maandag 28 maart 2011

Erfenis in de bijbel

Gepost door woorden van leven op maandag, maart 28, 2011
Bijbelstudie Erven/ erfenis in de bijbel.
In de bijbel wordt op meerdere plekken gesproken over een erfenis.  Er zijn ook verschillende erfenissen, die een gelovige kan ontvangen en heeft ontvangen.
Wanneer iemand belijdt dat Hij gelooft in den Heere Jezus Christus dan ontvang je eeuwig leven. Dit beërf je dan. Dit wordt aangehaald meerdere malen in de evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes). Dit eeuwig leven krijgt de gelovige op grond van zijn geloof in de Here Jezus Christus. Dit kan ook niet afgepakt worden. ( Zie de bekende tekst Joh 3:16).  Het eeuwige leven staat dus vast voor de gelovige.
In de bijbel wordt er verder nog gesproken over de gelovige in zijn verdere leven. Bij het tot geloof komen in de Here Jezus Christus, is dit niet het eindpunt maar het begin. Veel brieven in het nieuwe testament spreken over het nieuwe leven wat de gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte (Romeinen 8 en 12, Efeze 4, Kolossenzen 3 etc.). Ook wordt de gelovige bij zijn wedergeboorte verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1, Handelingen 2:38, Johannes 14, Romeinen 8).
Het is de bedoeling dat de gelovige in zijn verdere leven het nieuwe leven gaat leven. Een Christelijke levenswandel aanneemt. In Romeinen 12:1 staat: Stelt u lichamen dan tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande welke is uw redelijke Godsdienst. In Filippenzen 3 staat vervolgens in vers 17: Weest mede mijn navolgers, broerders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt en in vers 20: Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.
Wanneer je verder leest in romeinen 12:2 staat dat we deze wereld niet gelijkvormig zouden worden maar dat we veranderd moeten worden in ons denken. De Galaten brief zegt het nog sterker in Gal. 1:4: Dat Hij ons heeft getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld.
In de bijbel komt duidelijk naar voren hoe de gelovige behoort te wandelen in deze wereld nadat het tot geloof is gekomen. Hier zijn vele teksten voor! Wij zouden ons stellen onder het Woord van God, dit tot ons te nemen en hiermee ons te voeden. Zo groeit het nieuwe Leven in ons. We zouden  ons beschikbaar stellen aan de Heer zodat Hij in ons kan gaan werken en wij vrucht dragen in onze levens. We zouden ons echter niet meer druk maken om wereldse zaken, we zouden niet de wereld gelijkvorming worden maar de dingen zoeken die van boven zijn. Dit is de bijbelse gedachte.
Echter blijkt dit niet altijd in de praktijk zo te zijn. In de korinthe brief zien we ook dat de gelovigen nog voor de wereld leven. Hiervoor waarschuwt Paulus dan ook.  In Filippenzen 2:12 staat: Alzo dan, mijne geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. Het woord zaligheid gaat in dit verband niet over de behoudenis.  De brief wordt geschreven aan de mensen in Fillippi die al zalig waren. Wat ze waarschijnlijk nog niet hadden was de beloning “een kroon”. 
De erfenis bestaat niet alleen uit het in de hemel komen maar ook uit de bezittingen die je eventueel in de hemel ontvangt. Je komt alleen in de hemel op grond van genade, op grond van het werk van Jezus Christus. Het tweede, de kroon of het loon, ontvang je wanneer je de Heer hebt gediend in je leven, volhardt hebt in je leven en met Hem geleden. Dat hoort er bij, want als je met Hem lijdt, dan zal je ook met Hem verheerlijkt worden. Dat heet ook erfenis.
De gelovige heeft dus de keus hier op aarde. Of hij dient de Heer hier op aarde, of dient de wereld hier op aarde. Wanneer je de aarde hier dient raak je de erfenis kwijt,  die in de hemel bewaard is voor de gelovige. Het is dus mogelijk om een erfenis kwijt te raken. De gelovige zal altijd het koninkrijk van God binnengaan maar het is nog maar de vraag of je daar een beloning krijgt in de hemel. Dit hangt ervan af wat je met je leven hier op aarde doet.
In romeinen 8:17 staat: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, efgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus, zo wij anders met Hem lijden opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Elke gelovige erft dus wel ( gaat het koninkrijk Gods in). Het hangt ervan af in welke mate wij verbonden waren met Christus in onze levens voor de erfenis die in de hemelen voor ons bewaard is. Het is dus de bedoeling dat we de Heer hier dienen in ons leven. Wanneer we veracht worden of lijden om Jezus Christus wil dan zullen we hier ook voor beloond worden in de hemel.
Elke gelovige wordt vergeldt naar zijn werken (Romeinen 2:6). Het is dus van degelijk belang wat je hier doet op aarde. 1 korinthe3 10-15:  Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een anders bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver,kostelijke stenen, hout ,hooi, stoppelen, Eens iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Iedereen zal eens verschijnen voor Christus. Wanneer dit gebeurt worden je werken hier op aarde beoordeelt. Wanneer je voor Christus hebt geleefd, vrucht hebt gedragen, hebt geleden voor Christus dan zal je daarvoor loon ontvangen, dan zal je nog een erfenis krijgen in de hemel. Echter zijn er ook gelovigen die zich niet bezig houden met de dingen van de Heer en al hun werk zal verbrand worden. Ze worden wel behouden maar krijgen geen beloning/erfenis in de hemel.  Ze komen “naakt”voor God te staan.  1 korinthe 6:9,10,11 spreekt hierover ook weer. Vele Schriftplaatsen in de bijbel spreken over afval van de gelovige en het niet beërven. Dit is dan ook een gruwel voor God.
De erfenis houdt verder verband met het geestelijke lichaam. Het natuurlijke lichaam wordt veranderd in een onverderfelijke en verheerlijkt lichaam. Erfenis is dan ook in de bijbel heerlijkheid.
Hoe ziet deze erfenis eruit?
Lees  1 korinthe 9: 16-27. In dit gedeelte wordt beschreven om de loopbaan te lopen voor God. Wanneer de gelovige dit doet, ontvangt hij de erfenis. Dit kan een kroon zijn, zoals in vers 25 staat.
Lees 2 korinthe 5: 3,4. Hier vinden wij terug dat wij in de hemel straks naakt voor God kunnen staan. Hier staat tegen over dat we ook bekleed voor God kunnen staan en overkleed. Dit is de erfenis die we straks ontvangen in de hemel. We worden verheerlijkt wanneer we Christus hebben gediend in onze levens.
Lees openbaring 3:18: Hier wordt weer gesproken over witte klederen en naaktheid.

Het is dus zo dat de gelovige een erfenis kan ontvangen in de hemel. Dit kan zijn klederen, kronen etc. Maar dit is dus ook in de eerste plaats eeuwig leven.  Het is ook heerlijkheid, zaligheid etc. De erfenis is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk (1 petr 1:4).
Wanneer de gelovige zich wil laten leiden door de Here Jezus Christus, zich onderwerpt aan Zijn Woord, het nieuwe leven in de gelovige groeit, veracht wordt om Christus wil zal de gelovige de erfenis in de hemel ontvangen. Zijn werken worden dan niet verbrandt.  Iedere gelovige heeft dus recht op een erfenis. Dit kan hij echter ook kwijt raken. Het is dus de keuze aan de gelovige wat hij met zijn leven gaat doen. Doet hij dit in dienst van de Heer, dan zal je daarvoor beloond worden.
Daarom laten we met vrijmoedigheid tot God gaan, Christus verheerlijken in ons leven, Het Woord van God bestuderen en hier op deze aarde op weg gaan met Hem. De Geest leidt ons hier in. Dan zal ons werk straks niet verbrand worden.


handtekening

0 reacties:

Een reactie posten

 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates