Oud en Nieuw Verbond.

0 reacties
1 april
Oud en nieuw Testament


Als we de bijbel, Gods Woord willen leren begrijpen, zou je bijvoorbeeld bij Genesis 1:1 kunnen beginnen en bij Openbaring 22:21 kunnen eindigen. Dan kom je een heel eind, maar begrijpen, echt snappen waarover het gaat, doe je het dan – waarschijnlijk – niet.


Waarom niet? Wel, Gods Woord is wel voor iedereen bestemd ( om God aan te nemen), maar als je God wilt begrijpen, kan dat pas nadat je Hem hebt aangenomen.
Daarna zou je toch Schrift(plaats) met Schrift(plaats) moeten vergelijken, om dingen te begrijpen.
Dus, eerst geloven, (dat wil zeggen: vertrouwen op wat  Hij gezegd heeft) aannemen en je onderwerpen aan Zijn Woord en dan pas leren begrijpen!   Leren snappen wat men leest!


Denk aan de vraag van Filippus aan de kamerling die Jesaja leest: “Verstaat gij hetgeen gij leest? En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? (Handelingen 8 : 30,31)
Lees verder in Handelingen 8 en zie dat het om geloof in de Heer Jezus Christus gaat, als men het Woord wil begrijpen.


Vaak zeggen de mensen, ik moet het eerst zien en dan geloof ik het.
Maar zo functioneert Gods Woord niet. God wil dat we Hem eerst vertrouwen en dan maakt Hij ons Zijn wegen bekend.


Een grove structuur vindt iedereen wel in het Woord, want als we de Schrift bekijken, dan is er een onderverdeling in twee delen, namelijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Hiervoor in de plaats mag je ook zeggen: het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.2 april
Er zijn dus twee verbonden,
zoals zo veel dingen in de bijbel dubbel voorkomen.
Wij kennen een oude en een nieuwe schepping.
God neemt de oude schepping weg en stelt er een heel nieuwe voor in de plaats.
We kennen de eerste en de laatste / of tweede Adam.
De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede is de Heere
uit de Hemel.(1 Korinthe 15:47)
De eerste verdwijnt, is vergankelijk.
De tweede / of laatste is de definitieve en blijft voor altijd.
Waar komt anders het gezegde vandaan:
‘wie het laatst lacht, lacht het best’?
God neemt het eerste weg om het tweede te stellen.(Hebreeën 10:9)
Dat is een vast bijbels principe. Daarbij gebruikt God het eerste om daaruit het tweede, definitieve te maken. Het is zeker dat het met deze oude schepping ook zo gaat.
Deze oude schepping heeft een duidelijke functie, er zal namelijk een nieuwe uit voortkomen.
En zo zijn er ook het oude verbond en het Nieuwe Verbond.
Alleen het oude verbond is al definitief vernietigd, beëindigd, voorbij.
En het Nieuwe Verbond is voor een ieder die het aan wil nemen, beschikbaar.
Dus aannemen a.u.b.!
3 april
Wat is eigenlijk een verbond?


Een overeenkomst, een verbintenis, een belofte toch?!
Het gaat om een overeenkomst, waarbij tenminste twee partijen betrokken zijn en dat voorwaardelijk of soms ook onvoorwaardelijk gesloten wordt.
Voorwaardelijk is: dat er voorwaarden gesteld worden.
Je weet wel: als jij dit of dat doet, geef ik je dit of dat of doe ik dit of dat!


Maar soms is een verbond ook eenzijdig en zonder voorwaarde voor de andere partij.
Als God bijvoorbeeld tot Abraham zegt in:


Genesis 22:17
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.


Dan is er een belofte van God aan Abraham en daarmee een onvoorwaardelijk verbond.
En als God zo'n belofte doet, betekent dat, dat Hij Zich verbonden heeft aan deze belofte om haar te vervullen; ook al is het een eenzijdige belofte.


En reken maar, Hij doet dat ook zeker !!


4 april


De meeste verbonden die wij in de bijbel vinden zijn verbonden tussen God en de mensen.
Meestal gaat zo'n verbond van God uit, anders gezegd, God is meestal de initiatiefnemer.Als we nu de verbonden in de bijbel onderzoeken, zien we dat altijd in de verbonden iets over de toekomst beloofd wordt en we zien ook - hoe verschillend de beloften ook mogen zijn - dat ze in wezen allemaal op hetzelfde neerkomen.Dat kan ook niet anders, want de Schrift zegt: 'Alle beloften Gods, zo velen als er zijn, zijn in Christus ja en amen."2 KORINTHE 1: 20-22
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem      
     ja en amen, Gode tot heerlijkheid door ons.
21 Maar Die ons met u bevestigd in Christus, en Die ons 
     gezalfd heeft,is God;
22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des 
     Geestes in onze harten gegeven heeft.God vervuld dus in onze Heere Jezus Christus al Zijn 
beloften. 
Niet allemaal tegelijk, maar Hij, Christus doet het, want Hij is de Bouwer, Hij is Degene Die het uitvoert. 


5 april

In het boek Genesis vinden wij beloften die God bijvoorbeeld
aan Abraham, Izak en Jacob gedaan heeft en die:

1.  onvoorwaardelijk waren en
2.  pas in het Zaad van Abraham ( dat is: in Christus, volgens Galaten 3 : 16 ) vervuld zouden worden.

Het Mozaïsche verbond, ( dat wil zeggen: het verbond met Mozes )was daar tegenover het eerste verbond, dat voorwaardelijk was en dat we onder de namen het verbond der wet of het oude verbond kennen.  In het verbond der wet stelt God duidelijke voorwaarden aan de mens. Bijvoorbeeld:

Leviticus 18 : 5
5. Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!

Of door de apostel Paulus herhaald in;

Romeinen 10 : 5
5. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

Zo wordt de rechtvaardigheid beschreven die uit de wet is.
De clou  is nu dat aan de wet niets mis is, maar aan de mens wel. Want de bijbel leert ons dat in de natuurlijke mens niets goeds woont en hij van zichzelf een zondaar is, die God niet kan behagen.
( Romeinen 7 : 7-14; Romeien 8 : 7,8 )

Dus in de praktijk heeft de wet – dit voorwaardelijke – oude verbond, geen nut!6 april
Het is heel belangrijk om de twee voornaamste verbonden die God gesloten heeft
 – namelijk het Oude en het Nieuwe Verbond – uit elkaar te houden, want zij zijn beslist niet hetzelfde.
Als we over het oude verbond spreken, dus over het verbond der wet, moet men weten dat dit verbond beëindigd is. Dus het bestaat definitief niet meer!
Er is dus ook geen enkele reden om onder dit oude verbond te willen of te moeten leven.
En daar mogen we ook blij mee zijn, want als de mens onder de wet van Mozes zou moeten leven, moest hij ook de gehele wet houden, inclusief al de feesten die gehouden moesten worden.

En daar komt nog bij dat als men één  van de wetten, dus één enkele regel van het oude verbond, overtreden had, men daarmee de hele wet had overtreden en des doods schuldig was.

Galaten 5 : 3
:3 'en ik betuig wederom aan een ieder mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

Dat is beslist geen hoopvolle gedachte, toch?!
7 April
Het oude verbond der wet is beëindigd, ja het is zelfs vernietigd, zegt de bijbel.
Door beide partijen. Israël was de wet gegeven.
De wet was voor haar van toepassing, voor zover men in Kanaän (het beloofde land ) woonde.
Israël, heeft de wet vernietigd door ontrouw.


God heeft de wet beëindigd / vernietigd aan het kruis.
De wet van God eiste de dood van de zondaar.
De Heere Jezus stierf in plaats van de mens(heid).
(Romeinen 8:3) We lezen dan ook in de bijbel dat de mens der wet gestorven is!
Met Christus gekruist, zegt Galaten 2 : 20.


Galaten 2 : 19
:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.


Waarom zou hij dan nog daaronder moeten leven?
Het is bewezen dat de mens met al zijn fouten en tekort komingen niet in staat was/is, om aan de voorwaarden van de wet te voldoen ( want weet je nog, het oude verbond was voorwaardelijk).  Daarom werd het oude verbond ook door beide partijen beëindigd/vernietigd.


En gelukkig kwam er een Nieuw Verbond voor in de plaats.
Een eeuwig verbond, onvoorwaardelijk trouwens, zodat wij er met al onze fouten en gebreken toch deel aan kunnen hebben.  Zo zijn wij dus naar het oude verbond gestorven en hebben door opstanding uit de dood met Christus nieuw leven verkregen ( door God geschonken ) en kunnen zo voor God leven. ( Romeinen 6:4,5,11)


 
 8 april
In Psalm 89 vinden we een belofte die aan David gegeven werd. Die is ook vermeld in 2 Samuel 7.

2 Samuel 7 : 11-13
11 Ook geeft de Heere u te kennen, dat de Heere u een
    huis maken zal.
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw
     vaderen zult ontslapen zijn,
     zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf
     voortkomen zal, en Ik zal zijn koningkrijk bevestigen.
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de stoel
     zijns koningkrijk bevestigen tot in eeuwigheid.
    

Deze belofte heeft wel op de één of andere manier te maken met de Belofte aan Abraham en zijn zaad, want David is zaad van Abraham.
Alleen de belofte aan David hield in dat er een Koning of Koningshuis zou zijn, dat eeuwig zou blijven.

Er zou dus een onwankelbaar Koningrijk zijn, dat wil zeggen: een eeuwig Koninkrijk.  David zou wel ontslapen, maar het Zaad dat komen zou niet!

Lees nog eens 2 Samuel 7 : 12 en Handelingen 13 : 36 en 37.

Dus zou er een koning komen, die nooit zou sterven.
Dat kan alleen de Heere Jezus Christus zijn, want in Zijn opstanding uit de doden ontving Hij eeuwig leven en een eeuwig Koninkrijk.


 9 April
Onze bijbel is dus grof onderverdeeld in het Oude en Nieuwe Testament.

Wanneer we spreken over ‘testament’, dan is dat in de praktijk volstrekt het zelfde als een verbond!
 Een verbond is een testament en een testament is een
verbond. Zowel in een testament als in een verbond wordt de wil van iemand vastgelegd.
 Het Nieuwe  Verbond of Testament heeft te maken met onze Heere Jezus Christus,
Die dan ook genoemd wordt ‘de Middelaar van het Nieuwe
Verbond’ of ‘de Hogepriester van het Nieuwe Verbond’.

1 Timotheüs 2:5
5 Want er is één God, daar is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.
Hebreeën 8:6
6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen,
   als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk
   in betere beloftenissen bevestid is.

Lees ook Hebreeën 9:15 en 12:24.

Het oude verbond is, zoals gezegd, het verbond met Mozes ( het Mozaïsche Verbond)
en hetzelfde als het verbond der wet!
De bijbel gaat vanaf Exodus tot aan Maleachi over de wet.
Alleen het boek Genesis niet, want toen bestond de wet nog helemaal niet.
10  april

We kunnen concluderen dat de Schrift vanaf Exodus tot het boek Maleachi, in wezen over de heerschappij van de wet gaat. Daartegenover hebben wij het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament, dat in wezen gaat over de heerschappij van de genade. Want genade is het belangrijkste kenmerk van het Nieuwe Verbond.
De wet heeft daar dus niets mee te maken.

Romeinen 3 : 21,22,24
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbend e getuigenis van de wet en de profeten:
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want daar is geen onderscheid.
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de velossing, die in Christus Jezus  is.

De wet spreekt wel over het Nieuwe Verbond ( leven uit geloof ),maar de wet is niet het Nieuwe Verbond.

Als we nu het Nieuwe Verbond lezen en bestuderen, dan zien we zelf dat het de verwerping van de wet inhoudt.

11 april

Het Nieuwe Verbond is de vervulling van het Oude Verbond en daarmee is het Oude Verbond voorbij.
Zolang het Oude  Verbond er nog was, kon het Nieuwe Verbond gewoon niet aanbreken, dat wil zeggen het Oude Verbond moest eerst vervuld/beëindigd worden, om zo de weg voor het Nieuwe Verbond vrij te maken. Het wachten was op de beëindiging van het oude gebod, omdat het zwak en onprofijtelijk was. Het voorzag wel in vergeving van zonden , maar niet definitief.

Hebreeën 7: 18
18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheids wil.

Het oude moest dus plaats maken voor iets beters.
Het Nieuwe Verbond is ook niet zwak en onprofijtelijk, maar het is sterk, het is eeuwig, het is onvergankelijk!

De wet/het Oude Verbond was volgens Hebreeën 7:19 de aanleiding tot een betere hoop, namelijk het Nieuwe Verbond. En door het Nieuwe Verbond kunnen wij vrijmoedig tot God naderen (genaken) en onze Heere Jezus is de garantie, de borg, daarvoor.

Hebreeën 7:22
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

Toen de Heere Jezus Hogepriester werd ( bij de opstanding ) kwam de overschakeling van het oude naar het Nieuwe Verbond. Wat een groot voorrecht dat wij de Heere Jezus hebben mogen leren kennen als onze Hogepriester, Die voor ons bidt, zorgt en pleit!12 April
Dat het oude verbond verbroken zou worden en in plaats daarvan een Nieuw zou komen, was onder andere aangekondigd in Ezechiël 16.
Ezechiël 16:59,60,62
59 Want alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt, die den eed veracht hebt, brekende het verbond.
60 Evenwel zal Ik gedachtig wezen aan Mijn verbond met u, in de dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een nieuw verbond oprichten.
62 Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben;
Als je het hele hoofdstuk leest, zie je dat Israël ontrouw was tegenover de Heere en daarmee het oude verbond verbrak.
Dus verbreekt de Heere het ook: “Ik zal u ook doen, zoals gij gedaan hebt!” En de Heer kondigt een Nieuw Verbond aan en zegt:
Ezechiël 16:63
63 Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer Ik voor u een verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE.
Zie, inmiddels weten wij dat het Nieuwe Verbond (en de verzoening die daarbij hoort) door de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus tot stand gekomen is!


13 April


We lezen vandaag 2 Korinthe 3: 6-17


2 Korinthe 3:14
14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.


Wie dus de wet leest en daaruit leeft, heeft een bedekking op het hoofd en hart. Dat wil zeggen, zo iemand ziet niets, hoort niets en begrijpt ook niets. Het hart van zo iemand is donker, zonder licht.


Het religieuze leven, het proberen van het houden van al die wetten en regels, dat is een bedekking; juist dat maakt blind en doof. De wet, die ten leven bedoeld was, bewerkte door de zonde van de mens, precies het tegenovergestelde. Het werd in de praktijk een “bediening des doods”. (vers 7)


De oudtestamentische religie verhinderde de mens om God werkelijk te begrijpen. Legt een bedekking op het lezen van het Oude Testament. Zo werkte dus de wet, het oude verbond, het verbond der wet in de praktijk.


Gelukkig staat het geciteerde vers 14: “…hetwelk door Christus te niet gedaan wordt”. Nu is de weg vrij om zonder bedekking, helder ziende, verlicht zijnde door het Evangelie van Christus, tot God te naderen. Na onze bekering (vers 16) hoeven we nooit meer een belast geweten te hebben, het oude is voorbij gegaan.


Duidelijker kan het er toch niet staan!


14 April

Wij lezen in;

Romeinen 10:4
4 Want het einde der wet is Christus, rechtvaardigheid een ieder, die gelooft.

Dus weer een bevestiging dat de wet beëindigd is. Door de dood aan het kruis heeft de Heere Jezus de wet vernietigd en de weg vrijgemaakt voor het Nieuwe Verbond. En dat Nieuwe Verbond is tot stand gekomen doordat God de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt en Hem daardoor nieuw, rein, onvergankelijk, eeuwig leven heeft gegeven.
Onze Heere Jezus was trouwens de Eerste die dit nieuwe, eeuwige leven, ontving!

En wij weten en geloven dat een ieder die in Hem gelooft deel heeft aan dat nieuwe leven en daarmee lid wordt van het Nieuwe Verbond. Lees het bekende vers uit:

Johannes 3:16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.

In dat Nieuwe Verbond heerst niet wet of “gebod op gebod”; daar heerst genade, vergeving, liefde!
En er is maar één gebod, zegt Johannes “In de Heere Jezus Christus geloven en elkander liefhebben!”

 1Johannes 3:23
23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.15 April

Als wij nu door geloof en wedergeboorte deel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond, hoe kunnen we dan de Heere dienen?

Het antwoord vinden wij in:
2 Korinthe 3:5,6
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelfven;  maar onze bekwaamheid is uit God;
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter; maar des Geestes; want de letter doodt; maar de Geest maakt levend.

Uit onszelf kunnen wij dus niets, uit onszelf kunnen wij de Heer niet dienen. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt, doordat Hij ons Zijn leven geschonken heeft. Dat is het nieuwe, eeuwige, leven en daarmee zijn wij wel in staat om Hem te dienen.

Als we dat nieuwe leven niet hadden, als we geen lid zouden zijn van het Nieuwe Verbond, dan had de Heere niets aan ons en kon Hij Zijn werk in ons ook niet doen!

En ons werk bestaat in eerste instantie daaruit ons aan Hem ter beschikking te stellen en Hem zo te dienen.


16 April

Wat een voorrecht een kind van onze Heere Jezus te zijn en Hem te kunnen dienen!
De duivel, de tegenstander, vindt dat verschrikkelijk.
Die wil juist dat wij onder de wet, onder het oude verbond gaan leven (want de letter, de wet, doodt, weet je nog uit 2 Korinthe 3 : 6 ).

De duivel wil dus dat wij religieus zijn, want dan zijn we blind, gebonden en hebben een deksel op het hoofd, waardoor we niet kunnen zien. Lees het nog maar eens na in 2 Korinthe 3 : 5-18

In 2 Korinthe 4 : 3 en 4 staat dat waar de blijde boodschap van het Nieuwe Verbond/ het Evangelie bedekt is, daar zijn de zinnen (zintuigen) verblind en daar kan men niet bestraald worden met het Licht van het Evangelie van Christus, Die het Beeld Gods is.
Dat is precies wat de duivel wil bereiken, dat wij de Heere Jezus Christus in Zijn Heerlijkheid niet zien en maar lekker onder het deksel van het oude verbond blijven leven.

Maar dat doen wij niet. Wij openen de Bijbel, wij laten het Licht van Gods Woord in ons schijnen en dan zien wij de Heere Jezus in het Woord en leven in vrijheid onder het Nieuwe Verbond.

 17 april


Leven onder het Nieuwe Verbond, leven uit genade, dat is hetzelfde als wandelen in het licht.


Efeze 5 zegt daarover vanaf vers 1:


1. "Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen."


2. "En wandelt in de liefde."(in het Nieuwe Verbond dus).


8. "Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij
     licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts."


In de Heere Jezus zijn wij dus Licht, omdat Zijn leven in ons
is, omdat wij door geloof deel hebben gekregen aan Zijn eeuwig leven. Nu is het aan ons, om in de praktijk van ons dagelijks leven ook te wandelen in dat licht. Wij zijn tenslotte kinderen des lichts en niet der duisternis.


Als je nu zegt:"Dat kan ik toch niet?!" Denk er dan aan dat God Zelf ons daarvoor bekwaam heeft gemaakt, en dat het daarom niet zo moeilijk is om te zeggen:"Heer, hier ben ik, ik stel mijn hart open voor Uw Licht, doet U maar Uw werk in mij."


Zo wandelen wij in het Licht!


18 april
In de brief aan de Hebreeën hebben wij al kunnen lezen dat de Heere Jezus de borg is voor een beter Verbond dan het oude verbond / de wet was. Net als in de Hebreeënbrief gaat het in de hele brief van de apostel Paulus aan de Galaten ook over de tegenstelling van wet en genade. Dat is de tegenstelling van het oude verbond tegenover het Nieuwe Verbond.
De broeders en zusters in de gemeente in Galatië hadden namelijk een probleem. Zij waren bekeerd, hadden dus nieuw leven ontvangen door geloof in de Heere Jezus Christus, maar in de praktijk van hun dagelijks leven probeerden zij telkens weer om onder de wet / onder het oude verbond te leven. En dat kan natuurlijk niet!


Paulus wordt daar ook heel boos over en schrijft in:


Galaten 3:1-3
3 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der
   waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus
   Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest,
   onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen
   uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijjt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt,
   voleindigt gij nu met het vlees?


Als je dus nieuw leven ontvangen hebt en daarna onder de
wet gaat leven, dan ben je niet goed wijs, dan ben je "gek" geworden, zegt de apostel Paulus.


En dat vinden wij toch ook?!


 19 april
Rechtvaardigheid is niet uit de wet, maar uit het geloof! Dat is het thema uit Galaten hoofdstuk 3.


Ook hier gaat het weer om het Oude Verbond en daar tegenover "geloof ",
namelijk Christus en het Nieuwe Verbond.


Galaten 3 : 10,11
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn
     onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een
     ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het
     boek der wet, om dat te doen.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor
     God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het
     geloof leven.


Zo is dat! Leven onder de wet is een vloek, is een last.
Het drukt op ons en maakt het leven loodzwaar.
Leven onder de wet is een last die wij niet kunnen dragen.
Dat was in oudtestamentische tijd zo en dat is in onze dagen nog net zo!


Daarom zijn wij blij dat Christus ons verlost heeft van de vloek der wet. (Galaten 3 :13) Daarom zijn wij blij dat Christus ons heeft geplaatst in de vrijheid
van het Nieuwe Verbond.


Als dat niet zo was, was het leven niet het leven waard.
Dan hadden wij door de wet alleen maar schuldgevoelens en waren in onze gewetens zwaar belast.
Deze zware last heeft de Here Jezus van ons afgenomen - wij zelf konden dat niet- en Hij heeft ons in de vrijheid van het Nieuwe Verbond geplaatst


20 april


Als het zo is dat men door de wet niet gerechtvaardigd kon worden, wat was dan het nut van de wet?
Galaten 3 geeft daar een antwoord op.


Galaten 3:19
19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil
     daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien
     het beloofd was;...


( Het Zaad is Christus; zie vers 16 )


De wet was dus niet van het begin aan, maar is pas later daarbij gekomen, om der overtredingen wil.
De functie van de wet was namelijk dat men door de wet 'goed en kwaad' zou kennen. De wet laat zien dat de mens een zondaar is, die niet anders kan dan de wet overtreden.
De wet zegt: doe dit, doe dat, dit mag, dit mag niet, enzovoorts. De wet zegt niet dat jij er beter van wordt, de wet zegt niet dat jij minder zondigt, integendeel, de wet veroordeeld je.


Eerst is het belangrijk om te weten dat de wet/ het Oude Verbond niet voor iedereen was, maar speciaal voor Israël, want de Heere maakte alleen met het volk Israël dit verbond.
En dat was ook nog eens 430 jaar na Abraham ( vers 17),
zodat in de tijd van Abraham geen wet bestond.


Lees dan Galaten 3 : 23 en 24 en je ziet dat Israël onder de wet in bewaring gesteld was tot "het geloof " zou komen.
Het leuke nu is dat "het geloof "gewoon onze
Heer Jezus Christus is.


  21 april


Wij hebben al kunnen vaststellen dat het leven onder de wet helemaal niet nodig was. Van het begin af aan heeft God bovendien iedereen en ieder volk de gelegenheid gegeven om door trouw en geloof met de Heere te kunnen leven. Een wet was daarvoor niet nodig.


Er was ook altijd een klein gedeelte van de mensen - de Bijbel noemt dat een "overblijfsel "- die dat ook deden.
Hen was het Woord Gods met Zijn kracht en genade genoeg.


Paulus beschrijft in Romeinen 11 dat het in onze dagen ook nog hetzelfde is:


Romeinen 11:5,6
5 Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel
   geworden, naar de verkiezing der genade.
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de
   werken; anderzins is de genade geen genade meer; en
   indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer;
   anderzins is het werk geen werk meer.


En ook hier kunnen wij zien dat het leven uit genade ( onder
het Nieuwe Verbond) en het leven onder de wet( onder het Oude Verbond) twee totaal verschillende dingen zijn, die elkaar uitsluiten of anders gezegd, die recht tegenover elkaar staan.


Het is dus of het Één of het ander!22 april

Israël, beter gezegd het Joodse volk, is een voorbeeld voor het leven onder het Oude Verbond. Zij, de joden, leven ook vandaag onder de wet en willen van de genade van onze Heere Jezus Christus niets weten. Op een enkeling na. Daarom hebben zij - als volk - ook geen deel aan het nieuwe leven in Christus en aan Zijn genade.

Wie niet in de blijde boodschap gelooft, heeft geen deel aan het Nieuwe Verbond en is daarom ook geen gelovige.
Wanneer je namelijk gelovig bent, stel je je vertrouwen in de Heere Jezus en luister je naar HEM. Daarom hebben mensen die onder het Oude Verbond leven ook geen deel aan Gods rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God wordt namelijk in het Evangelie van Christus geopenbaard en dat zonder de werken der wet.

Romeinen 3:21,22
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard
     geworden, zonder de wet, hebbende getuigenis van de      wet en de profeten.
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van
     Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er
     is geen onderscheid.

De wet was niet de rechtvaardigheid Gods, maar de wet getuigde wel van de rechtvaardigheid Gods, Israël  had dus door het Oude Verbond al kunnen weten hoe het zat.

Psalm 32:2
2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent...

Zo zie je maar, hoe belangrijk het is de Heere te kennen en Hem te volgen.


23 April

In de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën wordt ons de Heere Jezus voorgesteld als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en als middelaar van het Nieuwe Verbond.
Hebreeën 8 : 1 zegt zelf dat het de hoofdsom is van wat wij spreken.

Hebreeën 8 : 1
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester.
Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen.

Het belangrijkste in ons geloofsleven  is dus te aanvaarden dat Jezus Christus onze Heere is, Die in Zijn opstanding is gesteld tot Erfgenaam van God en daarmee tot Koning en Hogepriester.
Als Koning zit Hij op de troon, in de hemel; als Hogepriester zorgt Hij voor de Zijnen, voor Zijn volk, de Gemeente.
Dus Hij zorgt ook voor jou en mij.

Als hogepriester van het Nieuwe Verbond is de Heere Jezus de Middelaar tussen God en de mensen. Zonder Hem kan niemand tot God komen. Als men niet wil geloven en vertrouwen in de Heere Jezus Christus, dan komt men nooit tot een God, dan krijgt men nooit deel aan het Nieuwe Verbond.

Maar dat weten wij inmiddels: Nieuw Leven – eeuwig leven- is alleen onder het Nieuwe Verbond mogelijk en niet onder het Oude Verbond.


24 April 

De positie van de Heere Jezus is dus die van de Hogepriester en Middelaar van het Nieuwe Verbond.
Hij zit in de hemel op de hoogste troon. Onder het Oude Verbond waren er ook Hogepriesters en priesters, maar die hadden een aardse positie en geen eeuwig leven.
Er moesten dus steeds weer nieuwe priesters en hogepriesters onder het  Oude Verbond komen, die voor hun volk zorgden.

Hebreeën 7 : 23, 24
21 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhindert werden altijd te blijven.
24 Maar Deze (onze Heere Jezus Christus), omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijke priesterschap.

De Heere Jezus zorgt daarom altijd voor ons, want Hij heeft eeuwig leven, en wij – die op Hem vertrouwen – ook.
Daarom kan Hij ons ook volkomen zalig maken en kan Hij altijd voor ons bidden. ( Hebreeën 7:25)

Bidt Hij dan voor ons?  Ja !   Lees maar eens:

Romeinen 8 : 34
34 Wie is het, die ons verdoemt? Christus is het, Die gestorven is: ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Wat een voorrecht dat wij ons vertrouwen mogen stellen op de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.


25 April

De priesters uit de oudtestamentische tijd moesten voor de verzoening van de zonden van het volk offers brengen.
In Hebreeën 8 : 5 wordt duidelijk dat de beschrijvingen uit de wet ( uit het Oude Verbond) voorbeelden en schaduwen van de hemelse dingen van het Nieuwe Verbond zijn.

Hebreeën 8:5
5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op de berg getoond is.


Zo is dan ook de tabernakel die Mozes maakte slechts een afbeelding.
Een afbeelding van wat God heeft laten zien van het van het Nieuwe Verbond en niet meer dan dat.  Want er staat in:

Hebreeën 8 : 7
7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.

Nu (na de opstanding van de Heere Jezus) leven wij onder het Nieuwe Verbond en dat is een beter verbond dan het oude, zegt:

Hebreeën 8:6
6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

En daar mogen wij deel aan hebben!

26 April

Was eigenlijk het Nieuwe Verbond in het Oude Testament aangekondigd?
Het antwoord is “jawel”, want in Hebreeën 8 vinden wij een verwijzing naar Jeremia 31.

Hebreeën 8:8,9
8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: “Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;
9 Niet naar het verbond, dat Ik met hen vaderen gemaakt heb (dat is het Oude Verbond), ten dage als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want ze zijn in dit Mijn verbond (oude verbond) niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere”.

Dan is het toch duidelijk dat men vanuit het Oude Testament al had kunnen weten dat God met Israël een Nieuw Verbond had willen maken.
Zij, Israël, heeft al onder het Oude Verbond niet naar God geluisterd, en daarom heeft God aan hen geen aandacht meer gegeven toen zij de Messias verwierpen.

Als er dan nu, na de opstanding van de Heere Jezus, een Nieuw Verbond is, dan is het eerste verbond automatisch verouderd, niet meer geldig en speelt het geen rol meer. Daarom heet dat eerste verbond ook: het Oude Verbond.

27 April

Onder het Oude Verbond was men verplicht om alle voorschriften, alle wetten en regels, in acht te nemen en uit te voeren die in het verbond beschreven zijn. Dat was een onmogelijke zaak, maar wie het niet deed, die was schuldig en verdiende de  doodstraf.

Wat het Nieuwe Verbond betreft, gaat het er niet om, om wetten en regels letterlijk uit te voeren, maar de Heere zegt:

Hebreeën 8 : 10
10 Want dit is het verbond ( het Nieuwe Verbond), dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Het Nieuwe Verbond is dus een verbond dat in ons hart en verstand is.
Paulus noemt dat in de tweede Korinthebrief dat wij dienaars zijn geworden, niet der letter (Oude Verbond), maar des Geestes ( Nieuwe Verbond), want de letter (Oude Verbond) doodt, maar de Geest ( Nieuwe Verbond)  maakt levend.

Daarom is het belangrijk dat wij met zachtmoedigheid het Woord ontvangen en in onze harten laten planten. Ja hoor, wij laten het in onze harten planten, want de Heere Jezus doet dat!
Wij lezen en horen Zijn Woord.
Wij geloven het en Hij zorgt ervoor dat het in onze harten blijft.28 April

Als leden van het Nieuwe Verbond zijn wij door de Heere Jezus Christus in de vrijheid geplaatst.
Het Oude Verbond daarentegen was een gevangenis.
Men was gevangen onder een juk – onder een zware last – van het Oude Verbond / de wet.
Hieronder had men geen hoop op eeuwig leven, dus geen toekomst.

De Heere Jezus als onze Hogepriester en Middelaar van het Nieuwe Verbond plaatsen en Hem gehoorzaam willen zijn.
Doe je dat als gelovige niet, dan zorgt Hij ook niet voor jou.

De gelovigen onder de Galaten waren zulke mensen, die wel in de opstanding van de Heere Jezus geloofden, maar toch niet onder het Nieuwe Verbond wilden leven. Paulus schrijft daarom in de brief aan de Galaten in:

Galaten 5 : 1,2
1 Staat dan in de vrijheid (van het Nieuwe Verbond), met welke ons    Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid ( Oude Verbond) bevangen.
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden (zo gij onder het Oude Verbond leeft), dat Christus u niet nut zal zijn.

Dus, wij mogen dan door geloof eeuwig leven hebben, maar in de praktijk hebben wij daar niets aan als wij niet ook onder het Nieuwe Verbond leven. Dan doen we dat toch gewoon en staan elke dag vast in het geloof in onze Heere Jezus Christus en stellen ons vertrouwen op Hem! Toch?!

29 April

Galaten 5 : 25
25 Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Als wij dus kinderen Gods zijn, dan is het ook vanzelfsprekend de bedoeling dat wij ons in ons dagelijks leven als kinderen Gods gedragen.
Maar wat houdt dat in? Wat moeten wij dan doen? Wij zijn toch niet meer onder de wet? Wij leven toch niet meer onder het Oude Verbond met al die wetten, regels en geboden?
Wij zijn toch als kinderen Gods onder het Nieuwe Verbond geplaatst?
Wat vraagt de Heer dan van ons, als leden van het Nieuwe Verbond?
Het antwoord vinden wij natuurlijk in Gods Woord, onder andere in de eerste brief van de apostel Johannes.


1Johannes 3:23,24
23 En dit is Zijn gebod, dat wij het geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelfden.

Dat is toch niet zwaar? Dat is toch geen juk zoals het Oude Verbond? Wat de Heer wil, is dat wij in Hem geloven en dat wij – die geloven- elkaar liefhebben.
Dat betekend dat wij het geloof in Hem met elkaar delen en dat wij gemeenschap (= eenheid) met elkaar hebben in Zijn Naam.

30 April

De inhoud van het Nieuwe Verbond bestaat maar uit één regel of gebod.
Dat is niet moeilijk.
We hebben al kunnen zien dat de regels, wetten en geboden van het Oude Verbond veel te zwaar waren en niemand in staat was om al die wetten te houden en te vervullen.
Bij het Nieuwe Verbond is dat anders.

In het Johannes Evangelie zegt de Heere Jezus tot Zijn dicipelen:

Johannes 13:34
34 Een nieuw gebod (het Nieuwe Verbond) geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

De Heere Jezus heeft ons lief.
Hij wil onder het Nieuwe Verbond als Hogepriester voor ons zorgen en gemeenschap (eenheid, contact) met ons hebben.
Daarom woont Hij door en met Zijn Woord in ons hart.

Wat kunnen wij dan doen? Nou ja, Hem liefhebben, toch?!

Wij stellen ons hart in zachtmoedigheid open voor Hem en Zijn Woord. En als wij dat doen, dan hebben wij ook automatisch elkaar lief en zoeken de gemeenschap van broeders en zusters die de Heer Jezus Christus ook liefhebben.

Dit is precies de enige opdracht van het Nieuwe Verbond.

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates