woensdag 28 maart 2012

VERLAMD

Gepost door woorden van leven op woensdag, maart 28, 2012 0 reacties
Je kent waarschijnlijk het verhaal van de verlamde man wel, uit Lukas 5 : 17-26. Hij werd door het dak van het huis waar de Here Jezus was naar beneden gelaten en kwam zo voor de voeten van de Heer terecht. De Heer zei hem dat zijn zonden vergeven waren. Toen de Farizeen en Schriftgeleerden dat hoorden en daarover mopperden, vroeg de Heer: “wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?” De verlamde man werd genezen, nam zijn bed op en wandelde naar huis, zoals de Heer hem zei te doen.Eigenlijk is die verlamde man een uitbeelding van jou en mij, voordat we tot geloof kwamen. Als je verlamd bent kun je niet lopen en kun je geen kinderen krijgen. Geestelijk gezien betekent dat, dat je niet kunt wandelen waardig de roeping Gods en geen vrucht kunt dragen.De Heer zei drie dingen tegen de verlamde man. Als eerste dat zijn zonden vergeven waren. Daar begint het mee. Maar toen eenmaal zijn zonden vergeven waren, was de man nog steeds verlamd. Dat veranderde pas toen de Heer het tweede zei: “Sta op”. Opstaan heeft te maken met levend worden. Je zonden kunnen wel vergeven zijn, maar je blijft geestelijk dood, totdat je tot geloof komt. Dan pas word je levend voor God. Dan pas sta je op. En vanaf dat moment kun je gaan wandelen, zoals de Heer ten derde zei: “Neem uw beddeken op en ga heen naar huis”Het is precies de volgorde zoals het gaat bij iedereen die “aan de voeten van de Heer terechtkomt”:je zonden zijn vergeven, je komt tot geloof en ontvangt nieuw leven en bent daarna in staat om te wandelen en vrucht te dragen. De man ging naar huis, “God verheerlijkende.” En jij?
handtekening

donderdag 22 maart 2012

GOED WERK

Gepost door woorden van leven op donderdag, maart 22, 2012 0 reacties
Vraag jij je ook wel eens af wat je nou eigenlijk voor de Heer doet? Je leven als gelovige lijkt aan de buitenkant zo vaak op dat van ongelovigen. Je zou wel meer voor de Heer willen doen, maar op de een of andere manier komt het er niet van. Je zou er bijna een schuldgevoel van krijgen. Bijna.

De bijbel leert dat God ons hart aanziet. Hij is niet zozeer geïnteresseerd in wat wij doen, maar waarin wij geloven. Of beter gezegd, in Wie wij geloven. En als het daarover gaat, zijn we heel zeker van “onze” zaak. Het Evangelie is voor ons, als het goed is, een blijde boodschap. We weten dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. (2 Timotheüs 3 : 16) Hij is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen.
Hij wil ons laten opgroeien tot Zijn zonen (=erfgenamen).

Hoe geef je die overtuiging nou handen en voeten? Dat is echt niet zo moeilijk. Wat dacht je ervan om God te danken voor Zijn Verlossingswerk. Om Hem te danken dat je Zijn kind mag zijn. Dat het je verlangen is om voor Hem beschikbaar te zijn. Dat je uitzicht hebt op eeuwig, onvergankelijk leven. Dat de dood is overwonnen. Dat je je mag voeden met Zijn Woord en erop mag vertrouwen dat Hij die in jou een goed werk begonnen is, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, (Filippenzen 1 : 6) Een andere mooie tekst in dit verband is:

 Efeze 6 : 12
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar     
        tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der
        duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de 
      lucht.

Onze opdracht is niet om onze medemensen te overtuigen van ons geloof. Als gelovigen zijn we (hoe dan ook) Zijn getuigen. De Geest van Christus woont in ons en voor de overheden en machten in de lucht is dat o zo zichtbaar! Over getuigenis gesproken…
handtekening

zaterdag 10 maart 2012

ZO GOD VOOR ONS..........

Gepost door woorden van leven op zaterdag, maart 10, 2012 0 reacties
Romeinen 8 : 28
28 En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn
voornemen geroepen zijn.

Een mooie tekst, vind je niet? Het vers geeft je een gevoel van “mij kan niks gebeuren”. Als je God liefhebt, werkt alles mee ten goede. Of zoals het er een paar verzen verder zo mooi staat: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”(vers 31) Als je gelooft ben je een kind van God. God gedraagt zich tegenover ons als een vader. Bovenal houdt Hij van ons, puur zoals we zijn. Met al onze (on) hebbelijkheden! Als we trouw zijn aan Hem en oprecht Zijn wil zoeken, dan leidt Hij ons. Hoe?  Als we bijvoorbeeld in moeilijke situaties komen, dan vertroost Hij ons hart. Als we niet weten wat we bidden zullen, bidt Hij voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. (Romeinen 8 : 26) Geen zichtbare of tastbare dingen, maar wel vrede in ons hart en de belofte dat God alles (dus ook onze onverstandige keuzes en onze gebreken en problemen) doet meewerken ten goede. Op voorhand dus eigenlijk al “eind goed al goed”.

Van ‘degenen die God liefhebben”, staat er bovendien dat ze naar Zijn voornemen geroepen zijn. Voornemen is een ouderwets woord voor bedoeling of plan. Wat dat plan is, lees je onder meer in de verzen 29 en 30 van Romeinen 8. God heeft Jezus liefgehad van voor de grondlegging der wereld. Christus is sinds Zijn opstanding Gods Eerstgeboren Zoon. En het is de bedoeling dat Hij er veel broers bij krijgt. Zoals God Zijn Zoon bestemd heeft om te erven, zo heeft Hij ons bestemd om beelddragers van Christus te worden om samen met Hem te erven; mede-ergenamen  (=broeders) in Gods bezittingen. (zie ook vers 17)

Had je dat kunnen dromen? In Christus ben je uitverkoren voor dit plan van God. En om te kunnen beantwoorden aan deze roeping heeft God Zijn Zoon aan ons als Helper gegeven. (vers 32-34) We mogen straks delen in Zijn heerlijkheid. Tot die tijd doet God alle dingen medewerken ten goede. Mooi, he?! Geen ding, dus ook geen zonde, kan ons scheiden van Christus. Als dat geen verlossing is?!


handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates