverderfelijke kroon. (1 korinthe 9 : 25) Die kroon wordt ook wel de : prijs der roeping Gods”(Filippenzen 3 : 14)  genoemd. Het krijgen van die kroon heeft te maken met je leven hier op aarde. In welke mate loop je je loopbaan hier op aarde met je ogen gericht op de Heer?

In 1 Korinthe 3 wordt het lopen van je loopbaan vergeleken met het bouwen van een gebouw. Het fundament ervan is voor alle gelovigen  hetzelfde, namelijk de Here Jezus. Maar de materialen waarmee gebouwd wordt verschillen. Sommigen bouwen met goud, zilver of edelstenen. Anderen bouwen met hout of hooi. Door vuur zal uiteindelijk duidelijk worden met wat voor materiaal iemand gebouwd heeft. Goud blijft, maar hout verbrandt.


1 Korinthe 3 : 14,15

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

Gelovigen die tijdens hun leven met hout of hooi bouwen, zullen uiteindelijk “schade aan hun ziel” lijden. Dat betekent dat zij hun loopbaan niet zo gelopen hebben, dat ze in aanmerking komen voor en medaille. Ze ontvangen geen loon, geen kroon, geen prijs der roeping Gods. Ze zijn dus wél behouden, maar “als door vuur”.

Word nu niet bang! De vorige keer heb je al kunnen lezen hoe je met goud kunt bouwen. Loop met passie, wees gehoorzaam aan de waarheid en blijf steeds kijken naar de Here Jezus. Ga voor goud!
handtekening

donderdag 31 mei 2012

We gaan nog even door met het thema: 'verlost van de zonde'

Gepost door woorden van leven op donderdag, mei 31, 2012 0 reacties


Nog meer lopen…


Heb je wel eens meegelopen in een hardloopwedstrijd?
Je zou je loopbaan kunnen zien als een hardloopwedstrijd, waarin ieder zijn eigen parcours aflegt. Een hardloopwedstrijd die je hele leven duurt!


Stel je voor dat je mee rent in zo’n wedstrijd en je laat je door van alles en nog wat afleiden. Je rent bijvoorbeeld langs een snackbar en glipt daar even naar binnen voor een frikandel speciaal. Of je blijft onderweg stilstaan om een mooie auto langs de weg te bewonderen. Hoe zou het dan met je wedstrijd aflopen?

Nog afgezien van de tijd die je verliest door het oponthoud in de snackbar en bij de auto, zal je merken dat die frikandel je in de weg zit als je verder loopt.En die mooie auto blijft zo in je gedachten hangen, dat je niet meer op de weg let en struikelt, waardoor je hinkelend verder moet. Niet echt handig..


In Galaten 5 : 7 wordt gezegd dat je goed loopt als je gehoorzaam bent aan de waarheid. En Wie is de waarheid? De Here Jezus Zelf! (Johannes 14 : 6) Dat klopt met wat de schrijver van de Hebreeën brief ons verteld over het lopen van die wedstrijd:


Hebreeen 12 : 1,2
1     .. en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloof, Jezus.
2     Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.


Lijdzaamheid, passie, is de goede houding tijdens het lopen. Een hardloper loopt niet onverschillig, maar vol passie. Met alles wat in hem is, loopt hij zijn wedstrijd. Zo zouden wij als gelovigen vol passie achter de Here Jezus aan lopen. Laat je in je leven niet afleiden door allerlei dingen die je afhouden van het achter de Here Jezus aan lopen. Dat geeft alleen maar vertraging!


handtekening

dinsdag 22 mei 2012

pinksteren

Gepost door woorden van leven op dinsdag, mei 22, 2012 0 reacties

Pinksteren
Na de hemelvaart van de Here Jezus heeft de Here Zijn Geest gegeven aan een ieder die in Hem gelooft. (Joh. 7: 39 ) Er staat dat je verzegeld bent door de Heilige Geest als je de Heer hebt aangenomen als je persoonlijke Verlosser.(Ef.1:13)


Je bent dan Zijn kind geworden en dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden.
Je bent voor de Heer dan een nieuw schepsel.

Door de Heilige Geest die je dan ontvangen hebt, kun je de Waarheid leren verstaan.( Joh. 14 : 17,26,. 16:13,1 Kor. 2 : 13) Je kunt dan groeien in geloof en voor de Here vrucht dragen.
Dat is dan het doel in je leven, Hem te leren kennen en vrucht dragen voor de eeuwigheid.( Rom. 12: 1, 11. 14 : 17)


Er staat ook dat je de Geest kan bedroeven, als je, ( Ef.4:30. 1Thess. 5 : 19)  nadat je de Heilige Geest hebt ontvangen, je toch niet laat voeden door het Woord en je niet in afhankelijkheid van het Woord wil leven, dan bedroef je de Geest.


Je nieuwe leven groeit dan niet en draagt geen vrucht.
Je komt wel in de hemel, maar je mist het doel ervan.
Er staat dat je dan behouden bent als door vuur heen, je hebt alleen gewerkt met vergankelijke dingen en daar blijft niets van over.( 1 Kor. 3)


En omdat er dan niets overblijft, is er niets waar de Heer je heerlijkheid voor kan geven.(Gal. 6 : 8)
Als er niets is wat de Heer Zelf door je heen heeft willen doen, dan ben je naakt en word je niet overkleed.

Als je je gered weet door de Here, en je mag de Liefde van de Heer leren kennen, dan  krijg je ook liefde voor Hem en wil je niets liever dan Hem groot maken en Hem leren kennen            ( Rom. 5 : 5. 1 Kor. 2 : 10,12 )


De Here is je Hogepriester en doet een werk in je, in het verborgen.
Hij draagt Zelf zorg voor je nieuwe Leven, ( Rom. 8 : 26 )
De Here zorgt ervoor dat je het geloof kan leven, dat je geestelijke voeding kunt krijgen.
Hij geeft je hoop en moed en kracht om door te gaan en een vooruitziende blik.( Efeze 3 : 5,16)(1Petr. 4 : 14)
Hij leert je om Zijn plan te leren kennen. ( Joh. 16 : 13)
Laat een ieder dat van harte nemen, zodat de Heer tot Zijn doel kan komen in dit korte aardse leven.
( Gal. 5: 25,2 Kor. 3 : 6 )
Want Hem komt toe alle lof en eer in eeuwigheid.
handtekening

dinsdag 15 mei 2012

De Tarwe Korrel

Gepost door woorden van leven op dinsdag, mei 15, 2012 0 reacties

Brood wordt over het algemeen gemaakt van tarwe. De tarwekorrel komt het vaakst voor in de Bijbel. De gelijkenis van de tarwe en het onkruid bijvoorbeeld. Het Wekenfeest onder Israël en het Offer van de Eerstelingengarf was vanwege de tarweoogst.

De Bijbelse Ruth komt in contact met Boaz, omdat ze als weduwe werkt op zijn akkers in de oogsttijd.

De tarwekorrel is een korrel in de vorm van je mond.      
Het heeft een beginpunt en een eindpunt. De Here Jezus zegt in Joh.12:24,25:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven.

Hij wist welke weg Hij moest gaan. Hij moest de dood ingaan, om eeuwig leven te verkrijgen en uit te kunnen delen. Omdat heel de schepping over Christus spreekt, vind je de symbolische betekenis van de tarwekorrel als je weet welke waarheid i.v.m. Christus daarin wordt uitgebeeld.

De tarwekorrel heeft een beginpunt en een eindpunt, zoals Jezus als mens Zijn begin had in Bethlehem en Zijn eindpunt op Golgotha. Toen Hij gestorven was, brak als het ware de tarwekorrel open en een nieuw tarweplantje ontkiemde.

Zo is het met elke mens. Elk mens moet sterven met Christus om ook met Hem op te staan uit de dood. Dat gebeurt in het Evangelie. Wie gelooft dat Jezus Gods Redder is, wordt door God ééngemaakt met Hem in dood en opstanding. Hierdoor wordt een zondaar een rechtvaardige. 


Het Hebreeuwse woord voor tarwe is chitah, het Hebreeuwse woord voor zondaar is chattah en zondigen is chaatah. De Hebreeuwse taal is op zich een schepping van God.

De woorden die in de Hebreeuwse Bijbel met de ח (= ch- 8e letter chèth) en ט (= th – 9e letter thèt) gevormd worden, hebben allemaal met deze waarheid te maken.

Chaatav is omhakken en choter is rijsje of takje. Er zou immers een rijsje voortkomen uit de omgehouwen tronk van Isaï.

De zondaar moet sterven oftewel zijn leven afleggen om Christus en het eeuwige leven te verkrijgen. Sinds Christus’ komst is eeuwig leven al beschikbaar en hebben wij het door geloof al mogen ontvangen.

Daarom zie je in het hele proces van tarwekorrel tot brood steeds weer beelden van dood en opstanding terugkeren. Anders gezegd: Het proces van heiligmaking, wat God aan ons begonnen is toen wij wedergeboren werden, zal doorgaan. Telkens weer moeten wij ook in de praktijk leren om onze “oude ik” af te leggen en Christus aan te doen.

Steeds meer van Zijn visie overnemen en keuzes maken in het belang van die Nieuwe Schepping, waar we al toe behoren. Dat is dood en opstanding toepassen in de praktijk.

De tarwehalmen worden eerst gemaaid. Ook weer een beeld van sterven. Vervolgens wordt het gedorst om de strohalmen en het koren van elkaar te scheiden. Dit gebeurde bijvoorbeeld door alles op een stuk harde grond neer te leggen en erop te slaan met stokken. Slaan is ook een beeld van het sterven van de oude mens in de zin van bestraffen. Zoals opvoeden of kastijding met straffen en belonen gaat. (Zie Hebr.12:6-11)

Daarna kwam het wannen. Het kaf of vlies van de aren moest nog gescheiden worden van de tarwekorrel. Dit gebeurde door alles op te gooien met een vork. Het kaf werd door de wind weggeblazen, omdat het lichter was en het koren viel op de grond. En daarna werd het geschud in een grote zeef (ziften) om de laatste stukjes kaf kwijt te raken.

De wind is een beeld van de Heilige Geest, die door Zijn werking de oude mens wegblaast. Wanneer wij steeds meer nieuw leven ontvangen, wordt die oude mens minder, neemt af in kracht en invloed. Zo verdwijnt onze oude mens. God zift het uit door de werking van het Nieuwe Verbond. Dat is Zijn middel.

Zo worden wijzelf en al wat wij tot eer van God hebben gedaan, bewaard, zoals graan in potten in de schuur. De rest wordt voor eeuwig weggedaan.

Ook bij het maken van een brood vind je deze beelden opnieuw. Graankorrels moeten worden gemalen (=dood), er wordt water aan het meel toegevoegd (=levende Woord van God) en tot deeg gekneed (=pijniging, verdrukking) en gebakken door vuur (=oordeel), opdat het tot voedsel kan dienen.

De Here Jezus zegt Zelf: Ik ben het Brood des Levens.

Hij werd geboren in Bethlehem (broodhuis) en gelegd in een voederbak.

Ook bij de Levitische offers uit het Oude Testament vinden we een spijsoffer van gebakken koeken of meel, wat aan de Heere God werd aangeboden als welriekend offer.

Het schuld- en zondoffer uit die reeks waren niet welriekend, maar de drie andere voorgeschreven offers waren aangenaam voor God. Lijden en sterven van Jezus was een verplicht dienstwerk, waarbij God de Here Jezus moest verlaten. Maar Wie Hij werd in de opstanding en wat Hij daarna voor God betekent, is aangenaam en een goede geur.

De spijsoffers van Lev. 2 bevatten steeds ook olie. Ze moesten met olie gemengd worden. Olie is in de Bijbel altijd een beeld van de Heilige Geest.

Zo moet de wedergeboren mens de Heilige Geest verder toelaten in zijn leven om voor God aangenaam te zijn. Dan is ons leven een aangename offerande.

Het spijsoffer moest met zout worden gezout, omdat zout een beeld is van het Woord van God, die zijn werking in ons doet. Zout gaat het bederf tegen, omdat het Woord van God ook in de praktijk ons geloofsleven bewaart en onderhoudt.

Geen honing mocht in het spijsoffer gebruikt worden, want honing is een beeld van datgene,
wat God aan de mens geeft. Een product waar de mens geen werk aan gedaan heeft, omdat bijen het gebruiksklaar voor mensen produceren.

Ook honing is een beeld van het Woord van God, maar dan van de beloften en hemelse zegeningen, die het Woord aan ons openbaart.

Geen zuurdesem (=gist = deeg van de vorige dag, waarin bederf is) mocht in het spijsoffer zijn, want zuurdesem staat model voor de macht van de zonde, die alles opblaast en luchtig maakt, maar geen werkelijke inhoud geeft. De oproep van 1 Kor.5 is dan ook dat we beseffen dat we als christenen “ongezuurd” zijn, vrijgemaakt van de zonde en een nieuwe schepping in Christus.

Het enige spijsoffer, dat wel zuurdesem moest bevatten, is het offer van de twee beweegbroden op het Wekenfeest (Lev.23) waarbij uitgebeeld wordt dat de Gemeente, bestaande uit joden en heidenen in de hand van Christus (priester) bewogen wordt voor het aangezicht van God. Het zuurdesem spreekt over ons als gelovigen, die nu nog zondig vlees hebben, maar desondanks levend gemaakt (bewogen) zijn door Christus.

Het Ongezuurde Brood van het Avondmaal vergelijkt Paulus met het Lichaam van Christus,

waarin veel leden zijn. Vele gemalen tarwekorrels vormen samen één brood.

Zo zijn wij samen met andere gelovigen deelachtig aan dat éne Lichaam van Christus.

Het brood dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap des lichaams van Christus?

Want één brood is het, zoo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn. 1 Kor.10:17


Er zijn nog veel meer Schriftplaatsen te vinden, waar over tarwe of brood gesproken wordt en kun je eindeloos doorgaan. Want het Woord van God bevat ongelofelijk veel rijkdom, door de vele verbanden, die je erin kunt ontdekken.

Dat een ieder voor zich, en samen, het werk van heiliging, wat de Heer aan ons wil doen, zult herkennen. Dit gaat door moeite en verdrukking heen. Het kan niet anders. Maar wat telt is het resultaat,  dat als God je leven uit de oven haalt, dat het mag blijken een welriekend gebak voor Hem te zijn.

Zuivert dan den ouden zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
Zoo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdeesem, noch in den zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde brooden der oprechtheid en der waarheid. 1Kor.5:7,8


RECEPT voor ONGEZUURD
BROOD


Ingrediënten                                                 Benodigdheden:

                                                                    
500 gram tarwebloem                                  Rond cakeblik met een

1 theelepel zout                                           doorsnede van 20 cm                       

1 groot ei of 2 kleine

100 ml olijfolie

± 200 ml lauwwarm water

                                                                   
Verwarm de oven voor op 75 graden.

                                                                    
Meng alle ingrediënten in een grote kom en kneed het tot deeg.

Voeg het water beetje bij beetje toe tot je een deeg krijgt, dat niet te droog en niet te plakkerig is. Is het te droog nog een beetje water extra, is het te kleverig nog een beetje bloem.


Vet het cakeblik in.

Doe het deeg in het cakeblik en zet het in de oven en schakel de oven nu naar 175 graden.
Na een half uur is het brood gaar.

Als je het uit de oven haalt, kun je het even snel onder een druppelende kraan door halen, dan krijg je een mooi bruin kleurtje aan de bovenkant.


Laat het afkoelen en klaar is je ongezuurd brood.


Let op: Je moet wel tarwebloem gebruiken, anders wordt je brood zo hard als steen.
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates